Kommissorium for Udsatterådet i Region Hovedstaden

Formål

Regionsrådet har i december 2018 besluttet at nedsætte et Udsatteråd i Region Hovedstaden. Formålet med rådet er at sikre, at viden om socialt udsatte borgeres særlige behov inddrages i politiske og administrative processer og beslutninger.

Socialt udsatte forstås i denne sammenhæng som mennesker, der har et eller flere svære sociale problemer, ex. sindslidelse, alkoholmisbrug, stofmisbrug, hjemløshed, prostitution eller senfølger af seksuelle overgreb.

Udsatterådet nedsættes indtil videre for en periode på to år. Efter to år skal der tages stilling til rådets fortsatte virke på baggrund af en evaluering af erfaringerne med rådet.

Udsatterådets opgaver

Udsatterådet skal bidrage med viden vedrørende socialt udsatte borgeres forhold i relevante politiske og administrative processer. Regionen har ansvar for at inddrage Udsatterådet i relevante processer på både konkret og strategisk niveau, gerne forud for formelle høringsprocesser. Regionsrådets stående udvalg kan invitere Udsatterådet til at deltage på møder med henblik på dialog om udvalgte emner, og rådet kan få foretræde for regionsrådets politiske udvalg. Udsatterådet kan på eget initiativ udtale sig om sager vedrørende socialt udsatte borgeres forhold.
Udsatterådet skal planlægge et årligt møde med deltagelse af repræsentanter fra forskellige brugergrupper samt regionsrådets politiske udvalg med henblik på dialog om udvalgte emner. Derudover skal rådet arbejde for generelt at sikre dialog mellem det politiske og administrative niveau i regionen og socialt udsatte borgere gennem konkrete forslag til involvering af brugere i relevante processer. 

Udsatterådet skal ikke behandle enkeltsager, men borgere skal kunne henvende sig direkte til rådet med problemstillinger, som rådet kan drøfte.

Udsatterådet skal etablere samarbejde med Regionshandicaprådet, Patientinddragelsesudvalget og eventuelt øvrige relevante fora med henblik på at aftale koordination af opgaver og snitflader.

Udsatterådets sammensætning

Udsatterådets medlemmer skal have indgående kendskab til socialt udsatte borgeres forhold og deres oplevelser med regionale tilbud, herunder især sundhedstilbud. Det er en fordel, at rådets medlemmer har indgående kendskab til sundhedsvæsenets organisering med henblik på at kunne give kvalificerede bidrag til de politiske og administrative niveauer i regionen. Derudover er det vigtigt at rådets medlemmer har kompetencer i forhold til interessevaretagelse og kan indgå i dialog med såvel politikere og administration på både strategisk niveau og i forhold til konkrete sager.  

På den baggrund sammensættes rådet af 12 repræsentanter for frivillige organisationer, kommunale og regionale aktører, der arbejder med socialt udsatte borgere og har indgående kendskab til deres behov, og hvis virke er forankret i Region Hovedstaden.

Rådet vælger sin formand blandt medlemmerne på det første og konstituerende møde.

Der udpeges ikke suppleanter for medlemmerne.

Rådets mødeaktivitet

Udsatterådet holder fire ordinære møder årligt. Mødeplanen fastsættes en gang om året.

Formanden kan indkalde rådet til ekstraordinært møde. Ekstraordinært møde kan også indkaldes efter anmodning fra 3 af rådets medlemmer.

Sekretariatsbetjening

Region Hovedstaden finansierer Udsatterådets sekretariat samt udgifter til transport, forplejning og aktiviteter.

Sekretariatsbetjeningen i Udsatterådet varetages af administrationen i Region Hovedstaden. Sekretariatet skal sikre, at rådet inddrages i de relevante politiske processer samt understøtte rådets mødeaktivitet og kommunikation.

 

Redaktør