Møde i regionsrådet den 24. oktober 2023

​Se beslutninger fra regionsrådsmøde den 24. oktober. Mødet blev afholdt kl. 17.00 og sendt live her på siden

Udvalg Ikon
Regionsrådet
Tidspunkt Ikon
Dato: 24-10-2023
Tid: 17:00 - 17:20
Sted

​Regionsrådssalen

Referat

​​​​

Punkter på dagsordenen

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Medlemsforslag fra Dansk Folkeparti om manglende mindretalsbeskyttelse i Region Hovedstaden
 3. Ændring af styrelsesvedtægt vedrørende de regionale udviklingsmidler (RUS) (2. behandling)
 4. Trafikbestilling 2024
 5. Udbud af buslinje 200S
 6. Indstilling til Det Rådgivende udvalg for Specialeplanlægning
 7. Underskriftsark

Medlemmer

 • Lars Gaardhøj: Deltog
 • Sofie de Bretteville Olsen: Deltog
 • Leila Lindén: Deltog
 • Susanne Due Kristensen: Deltog
 • Kim Rockhill: Deltog
 • Brian Høier: Deltog
 • Maria Gudme: Deltog
 • Nicolai Kampmann: Deltog
 • Vibeke Westh: Deltog (Fraværende ved sag 5 og 6)
 • Karin Friis Bach: Afbud (Stedfortræder Julie Herdal Molbech, fraværende ved sag 1 og 3-6)
 • Thomas Rohden: Deltog
 • Stinus Lindgreen: Afbud (Stedfortræder Søren Burcharth)
 • Lartey Lawson: Deltog
 • Kristine Kryger: Deltog
 • Benedikte Kiær: Deltog
 • Christoffer Buster Reinhardt: Deltog
 • Jacob Rosenberg: Deltog
 • Line Ervolder: Deltog
 • Magnus Von Dreiager: Deltog
 • Turan Akbulut: Deltog
 • Marianne Friis-Mikkelsen: Deltog
 • Dorte Vilhelmsen: Deltog
 • Jørgen Johansen: Deltog
 • Erik Lund: Deltog
 • Jesper Hammer: Afbud (Ingen stedfortræder)
 • Peter Westermann: Deltog
 • Anja Rosengreen: Deltog
 • Sadek Al-Amood: Afbud (Stedfortræder Trine Schaltz)
 • Stine Roldgaard: Deltog
 • Bergur Løkke Rasmussen: Deltog
 • Finn Rudaizky: Deltog
 • Carsten Scheibye: Deltog
 • Randi Mondorf: Afbud (Stedfortræder Morten Skovgaard)
 • Annette Rieva: Deltog
 • Marianne Frederik: Deltog
 • Emilie Haug Rasch: Deltog
 • Tormod Olsen: Deltog
 • Annie Hagel: Deltog
 • Grethe Olivia Nielsson: Deltog
 • Erdogan Mert: Deltog
 • Anne Ehrenreich: Deltog

1. Godkendelse af dagsorden

Regionsrådets beslutning den 24. oktober 2023

Sag nr. 2 blev trukket af forslagsstiller, Finn Rudaizky (O).

Dagsordenen var herefter godkendt.

Karin Friis Bach (B), Stinus Lindgreen (B), Sadek Al-Amood (F), Jesper Hammer (D) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Søren Burcharth (B), Trine Schaltz (F) og Morten Skovgaard (V).

Mødet sluttede kl. 17:20.

2. Medlemsforslag fra Dansk Folkeparti om manglende mindretalsbeskyttelse i Region Hovedstaden

FORSLAG

Dansk Folkeparti foreslår:

 1. at Regionsrådet beslutter, at alle partier i Regionsrådet, uanset dets størrelse, gives ens muligheder for at være repræsenteret med samme antal partirepræsentanter til budgetforhandlingerne og alle partier har, efter eget valg, ret til at blive repræsenteret af en suppleant, ved den folkevalgtes afbud. 

Administrationen skal bemærke følgende til medlemsforslaget:

Det ligger ikke inden for regionsrådets kompetence at beslutte, hvordan budgetforhandlingerne bliver tilrettelagt. Det vil derfor ikke være muligt for regionsrådet at tage stilling til Dansk Folkepartis at-punkt i medlemsforslaget, som det er formuleret ovenfor.

Det er administrationens vurdering, at hvis medlemsforslaget kommer til afstemning, således som det er formuleret, kan det blive underkendt af Ankestyrelsen.

Regionsrådet kan afvise en sag fra dagsordenen, når det er klart, at sagen ikke vedrører et anliggende, der lovligt kan behandles af regionsrådet. Regionsrådsformanden vil i disse tilfælde indstille til regionsrådet, at sagen afvises fra dagsordenen.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 24. oktober 2023:

Sagen blev trukket af forslagsstiller, Finn Rudaizky (O).

BAGGRUND

I medfør af den kommunale styrelseslovs § 11, der også gælder for regionerne, kan medlemmer af regionsrådet anmode om at få en sag optaget på regionsrådets dagsorden.

Regionsrådsmedlem Finn Rudaizky har på vegne af Dansk Folkeparti den 1. oktober 2023 anmodet om at få behandlet et forslag om "manglende mindretalsbeskyttelse i Region Hovedstaden".

MOTIVATION

Der er flere eksempler på, at små partier i Regionsrådet i Region Hovedstaden, de seneste år, har oplevet manglende demokratisk forståelse samt en uforståelig manglende tolerance i relation til et mindre parti’s rimelige demokratiske rettigheder, bl.a. i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger. F.eks. betyder flertalspartiernes holdning, at Dansk Folkeparti, med et enkelt mandat i regionsrådet, dels ikke tillades, at have et partimedlem med til budget-forhandlingerne, dels nægtes, at kunne “indsætte” parti-suppleant til budgetforhandlingerne, såfremt DF’s folkevalgte person, af tjenstlige årsager, skulle være forhindret. I sidstnævnte tilfælde betyder det, at DF således udelukkes fra at være direkte med i forhandlingerne. Det skal forøvrigt oplyses, at alle øvrige partier, bortset fra de to en-mands partier i regionsrådet, har tilladt sig selv, at deltage med to budgetforhandlere fra hvert parti.

Efter DF’s opfattelse er der tale om en uhensigtsmæssig mobning af mindretal. Det er ikke en tidssvarende rimelig behandling af politiske mindretal. Tværtimod.

Dansk Folkeparti har fået skriftligt afslag på vores, synes vi, rimelige demokratiske ønsker. Argumentet for at afvise ønsket, er blevet udtrykt i, at det "er en rigtig dårlig ide" og at bl.a. Regionsformanden mener, at budget kun kan forhandles af de med "et folkevalgt mandat". Desuden blev DF samtidig orienteret om, at "flere partier mener det samme".

Konsekvensen er blevet, at almindelige sund fornuft rettigheder ikke gælder for de små partier. Det er demokratisk forkasteligt, stivnakket og tenderer mobning af mindretal.

Derfor ønsker Dansk Folkeparti, at man ændrer på den hidtidige - og aldrig formelt besluttede praksis - således, at hvert parti’s rettigheder i relation til mulighed for at være repræsenteret i budgetforhandlinger, ligestilles. Den hidtidige forskelsbehandling må efter DF’s helt klare opfattelse ophøre hurtigst muligt. 

KONSEKVENSER

Administrationens bemærkninger, vedrørende konsekvenser, fremgår under forslag (ovenfor).

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Medlemsforslaget forelægges regionsrådet den 24. oktober 2023.

JOURNALNUMMER

23061123.

3. Ændring af styrelsesvedtægt vedrørende de regionale udviklingsmidler (RUS) (2. behandling)

INDSTILLING

Administrationen anbefaler:

 1. at regionsrådet vedtager regionsrådsformandens forslag til ændring af regionens styrelsesvedtægt (bilag 1), og
 2. at regionsrådet samtidig med vedtagelsen af styrelsesvedtægten delegerer kompetencen vedrørende udmøntning af RUS-midlerne til henholdsvis udvalget for trafik og regional udvikling vedrørende emnerne trafik, mobilitet og uddannelse og til miljø- og klimaudvalget vedrørende emnerne miljø og klima.

Det følger af regionslovens § 3, at forslag til styrelsesvedtægt samt til ændringer i styrelsesvedtægten undergives to behandlinger i regionsrådet med mindst seks dages mellemrum. Forslag til styrelsesvedtægt fremsættes af regionsrådsformanden. 

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 24. oktober 2023:

Godkendt.

Karin Friis Bach (B), Stinus Lindgreen (B), Sadek Al-Amood (F), Jesper Hammer (D) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Søren Burcharth (B), Trine Schaltz (F) og Morten Skovgaard (V). 

 

Regionsrådets beslutning den 26. september 2023:
Godkendt.
Thomas Rohden (B), Marianne Gerner Friis-Mikkelsen (C), Christine Dal (V), Annie Hagel (Ø) og Erdogan Mert (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Julie Herdal Molbech (B), Martin Wood Pedersen (C), Annette Rieva (V), Helene Forsberg-Madsen (Ø) og Peter la Cour (Ø). 
 

BAGGRUND

De regionale udviklingsmidler (RUS-midler) er med til at realisere Den Regionale Udviklingsstrategi (RUS) og udmøntes årligt til udviklingsprojekter og initiativer inden for blandt andet miljø, klima, uddannelse, trafik og mobilitet. RUS-midlerne er i henhold til styrelsesvedtægten i dag placeret hos udvalg for trafik og regional udvikling.

Med denne sag skal regionsrådet beslutte, om styrelsesvedtægten skal ændres, således at RUS-midlerne fremover er ressort hos både udvalg for trafik og regional udvikling og miljø- og klimaudvalget. Regionsrådet skal endvidere godkende, at kompetencen vedrørende udmøntning af RUS-midlerne delegeres til udvalg for trafik og regional udvikling og miljø- og klimaudvalget efter nedenstående fordeling.

Bilag 1 viser styrelsesvedtægten med markerede forslag til ændringer (se side 7 og 8).

SAGSFREMSTILLING

Ændring i styrelsesvedtægten
Udvalg for trafik og regional udvikling forbereder i henhold til styrelsesvedtægten Den Regionale Udviklingsstrategi. 

Regionsrådsformanden foreslår, at Den Regionale Udviklingsstrategi fremover forberedes både i udvalget for trafik og regional udvikling og i miljø- og klimaudvalget med ansvar for hver sine underemner. Underemner vedrørende trafik, mobilitet, uddannelse og øvrige emner, der ikke hører under miljø- og klimaudvalget foreslås varetaget i udvalget for trafik og regional udvikling, mens underemner vedrørende miljø og klima foreslås varetaget i miljø- og klimaudvalget. 

Forslaget til ændring skyldes, at erfaringerne fra de tidligere års politiske proces har vist, at der med fordel kan justeres i, hvordan emnerne i Den Regionale Udviklingsstrategi fordeles mellem de relevante udvalg, så der tidligt i processen sættes en tydelig politisk retning for emnerne.

Det følger af regionslovens § 3, stk. 3, at forslag til styrelsesvedtægt samt til ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i regionsrådet med mindst seks dages mellemrum. Forslaget om ændringen af styrelsesvedtægten forelægges derfor regionsrådet igen til 2. behandling på regionsrådsmødet den 24. oktober 2023. 

Delegation til udvalgene
De seneste år har der i regionens årlige budgetforslag været afsat en samlet pulje på 10 -14 mio. kr. til en RUS-pulje. Puljen har ikke været øremærket specifikke områder, hvorfor udmøntningen af midlerne til projekter og initiativer er sket på baggrund af udvalgsbehandling i relevante stående udvalg.

Administrationen foreslår, at kompetencen til at udmønte RUS-midler fremover delegeres til udvalgene, således at udvalget for trafik og regional udvikling varetager udmøntning af RUS-midler inden for emnerne trafik, mobilitet og uddannelse og øvrige emner, der ikke hører under miljø- og klimaudvalget, mens miljø- og klimaudvalget varetager udmøntning af RUS-midler vedrørende miljø og klima.

Regionsrådet kan til enhver tid trække kompetencen tilbage til regionsrådet selv.

Der arbejdes fremadrettet med tre puljer ("Trafik og Mobilitet; Uddannelse; Klima og Miljø") fremfor én samlet RUS-pulje. Fordelingen mellem de tre puljer vil fremadrettet ske i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.

KONSEKVENSER

Tiltrædes indstillingen, vil ændringen at styrelsesvedtægten træde i kraft. 

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges regionsrådet den 26. september og den 24. oktober 2023.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Marie Kruse / Mathilde Augusta Villadsen

JOURNALNUMMER

23053362

Bilag

Bilag 1: Styrelsesvedtægt med ændringsforslag (se side 7 og 8)

4. Trafikbestilling 2024

INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet: 

 1. at godkende, at Region Hovedstaden gennemfører en samlet trafikbestilling til Movia i 2024, herunder
  a) at bestille lokalbanedrift svarende til antal afgange, frekvenser, tidsrum for betjening mm., der udgør driften i 2023.
  b) at tage beslutning fra budgetaftalen for 2024 om frekvensreduktion på 300S til efterretning.
  c) at bestille busdrift på de øvrige regionale buslinjer svarende til de ruter, frekvens, tidsrum forbetjening mm., der udgør driften i 2023.
  d) at godkende den samlede trafikbestilling inkl. tilskud til fællesudgifter til Movia udgør 573,1 mio. kr. i 2024, svarende til Movias 1. behandling af budget 2024.

2. at godkende, at det samlede tilskud til Movia øges med 2 mio. kr. i 2024 og 4 mio. kr. i de efterfølgende år, hvis regionsrådet godkender en trafikal løsning for Hvidovre Hospital, som forelægges senere på efteråret. 

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 24. oktober 2023:

Godkendt.

Karin Friis Bach (B), Stinus Lindgreen (B), Sadek Al-Amood (F), Jesper Hammer (D) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Søren Burcharth (B), Trine Schaltz (F) og Morten Skovgaard (V). 

 

Forretningsudvalgets beslutning den 10. oktober 2023:
Anbefalet.
Sofie de Bretteville Olsen (A), Line Ervolder (C), Carsten Scheibye (V) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.
 

Udvalget for trafik og regional udviklings beslutning  den 4. oktober 2023: 
Anbefalet.

BAGGRUND

Hvert år i oktober afgiver Region Hovedstaden en trafikbestilling til Trafikselskabet Movia for det kommende års trafikaktiviteter. Det sker normalt ved første regionsrådsmøde efter budgetvedtagelsen. Trafikbestilling for 2024 skal afgives senest ultimo oktober 2023. Med denne sag skal udvalget tage stilling til omfanget af bus- og lokaltogsdrift for 2024.

SAGSFREMSTILLING

Region Hovedstaden har ansvaret for at skabe sammenhæng på tværs af regionen med de regionale busser og Lokaltog. Regionen beslutter og bestiller den regionale bus- og lokalbanekørsel hos Movia, som står for den konkrete planlægning og tilrettelæggelse med operatørerne. Region Hovedstadens trafikbestilling til Movia angiver, om der i det kommende år skal laves ændringer i regionens bus- og lokaltogstrafik i forhold til den nuværende drift. Det besluttes her, om der skal ske ændringer i antal afgange og/eller afgangsfrekvens, tidsrummet for betjening, betjening af stoppestederne, linjeføring mm. Der er ikke tale om en godkendelse af konkrete køreplaner, men af det driftsomfang, som ligger til grund for køreplanerne. Movias budget angiver det forventede tilskudsbehov til et uændret driftsomfang, og ligger til grund for indstillingspunkterne.

Trafikbestillingstidspunktet er ens for alle kommuner og regioner i Movias område. Dermed er det muligt for Movia at sikre sammenhængende og koordinerede køreplaner mellem de forskellige transportmidler. Samtidig undgås for mange løbende ændringer i den kollektive trafik og dermed i køreplanerne, så det bliver lettere for passagererne at planlægge deres rejser. De fleste køreplansændringer træder i kraft den efterfølgende sommer, så de bl.a. passes sammen med hensyn til skolebuskørsel og mødetider på uddannelsesstederne. 

Ved budgetforhandlingerne blev det besluttet, for at sikre balance i budgettet til kollektiv trafik, at nedjustere frekvensen på bus 300S. Administrationen har meddelt dette til Movia, så ændringen ekstraordinært træder i kraft ved årsskiftet og dermed giver fuld økonomisk effekt i 2024 og frem til letbane erstatter bus 300S i 2025.

Jf. beslutning fra budgetaftale om, at anvende "2 mio. kr. i 2024 og 4 mio. kr. i 2025 og frem til en ny trafikal løsning for patienter og medarbejdere på Hvidovre Hospital. Vi beder udvalget for trafik og regional udvikling udarbejde et forslag i efteråret 2023 og evaluere det i efteråret 2024.", så forelægges udvalget en trafikal løsning vedr. Hvidovre Hospital på et kommende møde.

Den nuværende prognose for budgettet til kollektiv trafik er. at det er i ubalance i 2025 med forventet -6 mio. kr. og -11 mio. kr i 2026 og frem. Administrationen forelægger forslag til håndtering af dette for udvalget frem mod trafikbestilling 2025. 

KONSEKVENSER

Såfremt indstillingen i denne sag godkendes, afgiver administrationen trafikbestilling til Movia for 2024 som beskrevet i sagen. Tiltrædes indstillingen ikke, kan regionen ikke afgive sin trafikbestilling til Movia inden for fristen.

ØKONOMI

Regionens tilskud til Movia i 2024 er indregnet i hhv. regionens og Movias budgetter, og indgår i bevillingsrammen for kollektiv trafik. De endelige udgifter kan dog afvige og bliver opgjort primo 2025. Eventuelle afvigelser opkræves/udbetales ved årsskiftet 2025/2026 og kan dermed tilskrives budgetåret for 2025 eller 2026. 

KOMMUNIKATION

Movia kommunikerer om øvrige køreplansændringer gennem de relevante kanaler, herunder DOT's hjemmeside og Rejseplanen. Kommunerne er blevet orienteret om frekvensreduktion på bus 300S.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges udvalget for trafik og regional udvikling  den 4. oktober 2023, forretningsudvalget den 10. oktober 2023 og regionsrådet den 24. oktober 2023.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

David Meinke/Birgitte Leolnar

JOURNALNUMMER

23020890

5. Udbud af buslinje 200S

INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet: 

 • at godkende, at de i sagen beskrevne anbefalinger vedrørende udbudsbetingelser følges, således at buslinje 200S udbydes med bl.a. krav om emissionsfrie busser, tilvalg af livscyklusanalyse og elektriske ramper.  

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 24. oktober 2023:

Godkendt.

Vibeke Westh (A), Karin Friis Bach (B), Stinus Lindgreen (B), Sadek Al-Amood (F), Jesper Hammer (D) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Søren Burcharth (B), Trine Schaltz (F) og Morten Skovgaard (V). 
 

Forretningsudvalgets beslutning den 10. oktober 2023:
Anbefalet.
Sofie de Bretteville Olsen (A), Line Ervolder (C), Carsten Scheibye (V) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.
 

Udvalget for trafik og regional udviklings beslutning  den 4. oktober 2023: 
Anbefalet.

BAGGRUND

Kontrakten med operatøren på buslinje 200S udløber og skal derfor genudbydes som en del af Movias A23-udbud. Inden buslinjen udbydes, skal udbudsbetingelserne besluttes. Udbudsbetingelserne definerer blandt andet kravene til busmateriellet og drivmidler. Når Movia genudbyder buslinjer, medfører det længerevarende kontraktlige bindinger. Ved buslinjer, der omstilles til nulemission, kan kontrakterne vare op til 14 år.  

Udbuddet af den nye kontrakt for linje 200S vil blive afgjort og offentliggjort i andet halvår af 2024. Den nye kontrakt vil få driftsstart i december 2025.  

Udvalget har tidligere taget stilling til lignende udbud af nye kontrakter (A22). Senest har udvalget den 3. oktober 2022 anbefalet udbudsbetingelserne for buslinje 123, 600S og 91N videre til forretningsudvalget og regionsrådet. 

SAGSFREMSTILLING

Buslinje 200S kører i dag langs Ring 2 mellem Buddinge St. og Avedøreholmen og betjener den tværkorridor, som binder hovedstadsområdets byfingre sammen i området mellem Ring 2 og Ring 3. Linjen forbinder tre S-togsgrene (Ballerup, Høje Taastrup og Køge-linjerne) og en række større bolig- og erhvervsområder som bl.a. Avedøre Holme, Hvidovre Hospital, Rødovre C., Husum og Gladsaxe Erhvervskvarter.  

Linjen samfinansieres med Gladsaxe Kommune, hvor Gladsaxe Kommune finansierer driften af strækningen fra Gladsaxe Trafikplads til Buddinge St. Region Hovedstaden finansierer ca. 84 procent af køreplanstimerne på den samlede strækning for linjen.  

Anbefalingerne til linje 200S er administrativt afstemt med Gladsaxe Kommune.  

 

Anbefalinger til udbudsbetingelser 

Regionsrådet skal i forbindelse med udbuddet af buslinje 200S, tage stilling til følgende elementer, som er beskrevet i denne sag og som uddybes mere i sagens bilag 1.  

Tabel 1: Udbudsbetingelser og anbefalinger til krav 

Der kan stilles krav om 

Administrationens anbefaling for 200S 

Driftsomfang 

38.800 (45.800 inkl. Gladsaxe Kommune) / 14 busser 

Buslængde 

13 m. 

Emissionsfrihed 

Ja 

Positiv vægtning af dokumentation for emissionsfrie bussers livscyklus 

Ja 

Positiv vægtning af emissionsfri kabineopvarmning 

Ja 

Elektriske ramper 

Ja 

Reklamer 

Ja 

Digital trafikinformation 

Ja 

 

Driftsomfang 

Strækningen, som Gladsaxe Kommune finansierer, forventes at bortfalde, når letbanen i Ring 3 åbner i 2025. På en indledende behandling af omlægning af busser ifm. åbning af letbanen, har Gladsaxe Kommunes Trafik- og Teknikudvalg den 8. maj 2023 nedstemt et forslag om fastholdelse af driften til Buddinge St.  

Dermed er det udgangspunktet for udbuddet, at linje 200S afkortes ved Gladsaxe Trafikplads, når den nye kontrakt træder i kraft, og at Gladsaxe Kommune ikke længere vil medfinansiere buslinjen. Gladsaxe Kommune skal dog træffe endelig beslutning senest til april 2024. 

Driftsomfanget vil med det nye udbud være ca. 38.800 køreplantimer, som svarer til det antal, som regionen i dag finansierer. 

Emissionsfrihed mm.  

Region Hovedstaden indgik i 2020 en klimasamarbejdsaftale med regeringen, hvor regionen forpligtede sig til, at alle udbud fra 2022 og frem skal ske med krav om emissionsfrihed. Emissionsfrie busser er busser uden lokal udledning af CO2 og luft- og partikelforurening (el- eller brintbusser). 

Movia anbefaler at tillægge viden om bussernes klima- og miljøpåvirkninger gennem bussens livscyklus en værdi, når operatørernes tilbud evalueres. Operatørerne får dermed en mere positiv vægtning, hvis de har gennemført livcyklusanalyser af bussernes udledning og ressourceforbrug både under produktion, drift og skrotning, men det er ikke en forudsætning for at vinde udbuddet. Med dette incitament håber Movia at kunne skubbe på udviklingen, så flere operatører og producenter vil tilvejebringe denne viden. Dermed bliver det lettere fremadrettet at stille specifikke krav til klimabelastning mm. Hvis anbefalingen følges, kan det medføre en potentiel merudgift for Region Hovedstaden på 70.000 kr. årligt.  

Livscyklusanalyser blev vægtet positivt ved seneste udbud af buslinjerne 123, 250S, 600S, 91N og 94N. Operatørerne gennemfører livscyklusanalyser for alle tilbud. 

Mens de emissionsfrie busser kører på el- eller brint, sker opvarmningen af busserne i kolde perioder med oliefyr, som ikke er emissionsfri, men hvor der anvendes fossilfrit brændstof (HVO/biodiesel). Udviklingen de seneste år har dog medført mere effektive varmepumper, lavere samlet energiforbrug og større batteripakker, og Movia vurderer, at det dermed i mange tilfælde er muligt at gennemføre driften med elopvarmning af passagerkabinen. For at fremme antallet af tilbud med emissionsfri kabineopvarmning, kan dette vægtes i vurderingen af udbuddet. Dermed får operatører, som byder med elopvarmede busser en fordel i den samlede vurdering, uden at der stilles et egentligt krav om elopvarmning. Emissionsfri kabineopvarmning kan medføre en potentiel merudgift for Region Hovedstaden på op til ca. 300.000kr. årligt for linjerne i dette udbud. Det er dog muligt at sætte en lavere grænse for, hvor stor en ekstra omkostning regionen vil være villig til at acceptere for emissionsfri kabineopvarmning. 

Emissionsfri kabineopvarmning blev vægtet positivt ved seneste udbud af buslinjerne 123, 250S, 600S, 91N og 94N. Her blev kun 250S og 94N vundet af tilbud med emissionsfri kabineopvarmning. Den positive vægtning af emissionsfri kabineopvarmning vurderes at have haft positiv indflydelse på, at 250S og 94N blev vundet med emissionsfri kabineopvarmning. Tilbuddet vurderes ikke at have medført meromkostninger for regionen. 

Bus- og kontraktlængde 

Movia anbefaler en buslængde tilsvarende de nuværende dieselbusser på linje 200S, hvilket er en buslængde på 13 m. Denne buslængde vurderes af Movia til at udgøre en tilstrækkelig kapacitet for busserne. 

Movia har i foregående udbud af nulemissionsbusser udbudt busdriften i kontrakter af op til 12 års varighed, hvoraf de sidste 2-6 år af kontrakterne har været såkaldte optionsperioder. Optionsperioderne betyder, at operatørernes ret til at forlænge kontrakten er baseret på tilfredsstillende kvalitetsmålinger.  

Siden 2017, hvor Movia begyndte at udbyde med krav om emissionsfrihed, er der blevet skabt erfaringer og en normalisering af driften med elbusser, som gør, at de nye kontrakter nu udbydes op til 14 år, hvoraf de sidste 8 år vil være optionsperioder. Årsagen herfor er, at levetiden på elbusserne vurderes længere end dieselbusser, hvorfor kontrakten udvides til 14 år, mens de mange års erfaringer med nulemissionsdrift har mindsket risikoen og behovet for flere garanterede år i kontrakterne. Dermed kan kontrakten for linje 200S med udbud A23 gælde op til 14 år, hvis der stilles krav om emissionsfrihed. 

Elektriske ramper 

Elektriske ramper giver passagerer i kørestol mulighed for at kunne komme ind og ud af bussen uden behov for en hjælper, modsat de manuelle ramper, som alle Movias nuværende busser er udstyret med. Erfaringer fra bl.a. FynBus viser dog, at rampen bliver for stejl, såfremt stoppestederne ikke er indrettet til at kunne håndtere ramperne. Tilgængelighedsudfordringer kan derfor ikke løses alene med elektriske ramper. Tidligere er buslinjerne 123, 15E, 150S, 250S, 55E, 65E, 600S, 91N og 94N udbudt med krav om elektriske ramper. På baggrund af bl.a. regionens ønske om elektriske ramper, besluttede Movias bestyrelse d. 19. september 2022, at gøre elektriske ramper til standard i alle fremadrettede udbud. 200S vil derfor blive udbudt med elektriske ramper.  

Mulighed for cykelmedtag

Movias bestyrelse besluttede i maj 2023, på baggrund af et 2-årigt forsøg, som regionen understøttede med en kampagne, at gøre ordningen med gratis cykler i busser og lokaltog permanent fra 1. juli 2023. Det vil derfor være muligt at tage cyklen gratis med i busserne fremover. Der er plads til to cykler, to barnevogne eller kørestole i Movias busser. 

Evalueringen af regionens kampagne om gratis cykelmedtagning er blevet præsenteret på udvalgsmødet den 30. august. Sammenfattet viser evalueringen af kampagnen, at flere har fået mere viden om muligheden for at medbringe cykler i bussen, samt at flere af respondenterne i forbindelse med kampagnen har prøvet at medtage cykel i bussen. Antallet som svarer i undersøgelsen, at de har prøvet at medtage cyklen i bussen, er gået fra 6 pct. til 12 pct. På nuværende tidspunkt anses der ikke for at være trængsel om pladserne til cyklen i bussen, men Movia følger udviklingen, som følge af den permanente ordning med gratis cykelmedtag i busserne. 

Ved det tidligere udbud (A22) blev det drøftet, om der kunne erstattes 6-8 sæder for at udvide flexarealet, således at det vil være muligt at få flere cykler med i bussen. Movias bestyrelse besluttede i efteråret 2022 at indføre nye standardkrav til bussernes invendige og udvendige indretning og udseende, som gør, at udvidelse af flexarealet ikke er muligt. Standardiseringen af busserne er vedtaget for at gøre det nemmere at anvende samme bus på flere linjer, hvilket reducerer antallet af reservebusser og giver en lavere pris ved udbud.

Reklamer 

Operatørerne har mulighed for at sælge reklamepladser både indvendigt og udvendigt i busserne. Den indtægt, som operatøren forventer at opnå i kontraktperioden, indarbejdes i tilbudsprisen, og busdriften bliver derfor billigere. Reklameretten følger metoden fra tidligere beslutninger og udbud. 

Digital trafikinformation 

Digital trafikinformation er et visuelt medie, der gør det muligt at kommunikere direkte til passagererne via skærme i busserne. Løsningen er onlinebaseret, så informationen altid er opdateret. Den digitale trafikinformation vises på to eller flere sæt digitale skærme og på en del af linjerne også på digitale linjefriser. 

Statslig pulje til grønne busser og grøn flextrafik 

Administrationen har ansøgt den statslige pulje til grønne busser og grøn flextrafik om tilskud til forventede meromkostninger ved omstilling af buslinjen 200S ift. en ny dieselkontrakt. Regionen har ansøgt om tilskud på i alt 8.743.759 kr. over hele kontraktperioden. Tilskudsbeløbet er inklusive Gladsaxe Kommunes andel, og vil reduceres såfremt Gladsaxe Kommune ikke længere ønsker at medfinansiere buslinjen. 

KONSEKVENSER

Ved tiltrædelse af indstillingen vil administrationen meddele Movia, at udbudsgrundlaget for den regionale del af buslinje 200S i A23, skal følge det nuværende driftsomfang for linjerne og stille krav om: 

 • Nulemission 

 • Øget vægtning af livscyklusanalyser og emissionsfri opvarmning i vurderingen af tilbuddene 

 • Elektriske ramper 

 • Mulighed for reklamer 

Movia kan dermed foretage de nødvendige forberedelser frem mod det endelige udbud. 

RISIKOVURDERING

Movias vurdering af omkostninger ved omstillingen til nulemission er baseret på modelberegninger og erfaringer fra tidligere udbud og er derfor behæftet med usikkerhed. 

ØKONOMI

Prisen for det vindende tilbud vil afgøre de fremtidige økonomiske konsekvenser, hvorfor denne ikke kendes endnu. Movia har estimeret en mulig besparelse på 2,5 mio. kr. årligt ved omstilling til nulemission. Udgifterne til operatøren indgår i linjernes tilskudsbehov, som betales under den økonomiske ramme til kollektiv trafik i budgettet for Regional Udvikling.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges udvalget for trafik og regional udvikling den 4. oktober 2023, forretningsudvalget den 10. oktober 2023 og regionsrådet 24. oktober 2023. 

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

David Meinke/Birgitte Leolnar. 

JOURNALNUMMER

23034217

Bilag

Bilag 1: Faktaark om linje 200S

6. Indstilling til Det Rådgivende udvalg for Specialeplanlægning

INDSTILLING

Administrationen indstiller til regionsrådet:

 • at koncerndirektør Erik Jylling indstilles som medlem af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 24. oktober 2023:

Godkendt.

Vibeke Westh (A), Karin Friis Bach (B), Stinus Lindgreen (B), Sadek Al-Amood (F), Jesper Hammer (D) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Søren Burcharth (B), Trine Schaltz (F) og Morten Skovgaard (V). 

BAGGRUND

Sundhedsstyrelsen har bedt de fem regioner om hver især at indstille et medlem og en suppleant til Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning i perioden fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2026.

Koncerndirektør Dorthe Crüger har hidtil siddet i udvalget, men idet hun er udtrådt, skal regionsrådet indstille et nyt medlem. Det er fortsat centerdirektør i Center for Sundhed, Charlotte Hosbond, der er suppleant. 

SAGSFREMSTILLING

Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning rådgiver Sundhedsstyrelsen i spørgsmål om specialeplanlægning. Udvalget skal høres forud for Sundhedsstyrelsens fastsættelse af krav til lands- og
landsdelsfunktioner, fastsættelse af regler for visitation til behandling på afdelinger med lands- og landsdelsfunktion, inddragelse af godkendelse af lands- og landsdelsfunktion samt afgørelse om
indholdet af aftaler om benyttelse af lands- og landsdelsfunktioner på regionale sygehuse samt private sygehuse.

Udvalget udarbejder oplæg efter anmodning fra Sundhedsstyrelsen og efter styrelsens nærmere retningslinjer. Derudover kan udvalget tage spørgsmål op af egen drift. Det følger af bekendtgørelse om sammensætning og opgaver for Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning i sygehusvæsenet, at regionsrådet skal indstille et medlem og en suppleant til udvalget. De indstillede udnævnes herefter af Sundhedsstyrelsen.

Udvalget består af 13 medlemmer, hvoraf udvalgets formand udpeges af sundhedsministeren efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen. Udvalgets øvrige 12 medlemmer udpeges af Sundhedsstyrelsen efter følgende indstillinger:

 • 1 medlem efter indstilling fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet,
 • 1 medlem efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen,
 • 1 medlem efter indstilling fra regionsrådet for Region Nordjylland,
 • 1 medlem efter indstilling fra regionsrådet for Region Midtjylland,
 • 1 medlem efter indstilling fra regionsrådet for Region Sydjylland,
 • 1 medlem efter indstilling fra regionsrådet for Region Sjælland,
 • 1 medlem efter indstilling fra regionsrådet for Region Hovedstaden,
 • 4 medlemmer efter indstilling fra Dansk Medicinsk Selskab, repræsenterende henholdsvis de medicinske, de kirurgiske, de psykiatriske og de tværgående specialer og
 • 1 medlem efter indstilling fra Dansk Sygepleje Selskab.

Den igangværende funktionsperiode for medlemmer af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning løber indtil 31. december 2026. Der afholdes møder i udvalget mindst fire gange årligt.

KONSEKVENSER

Tiltrædes indstillingen vil koncerndirektør Erik Jylling indstilles som medlem af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning, hvorefter han vil blive udpeget af Sundhedsstyrelsen.

KOMMUNIKATION

Der vil i givet fald blive orienteret om udpegningerne på regionens hjemmeside, når udpegningen herom foreligger fra Sundhedsstyrelsen.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges regionsrådet den 24. oktober 2023.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Marie Kruse / Mathilde Augusta Villadsen

JOURNALNUMMER

23001210.

7. Underskriftsark​

​​Redaktør