Børn og unge kommer hurtigere til i psykiatrien

En fokuseret indsats på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstadens Psykiatri får børn og unge hurtigere udredt – voksenpsykiatrien er oppe på 92 procent.


Vent...

Der er fremgang i overholdelsen af udredningsretten i børne- og ungdomspsykiatrien. I 2. kvartal i år blev 42 % udredt inden for 30 dage, men Region Hovedstadens egne foreløbige tal for 4. kvartal viser, at det tal nu er steget til 64 %.

"Psykisk sygdom påvirker os alle. De fleste bliver på et eller andet tidspunkt enten selv ramt af psykisk sygdom, eller bliver pårørende til et menneske, som lever med psykisk sygdom. Særligt børn og unge skal vi hurtigt hjælpe, så de kan komme videre med deres liv, og derfor glæder det mig at se, at udredningen i børne- og ungepsykiatrien er steget markant," siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), der understreger, at det stadig er regionens ambition, at alle patienterne skal være færdigudredt eller have en udredningsplan inden for 30 dage.

Regionsrådet har i løbet af det seneste år samlet set afsat 11,6 mio. kr. ekstra til børne- og ungdomspsykiatrien, som er blevet brugt til at ansætte nye ambulante behandlere. Og det har givet resultater. De fleste nyhenviste børn og unge får i dag en tid indenfor 30 dage. Der står nu 50 patienter på venteliste mod 450 i januar i år


Hensyn til det enkelte barn

Centerchef Kresten Dørup understreger, at Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center arbejder målrettet på at fjerne ventelisten, men der skal også tages hensyn til det enkelte barn:

"Når vores behandlere udreder et barn eller en ung, er der behov for flere samtaler end i voksenpsykiatrien - blandt andet med forældre, skole m.v. Der er typisk brug for samtaler med både patienten, forældre, skole m.v. inden en endelig diagnose kan stilles. Derudover skal der indhentes en række oplysninger om barnet eller den unge fra forskellige parter, og derfor kan det nogle gange være svært at leve op til udredningsretten på 30 dage," forklarer han.

Overholdelsen af udredningsretten for voksne psykiatriske patienter har ligget stabilt med en overholdelse på omkring 90% gennem en længere periode, og efter et mindre dyk i 2018 er overholdelsen i november oppe på 92 %. Inden for nogle områder har der været et øget antal patienter, og der arbejdes på, hvordan udsving bedre kan håndteres. Desuden er der tilført flere ressourcer.

Fokuserede indsatser bærer frugt

Overholdelsen af udredningsretten på de somatiske hospitaler i Region Hovedstaden stiger i november til 74 %. På Amager og Hvidovre Hospital, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Herlev Gentofte Hospital stiger overholdelsen lidt, mens der ses en markant stigning på Bornholms Hospital. I samme periode er der stagnation i overholdelsen på Nordsjællands Hospital og en nedgang på Rigshospitalet. Hospitalers direktioner er opmærksomme på den faldende overholdelse og arbejder med at forbedre overholdelsen.

På Hvidovre Hospital har en fokuseret indsats båret frugt. Her er udredningsretten gået fra 55% i november 2017 til 81% i november 2018. Hospitalsdirektør Birgitte Degenkolv forklarer, at det er resultatet af en række indsatser:

"Vi har blandt andet skabt muligheder for ekstra tider i ambulatorierne ved at ændre på antallet af løbende kontroller eller ved at lade sygeplejersker overtage visse kontrolopgaver. I en del af ambulatorierne holder vi nu længere åbent om eftermiddagen, ligesom der i enkelte afdelinger er tilført ekstra ressourcer til læger, så flere patienter kan blive tilset. Vi har desuden ændret arbejdsgange og måder at registrere forløbene på. Der er tale om en stribe forskellige løsninger, og det er vigtigt, at der også fremover er stor ledelsesmæssig fokus på området."

Fakta

  • Garantiafdelinger - Der er oprettet garantiafdelinger på hjerteområdet, ortopædkirurgi, neurologi samt på øre-, næse og halsområdet i maj 2018. En garantiafdeling har en garantiforpligtelse til at levere ekstra kapacitet, hvis de andre afdelinger ikke har mulighed for det på udvalgte funktioner.

  • Flere penge - Budgetforligskredsen besluttede i august 2017 besluttet at anvende 50 mio. kr. fra kapacitetsudvidelsespuljen til hurtigere behandling og udredning, heraf 35 mio. kr. med varig virkning i 2018 og frem.

  • Psykiatrien - Børne- og ungdomspsykiatrien har igangsat en række initiativer, der skal give kortere ventetider og forbedre overholdelsen af udredningsretten. Der holdes bl.a. møder mellem hospitalsdirektionen, målstyringschefen og centerchefen for børne- og ungdomspsykiatrien hver 14. dag, hvor der drøftes konkrete handleplaner for at nedbringe ventetiden i centeret som helhed, og for de enkelte afsnit, og sikre at den eksisterende kapacitet udnyttes bedre.

    Herudover arbejder centeret systematisk med optimering af booking og forløbsplanlægning, personalets tid til patientkontakt samt med at sikre at patienter og forældre kommer til aftalte konsultationer.

    Derudover har Regionsrådet i løbet af det seneste år samlet set afsat 11,6 mio. kr. ekstra til børne- og ungepsykiatrien. Disse midler er primært gået til at ansætte nye ambulante behandlere, for at reducere ventetiden til udredning og behandling.

Yderligere info:

  • Regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via Region Hovedstadens pressevagt på 7020 9588
  • Hospitalsdirektør Birgitte Degenkolv via via Region Hovedstadens pressevagt på 7020 9588
  • Centerchef Kresten Dørup via pressevagten i Region Hovedstadens Psykiatri på 2167 4143


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor