Om Social – og Psykiatriudvalget

Se hvad Social – og Psykiatriudvalget beskæftiger sig med.

Her kan du læse mere om foretræde for Social - og Psykiatriudvalget

Social- og Psykiatriudvalget består af 9 medlemmer:
  • Susanne Due Kristensen (A) - formand
  • Martin Schepelern (B) - næstformand
  • Maria Gudme (A)
  • Bodil Kornbek (A)
  • Karsten Skawbo-Jensen (C)
  • Peter Westermann (F)
  • Niels Høiby (I)
  • Freja Södergran (O)
  • Marianne Frederik (Ø)

Skriv til Malene Jacobsen​, som er sekretær for Social- og Psykiatriudvalget

Partierne har som mål at styrke psykiatrien i perioden, herunder at sikre sammenhæng i behandlingen for patienter, der lider af såvel psykiske som fysiske sygdomme. Derfor skal der i perioden udarbejdes en ny 3-årig plan for udvikling af psykiatrien i Region Hovedstaden. 
I det arbejde skal indgå erfaringer med ikke medicinske metoder og en helhedsorienteret tilgang til behandling.
 
Der ønskes et øget fokus på de pårørende i psykiatrien, og hvordan de kan bruges som en ressource og sikres inddragelse i behandlingsforløbet. Her skal der være speciel fokus på børnene, når det er dem, der er de pårørende.
 
Der skal arbejdes med bedre overgange mellem børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien, samt igangsættes initiativer, der skal nedbringe tvang og overdødelighed blandt psykiatriske patienter – særligt de misbrugende patienter.
 
Der skal desuden styrkes og videreudvikles på konceptet for ”Huset for Psykisk Sundhed” (et samarbejdsprojekt med Københavns Kommune). Herunder med fokus på nedtrapning af borgere med uhensigtsmæssigt medicinbrug.
 
I perioden skal ske et samarbejde med kommunerne om kortlægning af udviklingen i den kommunale og den regionale psykiatriindsats.

Social- og Psykiatriudvalget varetager rådgivende funktioner over for regionsrådet i form af politikformulerende og politikkontrollerende virksomhed på det psykiatriske område som følger:
 

Udvalget følger op på, om fastsatte mål i planer, politikker mv. realiseres inden for de ovennævnte områder.

Udvalget udarbejder, på foranledning af forretningsudvalget, forslag til budget inden for de ovennævnte områder.

Kontakt

Social- og Psykiatriudvalget sekretariatsbetjenes af Center for Sundhed.

Henvendelse med personfølsomt indhold

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som CPR-nummer, adresse eller oplysninger om helbredsforhold, skal du bruge sikker digital post. Redaktør