Møde i regionsrådet den 10. marts 2020

Se beslutninger og web-tv fra regionsrådsmødet

Udvalg Ikon
Regionsrådet
Tidspunkt Ikon
Dato: 10-03-2020
Tid: 17:00 - 18:45
Sted
Referat

Web-tv


Punkter på dagsordenen

 1. Medlemsforslag fra Dansk Folkeparti - Ventetider på Akuttelefonen 1813 i forbindelse med højtider
 2. Medlemsforslag fra SF - Socialistisk Folkeparti om initiativer for at styrke ligestillingen i Region Hovedstaden: Undersøgelse af eventuel lønforskel og handlingsplan for ligeløn
 3. Medlemsforslag fra Christoffer Buster Reinhardt (C) og Jens Mandrup (F) om drøftelse af mulighederne for at tillade cykler i natbusserne
 4. Genforhandling af effektiviseringskravene til hospitalerne efter nybyggeriernes gennemførelse
 5. Indførelse af nyt ernæringskoncept og renovering af køkkenerne på Herlev og Gentofte Hospital
 6. Orientering om renoveringsindsats på regionens hospitaler og psykiatriske centre
 7. Godkendelse af udtalelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Statsrevisorernes beretning om lægemiddelanbefalinger
 8. Høringssvar til Movias Mobilitetsplan
 9. Regionsrådsmedlem Hanne Andersens (A) midlertidige fravær - fordeling af poster
 10. Regionsrådsmedlem Carsten Scheibyes (V) midlertidige fravær - fordeling af poster
 11. Regionsrådsmedlem Henrik Thorups (O) midlertidige fravær - fordeling af poster
 12. Opfølgning på kulturpuljen - kriterier for puljen for kulturfremme
 13. Lukket punkt.

Medlemmer

 • Sophie Hæstorp Andersen: Deltog
 • Leila Lindén: Afbud ( stedfortræder Lars Rosenørn-Dohn)
 • Kim Rockhill: Deltog
 • Hanne Andersen: Afbud ( stedfortræder Bodil Kornbek, fraværende ved sag 9.)
 • Özkan Kocak: Deltog
 • Erik R. Gregersen: Afbud ( stedfortræder Claus Heje)
 • Flemming Pless: Afbud ( stedfortræder Jarl Feyling, fraværende ved sag 6)
 • Susanne Due Kristensen: Deltog
 • Jesper Clausson: Deltog
 • Lars Gaardhøj: Deltog
 • Martin Baden: Deltog
 • Charlotte Holtermann: Deltog ( fraværende ved sag 4-5)
 • Maria Gudme: Deltog
 • Karin Friis Bach: Afbud ( stedfortræder Søren Burcharth)
 • Stinus Lindgreen: Deltog ( fraværende ved sag 8-9)
 • Annette Randløv: Deltog
 • Hans Toft: Deltog
 • Per Tærsbøl: Deltog
 • Christoffer Buster Reinhardt: Deltog
 • Karsten Skawbo-Jensen: Deltog
 • Line Ervolder: Deltog ( fraværende ved sag 6.)
 • Jacob Rosenberg: Deltog ( fraværende ved sag 10.)
 • Jens Mandrup: Afbud ( stedfortræder Hanne Agersnap)
 • Peter Westermann: Deltog
 • Karoline Vind: Deltog
 • Niels Høiby: Deltog
 • Paw Karslund: Deltog ( fraværende ved sag 9-11)
 • Finn Rudaizky: Deltog
 • Freja Södergran: Deltog
 • Martin Geertsen: Deltog ( fraværende ved sag 1-4, 8.)
 • Carsten Scheibye: Deltog ( fraværende ved sag 10.)
 • Anne Ehrenreich: Deltog
 • Randi Mondorf: Deltog
 • Christine Dal: Afbud ( stedfortræder Erik Sejersten, fraværende ved sag 10.)
 • Per Roswall: Deltog ( fraværende ved sag 12.)
 • Marianne Frederik: Deltog
 • Tormod Olsen: Deltog
 • Annie Hagel: Deltog ( fraværende ved sag 8.)
 • Torben Kjær: Deltog
 • Qasam Nazir Ahmad: Deltog
 • Martin Schepelern: Deltog

1. Medlemsforslag fra Dansk Folkeparti - Ventetider på Akuttelefonen 1813 i forbindelse med højtider

Forslag:

 • at drøfte ventetider på Akutelefonen 1813 i forbindelse med højtider.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 10. marts 2020:

Sagen blev udsat.
Erik Gregersen (A), Hanne Andersen (A), Flemming Pless (A), Leila Lindén (A), Karin Friis Bach (B), Jens Mandrup (F), Christine Dal (V) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Claus Heje (A), Bodil Kornbek (A), Jarl Feyling (A), Lars Rosenørn-Dohn (A), Søren Burcharth (B), Hanne Agersnap (F) og Erik Sejersten (V).

BAGGRUND

I medfør af den kommunale styrelseslovs § 11, der også gælder for regionerne, kan medlemmer af regionsrådet anmode om at få en sag optaget på regionsrådets dagsorden. Regionsrådsmedlem Finn Rudaizky har på vegne af Dansk Folkeparti den 27. februar 2020 anmodet om at få behandlet nærværende forslag om at drøfte, hvordan man kan undgå lange ventetider på Akuttelefonen 1813 i forbindelse med højtider.

MOTIVATION

Finn Rudaizky ønsker på vegne af Dansk Folkeparti en drøftelse på regionsrådsmødet om Akuttelefonen 1813 med udgangspunkt i  borgernes lange ventetider i julen 2019. Anmodningen er foranlediget af dagsordenspunktet fra seneste sundhedsudvalgsmøde den 24. februar 2020 og begrundes yderligere i et indlæg om samme tema skrevet af Finn Rudaizky i Frederiksborg Amts Avis den 27. februar 2020:

 

"I indlægget giver jeg udtryk for min utilfredshed med, at der ikke på på sundhedsudvalgsmødet blev fremlagt en plan for, hvordan regionen fremadrettet vil undgå lange og urimelige ventetider for borgere, der ringer til Akuttelefonen 1813 i højtider. Redegørelsen til sundhedsudvalgets møde tog ikke, som jeg ellers havde forventet, afsæt i Dansk Folkepartis tidligere fremsatte ønske om en reel plan for de kommende højtider i 2020.

 

Oplæggene på sundhedsudvalgsmødet gav mig desuden ikke de store forventninger til, at de lange ventetider ikke snart kommer igen. De løsninger, vi blev præsenteret for på mødet, handlede mest om at arbejde med nedbringelse af sygefravær og om at ændre den nuværende målsætning om, at det fx fremadrettet bliver 90 pct.og ikke 100 pct. af alle opkald, der besvares inden for 10 minutter. Helt slemt bliver det, når man samtidig bliver præsenteret for, at dette dog ikke er en målsætning, der kan gennemføres til højtider som jul og påske. Det var jo ellers det problem, der skulle løses."

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Medlemsforslaget forelægges regionsrådet den 10. marts 2020.

JOURNALNUMMER

20017535

Bilag

Bilag 1: Frederiksborg Amtsavis - indlæg 270220

Bilag 2: Sundhedsudvalgssag 240220

Bilag 3: Bilag til sundhedsudvalgssag 240220 - Data for ventetider ved Akuttelefonen 1813

Bilag 4: Bilag til sundhedsudvalgssag 240220 - Freddy Lippert Akutberedskabet om ventetider i 1813

Bilag 5: Svar på spml 010-20 vedr. underbemanding af Akuttelefonen 1813 ved højtiderne stillet af Finn Rudaizky

2. Medlemsforslag fra SF - Socialistisk Folkeparti om initiativer for at styrke ligestillingen i Region Hovedstaden: Undersøgelse af eventuel lønforskel og handlingsplan for ligeløn

FORSLAG:

 1. at administrationen undersøger, hvorvidt der eksisterer en uforklarlig lønforskel blandt regionens mandlige - og kvindelige ansatte. Lønforskellen skal opgøres på samme måde som i regeringens Ligelønsredegørelse, hvor der tages højde for faktorer som fx uddannelsesniveau, erhvervserfaring, sektor, branche og arbejdsfunktioner. Det undersøges yderligere, hvad en eventuel lønforskel er inden for forskellige faggrupper.
 2. at der, afhængigt af hvad denne undersøgelse viser, udarbejdes en handlingsplan for ligeløn med konkrete initiativer, der kan fremme ligestillingen i lønniveau blandt mandlige - og kvindelige ansatte i regionen.

 

Administrationen bemærker, at regionsrådet, hvis det ønsker at fremme forslaget, skal træffe beslutning om at oversende dette til behandling i forretningsudvalget, idet udvalget efter styrelsesvedtægtens § 8 fungerer som personaleudvalg. Forretningsudvalgets erklæring skal endvidere indhentes om enhver sag, der vedrører økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige regionens administrationsområder, jf. kommunestyrelsesloven § 18, jf. regionslovens §§ 36 a og b, forinden sagen kan forelægges regionsrådet til beslutning.

 

Bilag 1 og 2 viser kønsopdelte lønstatistikker på personalegrupper og på regionens virksomheder. Statistikkerne er fra december 2019.

Bilag 3 og 4 er hhv. Beskæftigelses- og ligelønsministeriets ligelønsredegørelse 2019 og Ligelønskommissionens redegørelse - sammenfatning og konklusion.

Regionens eksisterende praksis på området og administrative forudsætninger er vedlagt som bilag 5. Som bilag 6 er vedlagt Guidelines for lønforhandlinger i Region Hovedstaden.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 10. marts 2020:
Socialistisk Folkeparti trak på baggrund af den aktuelle situation i vores sundhedsvæsen sagen.

Erik Gregersen (A), Hanne Andersen (A), Flemming Pless (A), Leila Lindén (A), Karin Friis Bach (B), Jens Mandrup (F), Christine Dal (V) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Claus Heje (A), Bodil Kornbek (A), Jarl Feyling (A), Lars Rosenørn-Dohn (A), Søren Burcharth (B), Hanne Agersnap (F) og Erik Sejersten (V).

BAGGRUND

I medfør af den kommunale styrelseslovs § 11, der også gælder for regionerne, kan medlemmer af regionsrådet anmode om at få en sag optaget på regionsrådets dagsorden.

 

Karoline Vind (F) har den 20. februar 2020 på vegne af SF - Socialistisk Folkeparti anmodet om at få behandlet nærværende forslag om at regionsrådet tager initiativer til at styrke ligesstillingen i Region Hovedstaden med en undersøgelse af eventuel lønforskel og handlingsplan for ligeløn.

MOTIVATION

Det er en myte, at vi i Danmark har førertrøjen på, når det kommer til ligestilling mellem kvinder og mænd. På landsplan har vi ifølge regeringens seneste Ligelønsredegørelse en bruttolønforskel på 22% i den regionale sektor. Af denne kan noget forklares med forskel i for eksempel faktisk arbejdstid, branche og arbejdsfunktion, men tilbage står ifølge redegørelsen en såkaldt uforklarlig lønforskel på 6%. Det gør det nærliggende at tro, at der også findes en uforklarlig lønforskel blandt de mandlige og kvindelige ansatte i Region Hovedstaden. SF ønsker derfor en undersøgelse af den uforklarlige lønforskel, således at et eventuelt løngab blandt vores regionale ansatte kan elimineres.


Samtidig er tal ikke nok: Hvis der findes der et løngab, kræver det handling. Derfor foreslår SF, at der udarbejdes en handleplan med konkrete initiativer til at sikre ligeløn i Region Hovedstaden.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges regionsrådet den 10. marts 2020. 

JOURNALNUMMER

20016192.

Bilag

Bilag 1: Lønstatistik for personalegrupper, kønsopdelt, dec. 2019

Bilag 2: Lønstatistik for regionens virksomheder, kønsopdelt, dec. 2019

Bilag 3: Beskæftigelses- og ligelønsministeriets ligelønsredegørelse 2019

Bilag 4: Ligelønskommissionens redegørelse - sammenfatning og konklusion, 2010

Bilag 5: Administrationens notat om nuværende praksis og administrative forudsætninger mv.

Bilag 6: Guidelines for lønforhandlinger i Region Hovedstaden

3. Medlemsforslag fra Christoffer Buster Reinhardt (C) og Jens Mandrup (F) om drøftelse af mulighederne for at tillade cykler i natbusserne

FORSLAG

Trafikudvalget indstiller over for regionsrådet:

a) at administrationen retter henvendelse til Movia for ændring af reglement, således at der kan medbringes cykler i de af Region Hovedstaden alene finansierede natbusser, og

b) at administrationen retter henvendelse til de relevante kommuner med henblik på fælles henvendelse om ønsket til ændring af reglement, således at der kan medbringes cykler i de af de fællesfinansierede natbusser.

 

Forslaget vurderes ikke i sig selv at indebære økonomisk eller anden belastning, der overstiger den nuværende drift. Administrationen bemærker, at såfremt udvalget går videre med forslaget, vil regionsrådet have mulighed for at behandle forslaget i den foreliggende form uden yderligere udvalgsbehandling såfremt det ønskes. 

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 10. marts 2020:

Godkendt.

Erik Gregersen (A), Hanne Andersen (A), Flemming Pless (A), Leila Lindén (A), Karin Friis Bach (B), Jens Mandrup (F), Christine Dal (V) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Claus Heje (A), Bodil Kornbek (A), Jarl Feyling (A), Lars Rosenørn-Dohn (A), Søren Burcharth (B), Hanne Agersnap (F) og Erik Sejersten (V).

 

Forretningsudvalgets beslutning den 3. marts 2020:

Anbefalet.

Leila Lindén (A) deltog ikke under sagens behandling.

 

Trafikudvalgets behandling den 25. februar 2020:

Anbefalet.

Freja Södergran (O) deltog ikke sagens behandling.

BAGGRUND

I medfør af trafikudvalgets forretningsorden § 2 stk. 2 kan medlemmer af trafikudvalget anmode om at få en sag optaget på trafikudvalgets dagsorden. 

Christoffer Buster Reinhardt fra Det Konservative Folkeparti og Jens Mandrup fra Socialistisk Folkeparti har den 4. februar 2020 anmodet om at drøfte reglerne for at medbringe cykler i natbusserne i Region Hovedstaden. 

MOTIVATION

Vi mener, at det skal være nemt at komme rundt i Region Hovedstaden. På alle tider af døgnet. Derfor skal forskellige mobilitetsformer spille sammen. Her er cyklen et vigtigt transportmiddel, og derfor skal det også være muligt at medbringe cyklen i natbusserne.

Vi ønsker derfor, at reglementet for medtagning af cykler således, at reglerne flugter med reglerne for de øvrige af regionens busser, hvor man må medbringe cykler.

Vi mener, at forslaget er i direkte forlængelse af regionens tidligere beslutninger om at tillade, at man må medbringe sin cykel i lokaltoget og i øvrige busser.

 

Administrationen har vedlagt et notat til sagen, som kort opridser de nuværende regler for at medbringe cykler i natbusserne. 

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges trafikudvalget den 25. februar 2020, forretningsudvalget den 3. marts 2020 og regionsrådet den 10. marts 2020. 

JOURNALNUMMER

20012873

Bilag

Bilag 1: Baggrundsnotat om regler for cykelmedtagning i natbusser

4. Genforhandling af effektiviseringskravene til hospitalerne efter nybyggeriernes gennemførelse

INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 • at godkende ikke at søge en genforhandling af effektiviseringskravene.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 10. marts 2020:

Formanden satte indstillingspunktet under afstemning: 
For stemte: A (12), B (3), C (6), O (3), V (5) og Å (2), i alt 31.
Imod stemte: F (3), I (1) og Ø (4), i alt 8. 
Undlod at stemme: 0. 
I alt 39. 
Indstillingspunktet er dermed godkendt.

Charlotte Holtermann (A), Erik Gregersen (A), Hanne Andersen (A), Flemming Pless (A), Leila Lindén (A), Karin Friis Bach (B), Jens Mandrup (F), Christine Dal (V) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Claus Heje (A), Bodil Kornbek (A), Jarl Feyling (A), Lars Rosenørn-Dohn (A), Søren Burcharth (B), Hanne Agersnap (F) og Erik Sejersten (V).

 

Forretningsudvalgets beslutning den 3. marts 2020:

Administrationens indstillingen til forretningsudvalget var følgende:
"Administrationen indstiller til forretningsudvalget:

1. at drøfte administrationens orientering vedrørende effektiviseringskravene til regionens kvalitetsfondsprojekter.

Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:

2. at godkende ikke at søge en genforhandling af effektiviseringskravene."

Indstillingspunkt 1 blev drøftet.

Formanden satte indstillingspunkt 2 under afstemning:
For stemte: A (4), B (1), C (2), O (1), V (3) og Å (1), i alt 12.
Imod stemte: F (1) og Ø (1), i alt 2.
Undlod at stemme: 0.
I alt 14.
Indstillingspunkt 2 var herefter anbefalet.

Leila Lindén (A) deltog ikke under sagens behandling.

BAGGRUND

Regionsrådet besluttede på mødet den 4. februar 2020 at fremme medlemsforslaget fra Enhedslisten om at drøfte mulighederne for en revurdering og genforhandling af effektiviseringskravene til de nybyggede hospitaler med staten. Derfor skal sagen nu behandles i forretningsudvalget som det kompetente politikformulerende og politikudviklende udvalg på området. Formålet med en eventuel genforhandling med staten er at nedbringe effektiviseringskravet til det enkelte hospital. Nærværende sag opridser administrationens vurdering af disse muligheder.

SAGSFREMSTILLING

Region Hovedstaden har seks hospitalsbyggerier, som bliver opført som kvalitetsfondsprojekter og som dermed modtager statsligt tilskud fra kvalitetsfonden. Som en del af betingelserne for at modtage statsligt tilskud til byggerierne har regionen accepteret, at der skal ske en effektivisering af den efterfølgende drift. Kravet til effektivisering i driften er forskelligt fra hospital til hospital. Det svinger mellem 21,8 mio. kr. på Ny Retspsykiatri Sct. Hans og 173,4 mio. kr. på Nyt Hospital Nordsjælland (2019-priser).

 

Omfordeling af gevinsterne nationalt

Effektiviseringsgevinsterne skal ikke afleveres til staten, men forbliver i regionerne til ny sygehusaktivitet. Regionerne afgør selv, hvilken ny sygehusaktivitet gevinsterne skal bruges til. Regionerne skal dog over for staten redegøre for, hvordan gevinsterne realiseres.

 

Der er i forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2017 aftalt en omfordeling af effektiviseringsgevinsterne mellem regionerne, så de regioner, der har en forholdsmæssig større andel af gevinsterne, gradvist afgiver halvdelen til de regioner, der har en forholdsmæssig mindre andel.

 

I økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og Danske Regioner fremgår det, at

[...] regering(en) og Danske Regioner er enige om, at 50 pct. af effektiviseringsgevinsterne – svarende til 129 mio. kr. i 2017 – anvendes til ny sygehusaktivitet, herunder demografi og kræft mv. Midlerne fordeles mellem regionerne efter bloktilskudsnøglen. Omfordelingen indfases fra 2017 frem mod 2025. De resterende 50 pct. af effektiviseringsgevinsterne fastholdes i den enkelte region til ny sygehusaktivitet. (Bilag 3, side 1).

 

Det betyder, at Region Hovedstaden i 2020 har et budget, der er 28 mio. kr. højere, end det ellers ville have været. Frem til 2025 vokser beløbet til 61 mio. kr. (2017-priser).

 

Administrationen vurderer, at en genforhandling af kravet om effektiviseringsgevinster dels kan betyde, at omfordelingen af gevinsterne mellem regionerne ændres, dels at staten ønsker større indflydelse på, hvilken ny sygehusaktivitet gevinsterne fremadrettet skal bruges til. Nye forhandlinger kompliceres desuden af, at enkelte af de seksten kvalitetsfondsbyggerier allerede er ibrugtaget, og at omfordelingen af gevinsterne mellem regionerne dermed har fundet sted siden 2017.

 

For Region Hovedstaden er der en risiko for, at en genforhandling kan medføre en ringere økonomisk aftale end den nuværende aftale, hvor der sker en omfordeling af effektiviseringsgevinsterne, som har positiv indvirkning på regionens samlede økonomi.

 

Rapporteringskravet over for staten

Regionen skal over for staten redegøre for, hvorledes det enkelte hospital arbejder med at realisere de effektiviseringsgevinster, der er forudsat i det endelige tilsagn til det enkelte byggeri. Staten skal gennem den løbende rapportering fra regionen betrygges i, at gevinsterne som forudsat fuldt ud kan realiseres som finansieringsbidrag til ny sygehusaktivitet det første år efter ibrugtagelsen.

 

Regionerne skal inden for overordnede kategorier opgøre og beskrive de forventede effektiviseringsgevinster samt strategien for at realisere dem. Der skal være fokus på, hvilke centrale aktiviteter regionerne forventer at igangsætte for at realisere gevinsterne; hvordan der løbende kan følges op på, at arbejdet forløber planmæssigt og at effektiviseringsgevinsterne realiseres som forudsat. Rapporteringen omfatter en oversigt over de forventede effektiviseringsgevinster opdelt på de tre overordnede kategorier (bygningsrelaterede, organisatoriske og strukturelle) og en efterfølgende beskrivelse på den valgte underopdeling.

 

Håndtering af gevinsterne i Region Hovedstaden

I Region Hovedstaden er det aftalt, at det enkelte hospital beholder halvdelen af gevinsten det første år efter ibrugtagningen og først skal aflevere hele gevinsten til det regionale fællesskab andet år efter ibrugtagningen. Denne model er valgt for at give hospitalerne den fornødne tid til omlægningen. Det skyldes dels de ændrede fysiske rammer og dels at omlægningen af kultur og vaner skal ske i et roligt tempo. Det betyder, at det enkelte hospital første år efter ibrugtagningen selv kan vurdere, hvor og hvordan der er brug for at tilføre midler i forbindelse med at facilitere overgangen til de nye rammer og den nye organisation. Som nævnt går halvdelen af gevinsten til dette formål. Den anden halvdel afleveres til det regionale fællesskab. Det giver både hospitalet og fællesskabet mulighed for at prioritere gevinsten der, hvor der vurderes at være størst behov ud fra et samlet billede både hospitalsvist og regionalt.

 

Det er administrationens anbefaling, at effektiviseringsgevinsterne indgår i et samlet billede sammen med eventuelle regionale sparekrav og udgifter til ibrugtagning, hvor en samlet vurdering og prioritering kan ske i de fremtidige budgetprocesser. I den sammenhæng vil der også i videst muligt omfang blive set på, hvad der giver mening for de kliniske miljøer.

 

Samtidig vil der løbende blive taget hensyn til hospitalernes situation og udfordringer i forbindelse med ibrugtagningen. Fx som det skete ved 3. økonomirapport 2019, hvor der ekstraordinært blev tilført Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital hver 50 mio. kr. som bidrag til forberedelse af ibrugtagningen af de nye byggerier.

 

Genforhandling af effektiviseringskravet

Kravet om effektivisering af kvalitetsfondsbyggerierne indgår som et element i en samlet aftale mellem staten og regionerne. Forudsætningen er her, at regionerne prioriterer det råderum, som opstår ved hensigtsmæssig omlægning af arbejdsgange. Dette er præciseret i forbindelse med besvarelse af udvalgsspørgsmål 151 i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, hvor det fremgår, at:

"Der er dermed ikke knyttet en konkret forventning til omfanget af den forventede nye sygehusaktivitet. Hensigten er, at der frigøres ressourcer, som regionerne selv kan prioritere. Der er altså ikke tale om, at effektiviseringsgevinsterne skal finansiere en konkret aktivitetsvækst. Det ligger i tråd med, at der generelt i sundhedsvæsenet arbejdes løbende med at få mere sundhed for pengene". (Bilag 2, side 1).

 

På den baggrund vurderer administrationen, at det ikke er hensigtsmæssigt at indlede en genforhandling.

KONSEKVENSER

Såfremt regionsrådet tiltræder indstillingen, vil administrationen ikke søge genforhandling af effektiviseringskravene.

RISIKOVURDERING

For Region Hovedstaden er der en risiko for, at en genforhandling kan medføre en ringere økonomisk aftale end den nuværende aftale, hvor der sker en omfordeling af effektiviseringsgevinsterne, som har positiv indvirkning på regionens samlede økonomi.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 3. marts 2020 og regionsrådet den 10. marts 2020.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Jens Gordon Clausen/Niels Peter Hansen/Lars Æbeløe-Knudsen

JOURNALNUMMER

20002260

Bilag

Bilag 1: Medlemsforslag (på RR 4. februar 2020)

Bilag 2: Folketingets Sundheds- og Ældreudvalgs besvarelse på spm. 151

Bilag 3: Folketingets Sundheds- og Ældreudvalgs besvarelse på spm. 232

Bilag 4: Notat om beregningsgrundlag for effektiviseringsgevinsterne

Bilag 5: Notat om effektiviseringskrav ifbm. kvalitetsfondsbygerierne

Bilag 6: Politikerspørgsmål 103-19 om effektiviseringskrav ved nye hospitalsbyggerier

5. Indførelse af nyt ernæringskoncept og renovering af køkkenerne på Herlev og Gentofte Hospital

INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 1. at godkende, at der anvendes 55,2 mio. kr. til renovering af køkkenerne i Herlev og Gentofte med sigte på indførelse af nyt ernæringskoncept og for at gøre op med det betydelige efterslæb i køkkenlokalerne og vedrørende det udslidte køkkenudstyr,
 2. at 12 mio. kr. af beløbet tages af de afsatte midler i investeringsbudget 2020 til renovering af køkkener i Herlev og Hvidovre, heraf 6,7 mio. kr. i 2020 og 5,3 mio. kr. i 2021,
 3. at 7,9 mio. kr. af beløbet afholdes af hospitalets lokale investeringsramme i 2020,
 4. at 9,2 mio. kr. af beløbet afholdes af midler afsat til genopretning i renoveringsplanen i 2020 (8,4 mio. kr.) og 2021 (0,8 mio. kr.), samt
 5. at der til den resterende del af beløbet afsættes en samlet leasingramme på 26,1 mio. kr., der forventes anvendt med 24,8 mio. kr. til leasing af køkkenudstyr og 1,3 mio. kr. til leasing af energitiltag, idet der kan forudsættes ca. 6 års tilbagebetalingstid via de opnåede driftsbesparelser på hospitalet (køkkendrift) og via energibesparelser under Center for Ejendomme.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 10. marts 2020:

Godkendt.

Charlotte Holtermann (A), Erik Gregersen (A), Hanne Andersen (A), Flemming Pless (A), Leila Lindén (A), Karin Friis Bach (B), Jens Mandrup (F) og Christine Dal (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Claus Heje (A), Bodil Kornbek (A), Jarl Feyling (A), Lars Rosenørn-Dohn (A), Søren Burcharth (B), Hanne Agersnap (F) og Erik Sejersten (V).

 

Forretningsudvalgets beslutning den 3. marts 2020:

Anbefalet.

BAGGRUND

Regionen har i flere år arbejdet på at få økologi ind i køkkenerne og at understøtte den rigtige ernæring til forskellige typer af patienter. Som led i budgetaftalen er der i 2020 afsat 3,4 mio. kr. og 1,9 mio. kr. i følgende år til at videreudvikle de gode resultater og kombinere økologitænkningen med fokus på mere klimavenlig madlavning. Beløbet anvendes til efteruddannelse af køkkenpersponale og bl.a. til ansættelse af tværgående medarbejdere, som kan dele gode erfaringer med bæredygtig kostproduktion og udvikling af en app til madbestilling, som skal hjælpe med reduktion af madspild.

 

Herlev og Gentofte Hospital vil i fortsættelse heraf indføre nyt ernæringskoncept, der gør det muligt at reducere madspild og give tilbud om en markant forbedring af patienternes ernæringssituation under indlæggelse. Initiativet er et blandt flere forskellige initiativer i regionens hospitalskøkkener, der har samme sigte, og som understøttes af de afsatte midler til området i budgetaftalen 2020. Initiativet er derudover i tråd med resulaterne af en brugerundersøgelse på hospitalet fra 2017, hvor der blev peget på behovet for et mere individualiseret kosttilbud.

 

Centralkøkkenerne i Herlev og Gentofte lider samtidig under massivt renoveringsefterslæb. Med sagen lægges op til en ombygning og totalrenovering af hospitalets to køkkener samt anskaffelse af nyt køkkenudstyr.

SAGSFREMSTILLING

Hospitalet har gennem længere tid forberedt et nyt ernæringskoncept for at forbedre patienternes ernæring under indlæggelse og for at give mere bæredygtig madproduktion, hvor madspildet reduceres betydeligt.

 

Hospitalets ernæringskoncept betyder, at patienterne opnår en bedre ernæringstilstand under indlæggelsen, der giver et godt behandlingsforløb med hurtigere helbredelse og bedring. Patienterne guides via et digitalt menukort til at bestille den mad, som de foretrækker og ernæringsmæssigt har behov for og appetit til. Madbestillingen gennemføres i afdelingen, og plejepersonalet har ansvaret for patientens bestilling og sørger for, at bestillingen er korrekt i forhold til patientens individuelle ernæringsbehov. Konceptet har været afprøvet på fem afdelinger, og langt de fleste ernæringstruede patienter får dækket deres energi- og proteinbehov, når de selv er med til at vælge de ernæringstætte og appetitvækkende måltider i overskuelige portioner.

 

Det ny koncept kræver, at køkkenproduktionen lægges om, så der i stedet for forberedelse til buffetservering i sengeafsnittene sker tilberedning af netop de individuelle måltider, som patienten har valgt fra menukortet. 

 

Hospitalets to køkkener (Herlev og Gentofte) lider samtidig under massivt renoveringsefterslæb for de tekniske installationer og overflader samt køkkenudstyr og madtransportvogne, som skal udskiftes, hvis madproduktionen skal fortsætte. Herunder er der også en række problemer med arbejdsmiljøet pga. dårligt fungerende ventilation og temperaturregulering. Desuden er energiforbruget for højt i forbindelse med ventilation og belysning. 

 

På den baggrund har hospitalet også forberedt et større ombygningsprojekt i de to køkkener, som er nærmere tilrettelagt og budgetteret i samarbejde med administrationen, der parallelt hermed har udarbejdet et projekt for en samtidig bygningsteknisk renovering af køkkenlokalerne.

 

Der lægges på denne baggrund op til, at der samlet anvendes 55,2 mio. kr. til renovering og ombygning samt til udstyr til de to køkkener. Centralkøkkenet i Herlev bygges om og omorganiseres, så produktionslinjen kan understøtte tilberedning af individuelle måltider i det ny ernæringskoncept. Ombygningen indebærer i sær i Herlev, at eksisterende funktioner rykkes rundt og organiseres med en ”samlebåndseffekt”, så maden som hidtil produceres fra bunden, men fremadrettet også anrettes i individuelle enkeltportioner og pakkes i nye madvogne til de enkelte sengeafsnit i et effektivt produktionsforløb. Projektet i Gentofte er lidt mindre omfattende, men der omlægges fra damp- til elforsynede køkkengryder, og derudover skal der også her bygges om til det ny ernæringskoncept.

 

I forbindelse med ombygningen vil alle nedslidte tekniske installationer og bygningsdele i begge køkkener samtidigt blive udskiftet.

 

Af de samlede 55,2 mio. kr. til projektet anvendes 29 mio. kr. til renovering og ombygning i de to køkkener, mens 26,2 mio. kr. anvendes til nyt køkkenudstyr, jf. følgende oversigt.

 

Projektet kan finansieres ved allerede afsatte midler på investeringsbudgettet, ved midler under renoveringsplanen, via leasing og ved midler afsat til formålet på hospitalets budget. Finansieringsforslaget uddybes nærmere under økonomi nedenfor.

 

Renoveringen og ombygningen i Herlev kan gennemføres successivt ved en etapevis renovering og ombygning samt installation af det ny køkkenudstyr, så de renoverede lokaler kan være klar sidst i 2020. Tidsplanen er afstemt med ibrugtagning af det nye akuthus og kvinde-barn bygningen, der begge er tilpasset indretningsmæssigt til det nye ernæringskoncept.

 

Projektet er planlagt således, at køkkenet i Gentofte kan fungere med øget produktionskapacitet i ombygningsperioden for Herlev-køkkenet, så madleverancerne kan opretholdes undervejs.

 

Når køkkenet i Herlev er færdigrenoveret, igangsættes renovering, ombygning og den fornødne udskiftning af køkkenudstyr i Gentofte, der forventes færdiggjort i løbet af 1. halvår 2021, således at det ny ernæringskoncept herefter er indført fra færdigrenoverede køkkenlokaler på begge hospitaler.

KONSEKVENSER

Med bevillingen opnås en varig og tiltrængt forbedring af produktionsforholdene i hospitalets to køkkener, således

 • at der kan indføres et nyt ernæringskoncept, der giver forbedret ernæringstilstand hos patienterne og en stor reduktion af hospitalets madspild i forhold til det nuværende buffet-koncept i afdelingerne, 
 • at der kan opnås et forbedret arbejdsmiljø hos køkkenpersonalet,
 • at der kan opnås et reduceret energiforbrug til ventilation og belysning i køkkenerne, og således
 • at der kan opnås en reduktion af de hyppige driftsstop i køkkenproduktionen og færre akutte reparationsaktiviteter, der forekommer idag som følge af nedslidt køkkenudstyr.

Sagen giver et løft i overensstemmelse med målet om ansvarlige og grønne hospitaler i regionens handlingsplan for FN's verdensmål vedrørende lavere energiforbrug og større arbejdsglæde og trivsel hos personalet til støtte for stabile produktionsforhold i forbindelse med hospitalets ny ernæringskoncept.

RISIKOVURDERING

Der er gjort et stort forarbejde i sagen, som har været gennemført for at minimere risici ved opnåelse af det ønskede løsningsdesign. Udførelsen er planlagt i tæt samarbejde med hospitalets køkken for at sikre, at byggefaserne gennemføres, så køkkenproduktionen opretholdes i hele perioden. 

 

Hvis der i forbindelse med udførelsen viser sig at være behov for yderligere projektjustering, er der også taget højde for dette ved afsættelse af beløb til uforudseelige udgifter i beløbsrammen for sagen. Administrationen vurderer, at der ikke er betydende risiko for kvalitetsmæssige eller økonomiske overraskelser i sagens gennemførelse.

ØKONOMI

Finansieringen af de 55,2 mio. kr. til projektets samlede anlægssum foreslås sammensat som anført i følgende oversigt:

 

 

12 mio. kr. af udgiften kan tages af de afsatte midler til projektet på investeringsbudgettet for 2020, hvor der er afsat i alt 6,7 mio. kr. i 2020 og 13,3 mio. kr. i 2021. Rådighedsbeløbet er også afsat til renovering af køkkenet i Hvidovre, idet der med det foreslåede bidrag på 12 mio. kr. til nærværende sag resterer 8 mio. kr. til køkkenet i Hvidovre. Der forelægges senere en sag om dette.

 

Derudover kan 7,9 mio. kr. tages af hospitalets lokale investeringsramme i 2020, hvor der er afsat midler til projektet. Derudover anvendes 9,2 mio. kr. til projektet under renoveringsplanens beløb til genopretning i 2020 (8,4 mio. kr.) og 2021 (0,8 mio. kr.), idet renoveringen fører til en væsentlig forbedring i hospitalskøkkenernes bygningstilstand.

 

Hospitalet afholder i øvrigt den løbende udgift til tilbagebetaling af leasingrammen på 24,8 mio. kr., der i oversigten er anført som det forventede beløb til anskaffelse af køkkenudstyr. Hospitalet kan afholde 4 mio. kr. årligt til tilbagebetaling, da der er tilsvarende besparelser i forhold til reduktion af madspild, ændring i kolonialvare-sortimentet og ved mere fokuseret forplejning til ambulatorierne m.m. Tilbagebetalingsperioden for det leasede udstyr bliver dermed godt 6 år. Køkkenudstyret, der er af en høj kvalitetsstandard, har betydeligt længere levetid (op imod 15 år).

 

Endelig afholder Center for Ejendomme den løbende udgift til tilbagebetaling af leasingrammen på 1,3 mio. kr. vedrørende energitiltag i projektet (især belysning), idet centeret kan frigøre godt 0,2 mio. kr. årligt via energibesparelser. Der vil være en tilbagebetalingsperiode på 6 år.

 

I forhold til øvrige økonomiske konsekvenser kan det nævnes, at udskiftning af de reparationskrævende madvogne og fornyelse af andre anlæg, der idag er årsag til hyppige driftsstop og akutte reparationer, vil føre til en besparelse hos Center for Ejendomme på den almindelige bygningsdrift på ca. 1 mio. kr. Beløbet kan frigøres, når køkkenfunktionerne er renoverede, og medgår til finansiering af den fortsatte genopretning på andre områder i renoveringsplanen.

KOMMUNIKATION

Der planlægges en kommunikationsindsats i anledning af sagen.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 3. marts 2020 og regionsrådet den 10. marts 2020.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Jens Gordon Clausen/Søren Helsted

JOURNALNUMMER

20013099

6. Orientering om renoveringsindsats på regionens hospitaler og psykiatriske centre

INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 • at tage orienteringen om renoveringsindsatsen på regionens hospitaler og psykiatriske centre til efterretning.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 10. marts 2020:

Taget til efterretning. 

Erik Gregersen (A), Hanne Andersen (A), Flemming Pless (A), Leila Lindén (A), Karin Friis Bach (B), Line Ervolder (C), Jens Mandrup (F) og Christine Dal (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Claus Heje (A), Bodil Kornbek (A), Lars Rosenørn-Dohn (A), Søren Burcharth (B), Hanne Agersnap (F) og Erik Sejersten (V).

 

Forretningsudvalgets beslutning den 3. marts 2020:

Anbefalet.

BAGGRUND

Som led i budgetaftalen for 2019 indgik regionsrådets parter i efteråret 2018 en bred aftale om en 10-årig renoveringsplan for hospitalerne.

 

Formålet med Renoveringsplanen er – inden for en økonomisk ramme på 7,2 mia.kr. (2018-pl) - at løfte tilstanden for regionens samlede bygningsmasse til 1,5 over en 10-årig periode.

 

På budgetseminar i august 2019 blev Regionsrådet præsenteret for forventningerne til første års renoveringsindsats. Det første år er nu gået, en række renoveringsprojekter er gennemført, og der er høstet mange erfaringer.

 

Der gives med sagen en foreløbig status på renoveringsplanen efter det første år med særlig fokus på, hvordan erfaringerne viderebringes til 2020.

 

Administrationen vender tilbage i august 2020 med en status, dels på de centrale gevinster ift. tilstandsgraden, dels på de økonomiske nøgletal.

SAGSFREMSTILLING

Opsummering

Efter regionsrådets beslutning om igangsættelse af renoveringsplanen i august 2018 var der i 2018 stort fokus på udpegning, planlægning og kvalificering af de konkrete genopretningsprojekter, samt udarbejdelse af supplerende undersøgelser til præcisering af projektomfang. Disse aktiviteter har givet et godt grundlag for prioritering af projekter, der blev igangsat i 2019.

 

I 2019 blev herefter igangsat cirka 160 genopretningsprojekter. Heraf er tre fjerdedel afsluttet med udgangen af 2019, mens de resterende afsluttes i den første del af 2020.

 

Projekterne indfrier forventningen til udviklingen i den gennemsnitlige tilstandsgrad.

 

I det store hele følges den plan, Regionsrådet fik præsenteret ved budgetseminaret i august 2019; dog er der sket forskellige justeringer undervejs.

 

Renoveringsindsats 2019

Ved planlægning af den konkrete renoveringsindsats 2019, har Center for Ejendomme prioriteret projekter i henhold til nedenstående fire kriterier:

 1. Fokus på områder med bygningsdele, som Renoveringsanalysen har identificeret som nedbrudt og funktionen ophørt (tilstandsgrad 3). Prioritering af disse områder og aktiviteter sker ud fra en samlet vurdering af konsekvenser for hospitalsdriften.
 2. Sikre gennemførelse af projekter med konstaterede nedbrud og følgeskader.
 3. Tilstræbe samtidighedsprojekter således er renoveringsarbejdet vedrørende installationer og bygningsdele så vidt muligt koordineres med øvrige ombygningsprojekter på de enkelte hospitaler.
 4. Projekter med størst bidrag til reduktion af det akutte vedligehold.

Det primære fokus for genopretningen i 2019 har været fagområderne; tag og facade, el-anlæg, medicinske gasser, brandanlæg og elevatorer.

 

I forbindelse med prioriteringen indgår det, at der ved reduktion af det akutte vedligehold kan frigøres midler til finansiering af indsatsen i de følgende år.

 

Jævnfør Tabel 1 træder regionen ud af 2019 med et lidt lavere realiseret udgiftsniveau end forventet ved den seneste redegørelse i august 2019.

 

Tabel 1: Økonomi for indsatsen i 2019, mio. kr. PL2019

Forbruget er 19 mio. kr. lavere end forventet, og ændringen er bagvedliggende sammensat af, at en række projekter for et større beløb ikke har kunnet gennemføres eller afsluttes i 2019 som forventet, hvilket er udlignet ved justeringer og omprioriteringer mellem fagområder, så gennemførelsen af andre projekter er rykket frem.

 

Et presset marked for både elevatorer samt tag- og facadeleverandører har afstedkommet, at del af de planlagte projekter er blevet forsinket. Dette resulterer i, at projekterne først afsluttes i starten af 2020, finansieret af overførsel af det af forskydningen afledte mindreforbrug, der håndteres i forbindelse med 1. økonomirapport.

 

Tilsvarende har en konkurs hos en rådgiver for el-projekter og behov for større koordinering og planlægning ift. brandprojekter afstedkommet, at disse projekter først kan igangsættes i løbet af 2020. Derfor er andre projekter på anlæg med meget dårlig tilstand gennemført i stedet for. Dermed forventes næsten opnået den planlagte tilstandsforbedring.

 

Af bilag 1 ”Bilag 1_Renoveringsprojekter 2019 og 2020” fremgår de genopretningsprojekter, som blev igangsat i 2019.

 

Af Tabel 1 fremgår endvidere Energiplan 2015 (ESCO)’s bidrag til reduktion af det bygningsmæssige efterslæb. Bidraget i 2019 er knyttet til ESCO-projektet på Hvidovre Hospital samt installation af et varmegenvindingsanlæg på Herlev Hospital. Begge projekter er, som forventet, afsluttet i 2019.     

 

Genopretningen på regionens hospitaler og psykiatriske centre har i 2019 fordelt sig som det fremgår af Tabel 2 nedenfor. Der er således prioriteret på de matrikeler (Herlev Hospital, Rigshospitalet Blegdamsvej og Hvidovre Hospital), hvor den gennemsnitlige tilstandsgrad initialt var dårligst, dvs. hvor tilstanden var mest kritisk. Derudover har Bispebjerg Hospital været prioriteret højt i 2019 grundet en gennemgribende facaderenovering af de fredede bygninger forud for det planlagte havegenopretningsprojekt.

 

Tabel 2: Realiseret forbrug (mio. kr.) per hospital. (PL-2019)

Tilstandsforbedring

Det overordnede formål med genopretningsindsatsen på regionens matrikler er i år 2028 at opnå en gennemsnitlig vægtet tilstandsgrad på 1,5 for regionens samlede bygningsmasse. Regionens udgangspunkt var en samlet vægtet tilstandsgrad på 1,8. Med de gennemførte indsatser i 2019 har regionen realiseret en tilstandsgrad på 1,83, jf. Figur 1 nedenfor. Dette er en marginal forbedring i forhold til det forventede, som blev præsenteret på budgetseminaret 2019.

 

Genopretningsindsatsen forhindrer dog (som forventet) ikke den samlede tilstand for alle bygninger i at have en faldende tendens. Det vil være situationen helt frem til cirka midt i perioden for renoveringsplanen, hvorefter den vil være stigende med den planlagte indsats.

 

Figur 1: Udvikling af tilstanden af den samlede bygningsmasse 2018 til 2020

 

Erfaringer fra 2019 og fokus i 2020

Genopretning af regionens hospitaler og psykiatriske centre i 2019 har bidraget med følgende erfaringer:

 

 • Kompleksiteten ved nogle genopretningsprojekter er større end antaget: Kompleksitet viser sig dels som alvorlige følgeskader, der initialt ikke var identificeret, og dels som opgaver med større betydning for hospitalernes drift end forventet, og som derfor kræver en mere detaljeret planlægning (særligt brandanlæg og nogle tagrenoveringsopgaver). Det betyder, at Center for Ejendomme fremadrettet i planlægningen af særligt disse typer genopretningsprojekter vil have øget fokus på tidlig koordinering og planlægning med klinikken.
   
 • I løbet af 2019 er det blevet tydeligt, at det øgede renoveringsniveau forstyrrer den kliniske drift. Hospitaler og psykiatriske centre er lokationer med højt og afgørende aktivitetsniveau, og samtidig lokationer som for fremtidig hospitalsdrift har stort behov for renovering. Center for Ejendomme ser derfor stor gevinst i at fortsætte prioriteringen af samtidighedsprojekter, hvor renoveringen planlægges og udføres samtidigt med hospitalernes øvrige ombygningsprojekter. 
   
 • Renoveringsprojekter er forskellige på tværs af matrikler, også inden for samme tekniske fagområde, hvilket betyder, at der ikke i alle sammenhænge eksisterer en ensartet fremgangsmåde til igangsættelse af renoveringsprojekterne. For flere fagområder forventede Center for Ejendomme synergi ved at samle projektering og/eller udførelse hos én part på tværs af matrikler. Læringen fra 2019 er, at denne tilgang ikke er optimal for alle projekter (f.eks. brandsikring), mens den har virket efter hensigten i andre sammenhænge (f.eks. elevatorer). 
   
 • Omprioritering af projekter, justering af fagområder grundet uforudsete hændelser mv. forsinker gennemførelsen af projekter og afstedkommer mange små udbudsforretninger. Beslutningen om et strategisk partnerskab fra 2021 vil bl.a. give en lettelse for Center for Ejendomme og Koncern Indkøb idet der bliver færre små udbud samt give en fordel, når der opstår ændringer i projektporteføljen undervejs. 

 

Ved prioritering af projekter for 2020 er der fortsat lagt vægt på de anførte fire kriterier samt erfaringerne fra 2019. Det giver den følgende fordeling for indsatsområderne, se Tabel 3.

 

Nogle af genopretningsprojekterne i 2020 vil fortsætte med en etape 2 i 2021 (2021 budget).

 

Tabel 3: Forventet økonomi for indsatsen i 2020, mio. kr., PL2019

 

I bilag 1 ”Bilag 1_Renoveringsprojekter 2019 og 2020 "ses de planlagte genopretningsprojekter for hvert hospital.

KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere konsekvenser end det i sagen henviste.

KOMMUNIKATION

Der vil kunne planlægges med en særskilt kommunikationsindsats.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 3. marts 2020 og regionsrådet den 10. marts 2020.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Mogens Kornbo/Vibeke Prahl

JOURNALNUMMER

20012727

Bilag

Bilag 1: Renoveringsprojekter 2019 og 2020 - revideret

Bilag 2: Redegørelse om handicaptilgængelighed i fbm. udskiftning af elevtorer

7. Godkendelse af udtalelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Statsrevisorernes beretning om lægemiddelanbefalinger

INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 • at udtalelsen om Statsrevisorernes beretning om lægemiddelanbefalinger, som skal sendes til Sundheds- og Ældreministeriet, godkendes.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 10. marts 2020:

Godkendt.

Erik Gregersen (A), Hanne Andersen (A), Flemming Pless (A), Leila Lindén (A), Karin Friis Bach (B), Jens Mandrup (F) og Christine Dal (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Claus Heje (A), Bodil Kornbek (A), Jarl Feyling (A), Lars Rosen&ososlash;rn-Dohn (A), Søren Burcharth (B), Hanne Agersnap (F) og Erik Sejersten (V).

 

Forretningsudvalgets beslutning den 3. marts 2020:

Anbefalet.

Leila Lindén (A) deltog ikke under sagens behandling.

BAGGRUND

På baggrund af en undersøgelse om implementering af lægemiddelanbefalinger i almen praksis, foretaget af Rigsrevisionen, afgav Statsrevisorerne den 15. november 2019 beretning 5/2019 om lægemiddelanbefalinger til Folketinget. I henhold til § 18, stk. 2, i lov om revision af statens regnskaber m.m. skal sundheds- og ældreministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til. I den forbindelse indhenter ministeren en udtalelse fra regionsrådene, og ministerens kommentarer til disse indgår i den endelige ministerredegørelse til Statsrevisorerne. På den baggrund har Sundheds- og Ældreministeriet anmodet Region Hovedstaden om en udtalelse om beretningen.

SAGSFREMSTILLING

Såvel Statsrevisorerne som Rigsrevisionen påpeger uhensigtsmæssige forhold, som er regionen bekendt. Det er derfor Region Hovedstadens vurdering, at Rigsrevisionens beretning yder et konstruktivt grundlag for et mere gunstigt samarbejde om lægemiddelanbefalinger mellem Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne. Udtalelsen er vedlagt som bilag 1.

 

Statsrevisorernes finder det problematisk, at brugen af lægemidler udskrevet i almen praksis i flere tilfælde kun langsomt tilpasses nye eller ændrede lægemiddelanbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Statsrevisorerne finder det desuden utilfredsstillende, at Sundheds- og Ældreministeriet ikke i tilstrækkelig grad har fulgt op på og understøttet, at Sundhedsstyrelsens lægemiddelanbefalinger følges og får størst mulig effekt i almen praksis. Statsrevisorernes beretning er vedlagt som bilag 2.

 

Statsrevisorerne finder det nødvendigt, at Sundheds- og Ældreministeriet sammen med regionerne afklarer, hvordan et nyt system kan give ministeriet, regionerne og de alment praktiserende læger bedre viden om lægernes udskrivningsmønstre og implementeringen af Sundhedsstyrelsens lægemiddelanbefalinger.

 

Region Hovedstaden bakker op om Statsrevisorernes bemærkning og har en forventning om, at ministeriet vil understøtte regionernes overvågning af lægemiddelforbruget i almen praksis ved at tilvejebringe de nødvendige juridiske retningslinjer samt tilvejebringe ressourcer til Sundhedsdatastyrelsen, så styrelsen kan bistå regionerne med at foretage datatræk til brug ved kvalitetsarbejde i almen praksis.

KONSEKVENSER

Den af regionsrådet godkendte udtalelse sendes til Sundheds- og Ældreministeriet.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 3. marts 2020 og regionsrådet den 10. marts 2020.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Svend Hartling/Charlotte Pedersen

JOURNALNUMMER

20006161

Bilag

Bilag 1: Udtalelse til SUM vedr. Statsrevisorernes beretning om lægemiddelanbefalinger

Bilag 2: Statsrevisorernes beretning 5 2019 om lægemiddelanbefalinger

8. Høringssvar til Movias Mobilitetsplan

INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 • at udkast til høringssvar til Movias Mobilitetsplan 2020 (bilag 6) godkendes.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 10. marts 2020:

Godkendt.

Erik Gregersen (A), Hanne Andersen (A), Flemming Pless (A), Leila Lindén (A), Karin Friis Bach (B), Stinus Lindgreen (B), Jens Mandrup (F), Christine Dal (V), Martin Geertsen (V) og Annie Hagel (Ø). deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Claus Heje (A), Bodil Kornbek (A), Jarl Feyling (A), Lars Rosenørn-Dohn (A), Søren Burcharth (B), Hanne Agersnap (F), og Erik Sejersten (V).

 

Forretningsudvalgets beslutning den 3. marts 2020:

Anbefalet.

 

Trafikudvalgets behandling den 25. februar 2020:

Anbefalet, idet udvalget havde en rettelse til ét ord, der ønskes slettet. Det konkrete forslag vedlægges til videre behandling i forretningsudvalget. 

Freja Södergran (O) deltog ikke sagens behandling.

BAGGRUND

Movia skal som følge af Lov om Trafikselskaber minimum hvert fjerde år udarbejde en trafikplan, der sætter retning for Movias arbejde de kommende fire år. Planen skal godkendes af Movias ejere (Region Hovedstaden, Region Sjælland og de 45 kommuner i de to regioner), og den er nu i høring frem til 20. marts 2020. Udover Movias ejere, er Mobilitetsplanen sendt ud til en række organisationer. Hele høringslisten fremgår af bilag 3.

Forslag til høringssvar fra Region Hovedstaden (bilag 6) og Movias Mobilitetsplan (bilag 2) er vedlagt denne sag. Mobilitetsplanen godkendes endeligt i Movias bestyrelse i sommeren 2020.

 

Peter Rosbak Juhl, Udviklingschef i Movia, holder på trafikudvalgets møde oplæg om mobilitetsplanen.

SAGSFREMSTILLING

Movias Mobilitetsplan

Kerneopgaven i Movias Mobilitetsplan er at fastsætte et strategisk net af de vigtigste bus- og lokaltogslinjer for de kommende fire år med tilhørende flerårigt budget. Formålet med dette er at give borgere, virksomheder og andre interessenter en sikkerhed for serviceniveauet for minimum fire år ad gangen. Det er særligt linjer med høj frekvens, der sikrer gode korrespondancer til øvrige transportformer, f.eks. banerne og direkte forbindelse til større rejsemål, der indgår i det strategiske net. De regionale bus- og lokalbanelinjer er en bærende del af det strategiske net, hvor bl.a. de regionale S- og R-buslinjer samt lokalbanerne i indgår. Det tilhørende budget er lagt med udgangspunkt i Movias 1. behandling af budget 2020. Som Trafikudvalget tidligere er blevet orienteret om, er der sidenhen kommet ændrede forventninger til passagertal og tilskudsbehov for de regionale linjer fra 2021 og frem. Det flerårige budget må derfor i højere grad ses som en fomalitet, end som et egentligt planlægningsværktøj.  Med godkendelse af Movias mobilitetsplan godkendes det strategiske net for de næste fire år, og dermed en "musketered" om ikke at ændre ved dette.

 

Udover fastsættelse af det strategiske net og understøttelse af dette, har Movia i forslaget til mobilitetsplanen fokus på borgere, miljø, klima, mobilitet og innovation. Forslag til Movias Mobilitetsplan tager udgangspunkt i fire overrodnede temaer med i alt 12 indsatser.

 

De fire overordnede temaer er:

 • Sammenhæng på tværs
 • Grøn og bæredygtig omstilling
 • Pendlingen til og fra arbejdspladser
 • Kollektiv mobilitet uden for de større byer

Sammenhæng på tværs

Movia sætter i dette tema fokus på vigtigheden af at sikre sammenhængen på tværs af nettet. Dette indebærer et fokus på at sikre fremkommeligheden i det strategiske net, så busserne ikke hænger fast i trafikken, at sikre gode skiftemuligheder, så borgerne kan få bedst muligt udbytte af investeringerne i den kollektive trafik, og at sikre god trafikinformation i realtid, så brugerne kan føle sig trygge under rejserne.

 

Grøn og bæredygtig mobilitet

I Movias seneste Trafikplan fra 2016 blev der fastsat en målsætning om fossilfri busdrift i 2030. I den nye mobilitetsplan skærpes målsætningen yderligere, mens der også sættes nye mål for den grønne omstilling af flextrafikken og lokalbanerne:

 • Busdriften er fossilfri i 2030, hvoraf mindst halvdelen af busserne er elbusser.
 • Flextrafik køres i elbiler senest i 2030.
 • Nye tog på lokalbanerne skal være eldrevne.

Vedtagelse af Movias Mobilitetsplan vil indebære, at regionen tilslutter sig de nye miljø- og klimamål.

 

Pendlingen til og fra arbejdspladser

Movia sætter under dette tema fokus på virksomhedernes rolle i mobilitetsplanlægningen, og hvordan der sikres god tilgængelighed til virksomhederne. Movia vil særligt styrke samarbejdet med virksomheder og kommuner gennem bedre tilgængelighed til/fra stoppesteder på gang og cykel, en ny vidensbank med mobilitetstiltag som et værktøj til at give overblik over mobilitetsservices i kommuner.

 

Kollektiv mobilitet uden for de større byer

Movia adresserer i temaet behovet for at supplere den kollektive trafik uden for de større byer med nye mobilitetsløsninger, hvor Movia allerede har sat flere udviklingstiltag i gang, samt et fokus på at sikre god mobilitet for unge under uddannelse.

 

Region Hovedstadens høringssvar

Administrationen ser overordnet god sammenhæng mellem forslag til Movias Mobilitetsplan og Region Hovedstadens strategiske arbejde på mobilitetsområdet. Høringssvaret har fokus på de områder, hvor Movias Mobilitetsplan, den Regionale Udviklings Strategi (RUS) og regionens trafik- og mobilitetsplan for hovedstadsområdet kan understøtte hinanden, og hvor regionen og Movia bør styrke samarbejdet yderligere.

 

Region Hovedstaden arbejder for et øget og forbedret samarbejde mellem aktørerne i særligt den kollektive trafik. Det gode og tætte samarbejde mellem regioner, kommuner og Movia er vigtigt i dette arbejde. I høringssvaret lægges der vægt på, at Movia Mobilitetsplan skal være med til at sætte fokus på områder, hvor parterne bør styrke samarbejdet. 

 

Derudover er trængsel, herunder konsekvenser for busserne, økonomiske udfordringer for den regionale kollektive trafik, grøn omstilling og behovet for at udvikle og understøtte nye mobilitetsløsninger gennemgående temaer i høringssvaret. 

KONSEKVENSER

Såfremt regionsrådet godkender høringssvaret, vil det blive sendt til Movia. 

ØKONOMI

Tiltrædelse af indstillingen vil ikke medføre økonomiske konsekvenser. 

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges trafikudvalget den 25. februar 2020, forretningsudvalget den 3. marts og regionsrådet den 10. marts 2020.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Diana Arsovic Nielsen / Birgitte Leolnar

JOURNALNUMMER

18042994

Bilag

Bilag 1: Forslag til høringssvar til Movias Mobilitetsplan

Bilag 2: Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020

Bilag 3: Høringsliste - Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020

Bilag 4: Bilag til Movias Mobilitetsplan - Flerårigt budget for strategisk net

Bilag 5: Bilag til Movias Mobilitetsplan - Forslag til strategisk net 2020-2023

Bilag 6: Forslag til høringssvar til Movias Mobilitetsplan med rettelse fra trafikudvalget

9. Regionsrådsmedlem Hanne Andersens (A) midlertidige fravær - fordeling af poster

INDSTILLING

Administrationen indstiller til regionsrådet:

 1. at der tages stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder for Hanne Andersen (A) i regionsrådet er opfyldt,
 2. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ udpeges et midlertidigt medlem af Social- og Psykiatriudvalget under Hanne Andersens fravær,
 3. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ udpeges et midlertidigt medlem af Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Hvidovre under Hanne Andersens fravær,
 4. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ udpeges et midlertidigt medlem af Følgegruppen vedr. Ny Retspsykiatri Sct. Hans under Hanne Andersens fravær, og
 5. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ udpeges et midlertidigt medlem af Følgegruppen vedr. Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg under Hanne Andersens fravær.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 10. marts 2020:

Regionsrådet godkendte, at Bodil Kornbek (A) erklærede sig inhabil og forlod mødelokalet under sagens behandling.

Godkendt at følgende medlemmer midlertidigt indtræder i Hanne Andersens (A) fravær:

 • Bodil Kornbek(A) som stedfortræder i regionsrådet,
 • Kim Rockhill (A) i social- og psykiatriudvalget samt følgegruppen for Ny Retspsykiatri Sct. Hans,
 • Flemming Pless (A) i følgegruppen Nyt Hospital Hvidovre og
 • Maria Gudme (A) i følgegruppen for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

Erik Gregersen (A), Hanne Andersen (A), Flemming Pless (A), Leila Lindén (A), Karin Friis Bach (B), Stinus Lindgreen (B), Jens Mandrup (F), Paw Karslund (O) og Christine Dal (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Claus Heje (A), Jarl Feyling (A), Lars Rosenørn-Dohn (A), Søren Burcharth (B), Hanne Agersnap (F) og Erik Sejersten (V).

BAGGRUND

Regionsrådsmedlem Hanne Andersen (A) har oplyst, at hun af helbredsårsager ønsker sig fritaget for sine regionale hverv fra mødedatoen til og med den 31. august 2020.

 

Såfremt regionsrådet kan imødekomme Hanne Andersens anmodning om midlertidig fritagelse for sine regionale hverv, indtræder 1. stedfortræder på Socialdemokraternes stedfortræderliste Bodil Kornbek (A) i regionsrådet under Hanne Andersens midlertidige fravær.

 

Hertil kommer i givet fald, at regionsrådet efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ skal udpege midlertidige medlemmer til Hanne Andersens øvrige regionale hverv.

SAGSFREMSTILLING

Regionsrådsmedlem Hanne Andersen (A) har oplyst, at hun af helbredsårsager ønsker sig fritaget for sine regionale hverv fra mødedatoen til og med den 31. august 2020.

 

Hvervet som medlem af regionsrådet og de hverv, som regionsrådet har udpeget et regionsrådsmedlem til, er borgerlige ombud, som der som udgangspunkt er pligt til at varetage.

 

Regionsrådet skal således tage stilling til, om der kan ske indkaldelse af stedfortræder for Hanne Andersen i regionsrådet under Hanne Andersens midlertidige fravær.

 

Regionsrådet skal i givet fald endvidere tage stilling til evt. udpegning af midlertidige medlemmer af hhv. Social- og Psykiatriudvalget samt Følgegrupperne vedr. hhv. Nyt Hospital Hvidovre, Ny Retspsykiatri Sct. Hans og Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebejerg under Hanne Andersens fravær.

 

Der indkaldes i henhold til § 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov, som efter regionslovens § 12, stk. 1, også finder anvendelse for regionsrådet og dets medlemmer, stedfortræder for et medlem af regionsrådet, der i en forventet periode på mindst én måned er forhindret i at varetage sine hverv på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. 

 

Det er efter den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 4, regionsrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden i regionsrådet er opfyldt.

 

Administrationen vurderer, at betingelsen for indkaldelse af stedfortræder for Hanne Andersen er opfyldt.

 

Hvis regionsrådet tiltræder indstillingen, indtræder 1. stedfortræder på Socialdemokratiets stedfortræderliste Bodil Kornbek (A) i regionsrådet under Hanne Andersens midlertidige fravær.

 

Midlertidig fritagelse for hvervet som medlem af regionsrådet forudsætter en absolut forhindring. Det er derfor en forudsætning for indkaldelse af stedfortræder for Hanne Andersen, at Hanne Andersen også fritages for varetagelse af sine øvrige regionale hverv.

 

Efter den kommunale styrelseslovs § 28, stk. 2, kan den valggruppe, som har indvalgt et udvalgsmedlem, som har forfald i mindst en måned, bestemme, at et andet medlem skal indtræde i udvalg, som er nedsat af regionsrådet, sålænge hindringen varer.

 

Valggruppen ABCFOÅ har indstillet, at følgende medlemmer af regionsrådet i givet fald indtræder midlertidigt i følgende af Hanne Andersens hverv under Hanne Andersens fravær:

- Social- og Psykiatriudvalget: Kim Rockhill (A),

Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Hvidovre: Flemming Pless (A), 

Følgegruppen vedr. Ny Retspsykiatri Sct. Hans: Kim Rockhill (A), og

Følgegruppen vedr. Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg: Maria Gudme (A).

 

Der er ikke mulighed for at udpege midlertidige medlemmer til varetagelse af Hanne Andersens øvrige regionale hverv, da de pågældende hverv ikke er oprettet af Region Hovedstaden på egen hånd.

ØKONOMI

Hvis indstillingen tiltrædes, vil Hanne Andersen i fraværsperioden modtage vederlag for medlemskab af hhv. regionsrådet og Social- og Psykiatriudvalget.

 

Der vil i fritagelsesperioden i givet fald - udover til vederlag til stedfortræderen i regionsrådet - skulle afholdes udgifter til vederlag til det midlertidige medlem af Social- og Psykiatriudvalget.

 

De med hvervene forbundne omkostninger kan afholdes af det administrative budget.  

KOMMUNIKATION

Der vil i givet fald blive orienteret om de midlertidige medlemskaber på Region Hovedstadens hjemmeside.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges regionsrådet den 10. marts 2020.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Marie Kruse/Frits Ripperger

JOURNALNUMMER

17033061, 20006252, 20014990, 20014993, 20014994.

10. Regionsrådsmedlem Carsten Scheibyes (V) midlertidige fravær - fordeling af poster

INDSTILLING

Administrationen indstiller til regionsrådet:

 1. at der tages stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder for Carsten Scheibye (V) i regionsrådet er opfyldt,
 2. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen IVØ udpeges et midlertidigt medlem af Udvalget for forebyggelse og sammenhæng under Carsten Scheibyes fravær,
 3. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen IVØ udpeges et midlertidigt medlem af Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Glostrup under Carsten Scheibyes fravær, og 
 4. at der i givet fald tages stilling til, om der ønskes udpeget en midlertidig næstformand til Opgaveudvalget 2019 - 2021 - Unge med psykisk sygdom og afhængighed (optageområde SYD) under Carsten Scheibyes fravær.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 10. marts 2020:

Regionsrådet godkendte, at Carsten Scheibye (V), Erik Sejersten (V) og Jacob Rosenberg (C) erklærede sig inhabile og forlod mødelokalet under sagens behandling.

Godkendt at følgende medlemmer midlertidigt indtræder i Carsten Scheibyes (V) fravær:

 • Erik Sejersten (V) som stedfortræder i regionsrådet,
 • Christine Dal (V) i udvalget for forebyggelse og sammenhæng, og
 • Erik Sejersten (V) i følgegruppen for Nyt Hospital Glostrup.
 • Jacob Rosenberg (C) som næstformand i opgaveudvalget ”Unge med psykisk sygdom og afhængighed”

Erik Gregersen (A), Hanne Andersen (A), Flemming Pless (A), Leila Lindén (A), Karin Friis Bach (B), Jens Mandrup (F), Paw Karslund (O) og Christine Dal (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Claus Heje (A), Bodil Kornbek (A), Jarl Feyling (A), Lars Rosenørn-Dohn (A), Søren Burcharth (B) og Hanne Agersnap (F).

BAGGRUND

Regionsrådsmedlem Carsten Scheibye (V) har oplyst, at han af arbejdsmæssige årsager ønsker sig fritaget for sine regionale hverv i perioden 1. april 2020 - 30. juni 2020.

 

Såfremt regionsrådet kan imødekomme Carsten Scheibyes anmodning om midlertidig fritagelse for sine regionale hverv, indtræder 1. stedfortræder på Venstres stedfortræderliste Erik Sejersten (V) i regionsrådet under Carsten Scheibyes fravær.

 

Hertil kommer i givet fald, at regionsrådet efter indstilling fra valggruppen IVØ skal udpege midlertidige medlemmer til Carsten Scheibyes øvrige regionale hverv. 

 

Regionsrådet skal i givet fald endelig tage stilling til, om der ønskes udpeget en midlertidig næstformand for Opgaveudvalget 2019 - 2021 - Unge med psykisk sygdom og afhængighed (optageområde SYD) under Carsten Scheibyes fravær.

SAGSFREMSTILLING

Regionsrådsmedlem Carsten Scheibye (V) har oplyst, at han af arbejdsmæssige årsager ønsker sig fritaget for sine regionale hverv i perioden 1. april 2020 - 30. juni 2020.

 

Hvervet som medlem af regionsrådet og de hverv, som regionsrådet har udpeget et regionsrådsmedlem til, er borgerlige ombud, som der som udgangspunkt er pligt til at varetage.

 

Regionsrådet skal således tage stilling til, om der kan ske indkaldelse af stedfortræder for Carsten Scheibye i regionsrådet under Carsten Scheibyes midlertidige fravær.

 

Regionsrådet skal i givet fald endvidere efter indstilling fra valggruppen IVØ foretage udpegning af midlertidige medlemmer af hhv. Udvalget for forebyggelse og sammenhæng og Følgegruppen Nyt Hospital Glostrup under Carsten Scheibyes fravær.

 

Da regionsrådet den 14. maj 2019 har udpeget Carsten Scheibye som næstformand for Opgaveudvalget 2019 - 2021 - Unge med psykisk sygdom og afhængighed (optageområde SYD), skal regionsrådet endvidere tage stilling til, om regionsrådet ønsker udpeget en midlertidig næstformand for opgaveudvalget under Carsten Scheibyes fravær.

 

Det bemærkes i denne forbindelse, at det følger af den nævnte sag, at regionsrådet i givet fald alene kan udpege det tredje medlem af det pågældende opgaveudvalg, Jacob Rosenberg (C),  som midlertidig næstformand. 

 

Der indkaldes i henhold til § 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov, som efter regionslovens § 12, stk. 1, også finder anvendelse for regionsrådet og dets medlemmer, stedfortræder for et medlem af regionsrådet, der i en forventet periode på mindst én måned er forhindret i at varetage sine hverv på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. 

 

Det er efter den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 4, regionsrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden i regionsrådet er opfyldt.

 

Administrationen vurderer, at betingelsen for indkaldelse af stedfortræder for Carsten Scheibye er opfyldt.

 

Hvis regionsrådet tiltræder indstillingen, indtræder 1. stedfortræder på Venstres stedfortræderliste Erik Sejersten (V) i regionsrådet under Carsten Scheibyes midlertidige fravær.

 

Midlertidig fritagelse for hvervet som medlem af regionsrådet forudsætter en absolut forhindring. Det er derfor en forudsætning for indkaldelse af stedfortræder for Carsten Scheibye, at denne også fritages for varetagelse af sine øvrige regionale hverv.

 

Efter den kommunale styrelseslovs § 28, stk. 2, kan den valggruppe, som har indvalgt et udvalgsmedlem, som har forfald i mindst en måned, bestemme, at et andet medlem skal indtræde i udvalg, som er nedsat af regionsrådet, sålænge hindringen varer.

 

Valggruppen IVØ har indstillet, at følgende medlemmer af regionsrådet i givet fald indtræder midlertidigt i følgende af Carsten Scheibyes hverv under Carsten Scheibyes fravær:

- Udvalget for forebyggelse og sammenhæng: Christine Dal (V),

- Følgegruppe Nyt Hospital Glostrup: Erik Sejersten (V).

ØKONOMI

Hvis indstillingen tiltrædes, vil Carsten Scheibye i fraværsperioden modtage vederlag for medlemskab af hhv. regionsrådet og Udvalget for forebyggelse og sammenhæng.

 

Der vil i fritagelsesperioden i givet fald - udover til vederlag til stedfortræderen i regionsrådet - skulle afholdes udgifter til vederlag til det midlertidige medlem af Udvalget for forebyggelse og sammenhæng.

 

De med hvervene forbundne omkostninger kan afholdes af det administrative budget.  

KOMMUNIKATION

Der vil i givet fald blive orienteret om de midlertidige medlemskaber på Region Hovedstadens hjemmeside.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges regionsrådet den 10. marts 2020.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Marie Kruse/Frits Ripperger

JOURNALNUMMER

17033061, 20016207, 19030459, 20016210

11. Regionsrådsmedlem Henrik Thorups (O) midlertidige fravær - fordeling af poster

INDSTILLING

Administrationen indstiller til regionsrådet:

 1. at der tages stilling til, om betingelserne for forlængelse til og med den 11. maj 2020 af indkaldelse af stedfortræder for Henrik Thorup (O) i regionsrådet er opfyldt,
 2. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ sker forlængelse til og med den 11. maj 2020 af udpegningen af et midlertidigt medlem af forretningsudvalget under Henrik Thorups fravær, og
 3. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ sker forlængelse til og med den 11. maj 2020 af udpegningen af et midlertidigt medlem af Social- og Psykiatriudvalget under Henrik Thorups fravær.  

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 10. marts 2020:

Regionsrådet godkendte, at Paw Karslund (O), erklærede sig inhabil og forlod mødelokalet under sagens behandling.

Godkendt at følgende medlemmer midlertidigt indtræder i Henrik Thorups (O) forlængede fravær:

 • Paw Karslund (O) som stedfortræder i regionsrådet,
 • Finn Rudaizky (O) i forretningsudvalget, og
 • Freja Södergran (O) i Social- og Psykiatriudvalget.

Erik Gregersen (A), Hanne Andersen (A), Flemming Pless (A), Leila Lindén (A), Karin Friis Bach (B), Jens Mandrup (F) og Christine Dal (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Claus Heje (A), Bodil Kornbek (A), Jarl Feyling (A), Lars Rosenørn-Dohn (A), Søren Burcharth (B), Hanne Agersnap (F) og Erik Sejersten (V).

BAGGRUND

Regionsrådet godkendte på sit møde den 4. februar 2020, at der i perioden frem til og med den 30. april 2020 indtræder stedfortræder i regionsrådet under regionsrådsmedlem Henrik Thorups (O) midlertidige fravær af helbredsårsager.

 

Regionsrådet foretog endvidere udpegning af midlertidige medlemmer af hhv. forretningsudvalget og Social- og Psykiatriudvalget under Henrik Thorups fravær i den nævnte periode

 

Henrik Thorup (O) har nu oplyst, at han forventer at vende tilbage til det regionale arbejde den 12. maj 2020.

 

Regionsrådets beslutninger af 4. februar 2020 i sagen om Henrik Thorups midlertidige fravær indstilles hermed forlænget til og med den 11. maj 2020.

SAGSFREMSTILLING

Regionsrådet godkendte på sit møde den 4. februar 2020, at der i perioden frem til og med den 30. april 2020 indtræder stedfortræder i regionsrådet under regionsrådsmedlem Henrik Thorups (O) midlertidige fravær af helbredsårsager.

 

Regionsrådet foretog endvidere udpegning af midlertidige medlemmer af hhv. forretningsudvalget og Social- og Psykiatriudvalget under Henrik Thorups fravær i den nævnte periode

 

Henrik Thorup (O) har nu oplyst, at han forventer at vende tilbage til det regionale arbejde den 12. maj 2020.

 

Regionsrådets beslutninger af 4. februar 2020 i sagen om Henrik Thorups midlertidige fravær indstilles hermed forlænget til og med den 11. maj 2020.

 

Der indkaldes i henhold til § 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov, som efter regionslovens § 12, stk. 1, også finder anvendelse for regionsrådet og dets medlemmer, stedfortræder for et medlem af regionsrådet, der i en forventet periode på mindst én måned er forhindret i at varetage sine hverv på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. 

 

Det er efter den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 4, regionsrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden i regionsrådet er opfyldt.

 

Administrationen vurderer, at betingelsen for indkaldelse af stedfortræder for Henrik Thorup i den nævnte periode er opfyldt.

 

Hvis regionsrådet tiltræder indstillingen, forlænges 1. stedfortræder på Dansk Folkepartis stedfortræderliste Paw Karslunds (O) periode som stedfortræder i regionsrådet under Henrik Thorups midlertidige fravær til og med den 11. maj 2010.

 

Midlertidig fritagelse for hvervet som medlem af regionsrådet forudsætter en absolut forhindring. Det er derfor en forudsætning for forlængelsen af stedfortræderperioden i regionsrådet, at Henrik Thorup også fritages for varetagelse af sine øvrige regionale hverv i den pågældende periode.

 

Efter den kommunale styrelseslovs § 28, stk. 2, kan den valggruppe, som har indvalgt et udvalgsmedlem, som har forfald i mindst en måned, bestemme, at et andet medlem skal indtræde i udvalg, som er nedsat af regionsrådet, sålænge hindringen varer.

 

Valggruppen ABCFOÅ har indstillet, at følgende medlemmer af regionsrådet i givet fald fortsætter i følgende to af Henrik Thorups hverv under Henrik Thorups midlertidige fravær til og med den 11. maj 2020:

 

- Forretningsudvalget: Finn Rudaizky (O),

- Social- og Psykiatriudvalget: Freja Södergran (O).

ØKONOMI

Hvis indstillingen tiltrædes, vil Henrik Thorup også i den forlængede fraværsperiode modtage vederlag for medlemskab af hhv. regionsrådet, forretningsudvalget samt Social- og Psykiatriudvalget.

 

Der vil i den forlængede fraværsperiode i givet fald - udover til vederlag til stedfortræderen i regionsrådet - også skulle afholdes udgifter til vederlag til de midlertidige medlemmer af hhv. forretningsudvalget og Social- og Psykiatriudvalget.

 

De med hvervene forbundne omkostninger kan afholdes af det administrative budget.  

KOMMUNIKATION

Der vil i givet fald blive orienteret om de midlertidige medlemskaber på Region Hovedstadens hjemmeside.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges regionsrådet den 10. marts 2020.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Marie Kruse/Frits Ripperger

JOURNALNUMMER

17033061, 20006249, 20006252.

12. Opfølgning på kulturpuljen - kriterier for puljen for kulturfremme

INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 1. at godkende, at puljen til kulturfremme får en minimumsgrænse for ansøgninger på 500.000 kr, og
 2. at godkende det nye administrationsgrundlag for puljen til kulturfremme.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 10. marts 2020:

Godkendt.

Erik Gregersen (A), Hanne Andersen (A), Flemming Pless (A), Leila Lindén (A), Karin Friis Bach (B), Jens Mandrup (F), Christine Dal (V) og Per Roswall (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Claus Heje (A), Bodil Kornbek (A), Jarl Feyling (A), Lars Rosenørn-Dohn (A), Søren Burcharth (B), Hanne Agersnap (F) og Erik Sejersten (V).

 

Forretningsudvalgets beslutning den 3. marts 2020:

Anbefalet.

Leila Lindén (A) deltog ikke under sagens behandling.

 

Udvalget for forskning, innovation og uddannelses behandling d. 25. februar 2020:

Administrationens indstilling til udvalget for forskning, innovation og uddannelse var følgende:

 1. at godkende én af de to scenarier for puljen til kulturfremme:
  1. En minimumsgrænse for ansøgninger på 500.000 kr.
  2. En minimumsgrænse for ansøgninger på 1.000.000 kr.
 2. at godkende det nye administrationsgrundlag for puljen til kulturfremme

Anbefalet, idet et enigt udvalg anbefalede scenarie 1a.

BAGGRUND

Region Hovedstaden afsatte i perioden 2015-2019 10 mio. kr. årligt (i alt 50 mio. kr.) til medfinansiering af store, internationale kultur- og sportsevents i en eventpulje. Der er gennem eventpuljen blevet tildelt midler til events fire gange årligt.

 

I budget 2019 blev der afsat i alt 12 mio. kr. til udmøntning i en kulturpulje over de næste to år. I 2019 er det prioriteret at udmønte 6 mio. kr. af puljen til at støtte op om ”Copenhagen 2021”, som består af både WorldPride og Eurogames, der afholdes i 2021 i København. I 2020 er de resterende 6 mio. kr. ikke udmøntet og denne sag lægger op til en drøftelse udmøntningen af de resterende midler samt af regionens fremadrettede engagement i kulturområdet.

 

På seneste udvalgsmøde drøftede udvalget to mulige tilgange til kulturområdet. 1) Fortsættelse af eventpuljen i et eller andet omfang, eller 2) Udarbejdelsen af kulturudviklingsprojekter i forlængelse af den regionale udviklingsstrategi.

 

Udvalget valgte i den forbindelse, at man ønskede at forsætte eventpuljen.  Administrationen gjorde på seneste møde udvalget opmærksom på, at såfremt eventpuljen skulle fortsætte, skulle det ske som en pulje til kulturfremme, med et revideret administrationsgrundlag. Udvalget efterspurgte i den forbindelse mulige scenarier for, hvordan en pulje til kulturfremme kunne se ud, hvilket denne sag indeholder.

SAGSFREMSTILLING

Regionsrådet skal i 2020 udmønte 6 mio. kroner til kulturfremme i regionen. Udvalget for forskning, innovation og uddannelse drøftede på udvalgsmødet d. 14. januar 2020 muligheden for at fortsætte eventpuljen som en pulje til kulturfremme med hjemmel i kulturlovgivningen, fremfor lov om erhvervsfremme, der afskærer regionerne fra at bedrive turisme- og investeringsfremme. Udvalget efterspurgte i den forbindelse scenarier for hvordan en pulje til kulturfremme kunne se ud, med udgangspunkt i forskellige minimumsgrænser for ansøgninger.

Administrationen har udarbejdet følgende to scenarier:

 

Scenarie 1: Minimumsgrænse for ansøgninger på 500.000 kr.

Et scenarie for en pulje til kulturfremme er, at der fastsættes en minimumsgrænse for ansøgninger på 500.000 kr. Dette vil give regionsrådet mulighed for at støtte en række større folkelige kulturbegivenheder, der kan appellere bredt til regionens borgere. En kulturpulje med en minimumsgrænse for ansøgninger på 500.000 kr. vil bidrage til, at der kommer færre projekter end uden en minimumsgrænse, og dermed minimere administrationsomkostningerne for kulturpuljen, men vil afskære mindre projekter fra at søge. En minimumsgrænse på 500.000 kr. vil give regionsrådet mulighed for at støtte mellemstore, såvel som store kulturelle begivenheder.

 

Det har ikke været kutymen for regionsrådet at støtte kulturbegivenheder med under 1 mio. kroner. Et eksempel på et mellemstort projekt, regionsrådet har støttet, er Copenhagen Games, et flerdages E-sportevent med fokus på en bred palette af computerspil. Copenhagen Games havde et samlet budget på 7,2 mio. kroner. Copenhagen Games havde ca. 8.000 deltagere over de fire dage, hvor det blev afholdt i Lokomotivværkstedet. Det estimeres, at ca. 1,2 mio. personer livestremede eventet.

 

Scenarie 2: Minimumsgrænse for ansøgninger på 1.000.000 kr.

Et andet scenarie for en pulje til kulturfremme er, at der fastsættes en minimumsgrænse for ansøgninger på 1.000.000 kr. Dette giver regionsrådet mulighed for at støtte enkelte store folkelige kulturbegivenheder af international karakter, der kan appellere bredt til regionens borgere. Endvidere vil det bidrage til større projekter, hvor der kan forventes en større effekt i forhold til eksempelvis antal af deltagere, end ved de projekter der foreslås i scenarie 1. En grænse på 1.000.000 kr. vil dog medføre, at regionsrådet kun kan støtte et begrænset antal projekter.

 

Et eksempel på et projekt, regionsrådet har støttet med over 1 mio. kroner er E-sportturneringen Blast Pro Series, der blev afholdt i Royal Arena i 2017. Regionsrådet støttede projektet med 2 mio. kroner ud af et budget på 12,6 mio. koner. Den over ni timer lange event blev afholdt i en fyldt Royal Arena med 12.000 tilskuere, mens det hele blev transmitteret live globalt til omkring 4,9 mio. mennesker. Blast Pro Series vandt efterfølgende årets eventpris i regi af Wonderful Copenhagen i kategorien ”årets initiativpris”.

 

Nyt administrationsgrundlag

Der vil i forbindelse med udvælgelsen af et af ovenstående scenarier være behov for at revidere den tidligere eventpuljes administrationsgrundlag, så det tager højde for den nye lov om erhvervsfremme, hvor regionerne afskæres fra at lave turisme- og investeringsfremme.  

 

Det nye administrationsgrundlag vil derfor basere sig på regionens hjemmel i kulturlovgivningen (bilag 1). I administrationsgrundlaget fremgår følgende tildelingskriterier for støtte gennem puljen til kulturfremme:

 

1) Bidrage til den Regionale Udvikling

2) Tilskuddet er nødvendigt

3) Kapacitetsudnyttelse

4) Bredt partnerskab

5) Nyskabende

6) Regionens støtte kan udgøre maximalt udgøre 25 % det samlede budget

7) En minimumsgrænse for ansøgninger (Såfremt regionsrådet vælger dette)  

 

På baggrund af regionsrådets beslutning vil administrationen igangsætte en proces for modtagelsen af ansøgninger til kulturpuljen. Udvalget for forskning, innovation og uddannelse præsenteres for de indkommende ansøgninger den 29. september 2020. Regionsrådet præsenteres for ansøgningerne den 20. oktober 2020.

KONSEKVENSER

Ved tiltrædelse af indstillingerne vil administrationsgrundlaget  for puljen til kulturfremme blive ændret. Endvidere vil administrationen igangsætte udmøntningprocessen med henblik på at indhente ansøgninger til årets udmøntning puljen til kulturfremme.

 

Udvalget for forskning, innovation og uddannelse præsenteres for de indkommende ansøgninger den 29. september 2020. Regionsrådet præsenteres for ansøgningerne den 20. oktober 2020.  

RISIKOVURDERING

Kulturpuljen på 6 mio. kr. er udmøntet via budgetaftale 2019. Hvis ikke de 6 mio. kr. specificeres til et konkret formål, skal midlerne genbevilges via regionsrådet.

ØKONOMI

I budget 2019 blev der afsat i alt 12 mio. kr. til udmøntning i en kulturpulje over de næste to år. I 2019 er det prioriteret at udmønte 6 mio. kr. af puljen til at støtte op om ”Copenhagen 2021”, som består af både WorldPride og Eurogames, der afholdes i 2021 i København. I 2020 er de resterende 6 mio. kr. ikke udmøntet endnu.

KOMMUNIKATION

Ved tiltrædelse af indstillingerne, vil administrationen annoncere puljen på regionens hjemmeside og sikre at annonceringen deles bredt i regionen, så flest muligt får mulighed for at søge.

 

Der vil i forbindelse med udmøntningen blive fokus på regionens engagement på kulturområdet. Administrationen vil hertil sikre, at Region Hovedstadens bidrag til kulturindsatserne tydeligt fremgår af relevant kommunikationsmateriale i forbindelse med afholdelsen af begivenhederne.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen behandles i udvalget for forskning, innovation og uddannelse den 25. februar 2020, forretningsudvalget den 3. marts 2020 og i regionsrådet den 10. marts 2020.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Diana Arsovic Nielsen/ Per Egedal Iskov

JOURNALNUMMER

19089316

Bilag

Bilag 1: Administrationsgrundlag

13. Lukket punkt.


Redaktør