Region H har stort fokus på patienternes sikkerhed

​Tre tragiske meningitisdødsfald satte for to år siden gang i en række indsatser om patientsikkerhed og læringskultur. Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen er glad for den brede opbakning til arbejdet – ikke mindst fra pårørende.

Vent...

Region Hovedstaden har de seneste år oplevet nogle ulykkelige tilfælde, hvor borgere, der har henvendt sig med symptomer på meningitis, ikke er blevet diagnosticeret og behandlet i tide. Det bevirkede, at regionen satte to analyser i værk. Den første analyse handlede om diagnosticering og havde en sundhedsfaglig tilgang til problematikken med akutte alvorlige tilstande. I forbindelse med denne analyse fremkom eksempler på en kultur om læring af fejl, som krævede nærmere afdækning. Der blev derfor foretaget en analyse af læringskulturen og roller og ansvar i patientsikkerhedsarbejdet.

På baggrund af denne analyse er en lang række indsatser gennemført i form af kompetenceudviklingsprogram, forbedringsprojekter med involvering af patienter og pårørende samt metodekatalog over patientsikkerhedsanalyser (se fakta). Der blev i denne forbindelse også gennemført en stor regional undersøgelse (PLUS) af kulturen omkring patientsikkerhed (se fakta)

Politisk fokus på patientsikkerhed

Samlet afsatte Region Hovedstadens politikere i budget 2018-2021 derfor 11,5 mio. kr. til en generel styrkelse af patientsikkerhedsarbejdet og mere specifikt læring i forhold til hurtigere diagnosticering.

"Det var på en meget trist baggrund, at dette arbejde blev sat i gang, men vi kan godt være stolte af det store arbejde, som medarbejdere på alle niveauer, har lagt i det her. Og jeg er taknemmelig for den uvurderlige indsats, som de pårørende også har bidraget med," siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Hos Ivar Petersen er der ingen tvivl om væsentligheden af at arbejde med patientsikkerhedskulturen. Siden han i 2017 på tragisk vis mistede sin søn pga. meningitis i et ulykkeligt behandlingsforløb, har han kæmpet for en styrket patientsikkerhed.

"Vi skal have en kultur, hvor man kan føle sig sikker ved at erkende fejl. Ellers lærer vi ikke noget. Så det arbejde, som Region Hovedstaden gør her, er utrolig vigtigt," siger Ivar Petersen.

Patientsikkerhed skal forankres lokalt

Halvdelen af samtlige medarbejdere i Region Hovedstaden, der arbejder direkte med patienter, har netop svaret på en undersøgelse af patientsikkerhedskulturen. Og generelt er besvarelserne positive i den såkaldte PLUS-måling.

"Vi tager undersøgelsen meget seriøst. Umiddelbart er resultaterne gode, men der er bestemt nogle områder, som vi skal se på overordnet, bl.a. vores evne til at lære af utilsigtede hændelser. Arbejdet med nogle af de andre områder, skal forankres på den enkelte afdeling," siger Sophie Hæstorp Andersen.

Næstformand i det regionale medarbejderudvalg (RMU) Vibeke Westh er enig i, at arbejdet skal ud i den kliniske hverdag.

"Den her store måling giver medarbejderne og de lokale ledelser et godt udgangspunkt for sammen at se på, hvor der er brug for øget fokus, eksempelvis på hvordan vi lærer af bl.a. utilsigtede hændelser. Fremadrettet kan de enkelte afdelinger udvælge de spørgsmål fra målingen, der giver mening for dem, så de lokalt kan følge deres indsatser," siger Vibeke Westh.

 

FAKTA – PLUS-måling

 • PLUS står for Patient, Læring, Udvikling, Sikkerhed og er en spørgeskemaundersøgelse af patientsikkerhedskulturen med redskabet Safety Attitudes Questionnaire (SAQ)

 • Patientsikkerhedskulturen afspejler medarbejdernes oplevede adfærd, holdninger, normer og værdier relateret til patientsikkerheden. Patientsikkerhedskulturen antages at være et underliggende fundament for patientsikkerheden, og der er dokumentation for at kulturen kan udvikle sig positivt parallelt med at antallet af specifikke utilsigtede hændelser nedbringes.

 • Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført fra den 13. marts til den 3. april på alle regionens hospitaler, på hospitalsapoteker, i Psykiatrien og i Akutberedskabet.
 • Udsendt til "personale involveret i patientforløb" - i alt 30.115 medarbejdere. Besvarelsesprocenten var 50%.
 • PLUS indeholder 34 udsagn fordelt på otte temaer af kulturen: samarbejdsklima, sikkerhedsklima, forbedringer, jobtilfredshed, stress-erkendelse, ledelsen og patientsikkerhed, arbejdsbetingelser og utilsigtede hændelser.
 • Samarbejdsklima, jobtilfredshed, stress-erkendelse og arbejdsbetingelser ligger alle over 60% positive. Helt overordnet ligger % positive for Region Hovedstaden højere end de danske referenceværdier fra valideringen af spørgeskemaet i 2011.
 • For temaet samarbejde er det værd at nævne, at 80% svarer "helt enig" eller "delvist enig" i, at det bliver værdsat, når de kommer med forslag og ideer - til patientsikkerheden.
 • Resultaterne fra PLUS for Region Hovedstaden er overordnet positive, men vidner også om, at der er plads til forbedring specielt inden for ledelse og patientsikkerhed. Der er mønstre - med forbedringspotentiale, der går på tværs af hospitaler, faggrupper, køn og alder.
 • Enkeltstående svar såvel som de samlede resultatopgørelser fra PLUS-undersøgelsen gør os i stand til at vurdere, hvor der er brug for forbedringer og øget fokus. Der er dannet et fælles grundlag for få en dybere indsigt i patientsikkerhedskulturen og fremadrettet kan vi iværksætte konkrete indsatser på både overordnet og lokalt niveau. De mange parallelle initiativer giver mulighed for at have et helhedsorienteret perspektiv, der kan arbejdes videre ud fra, i målet om at udvikle en god patientsikkerhedskultur.

  Tabel 1 viser den samlede procentvise svarfordeling ud fra de 15.106 besvarelser af PLUS-undersøgelsens 34 spørgsmål. Svarene er fordelt på de otte temaer ”samarbejdsklima”, ”sikkerhedsklima”, ”forbedringer”, ”jobtilfredshed”, ”stress-erkendelse”, ”ledelse af patientsikkerhed”, ”arbejdsbetingelser” og ”utilsigtede hændelser”. Se tabel: 

  https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Sundhed/kvalitet/Patientsikkerhed/Documents/Rapport%20PLUS%20resultater%20maj%202019.pdftabel 1 stor.jpg


  Tabel 2
   viser andelen af de medarbejdere, der har en positiv opfattelse af kulturen for hvert af de 8 temaer af patientsikkerhedskulturen. For at have en positiv holdning skal man have scoret 75 eller flere point på en skala fra 0 til 100. Dette resultatmål kaldes positiv svarrate.Denne beregningsmetode er anvendt fordi, det er afgørende at få et samlet indblik i resultaterne for at løfte den efterfølgende vurdering og forbedring i fællesskab. Se tabel: https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Sundhed/kvalitet/Patientsikkerhed/Documents/Rapport%20PLUS%20resultater%20maj%202019.pdfTabel 2 stor.jpg

Fakta – gennemførte handlinger

En måling af patientsikkerhedskulturen er foretaget, og der er udviklet masterclasses og inspirationsmateriale til ledelser til brug ifm. opfølgning på PLUS.

Region Hovedstaden har udarbejdet et kompetenceprogram bestående af:

 • Udvikling af masterkurser i Patientsikkerhed og læringskultur i samarbejde med Københavns Universitet for ledere, risikomanagere og patientsikkerhedskoordinatorer. https://mph.ku.dk/uddannelsen/kurser/patientsikkerhed-og-laeringskultur.  Masterkurset starter 1. september 2019.
 • Der vil være fokus op patientsikkerhed og kvalitet, der er planlagt ind i regionens lederudvikling "Ledelse af medarbejdere for nye ledere"
 • Kursus i grundlæggende viden om patientsikkerhed målrettet hospitalernes patientsikkerhedskoordinatorer er revideret og testet med 50 deltagere i marts 2019.
 • Hospitaler og virksomheder har arbejdet med beskrivelser af tydelige roller og ansvar i patientsikkerhedsarbejdet og har tydelig ledelsesprioritering af området.
 • To forbedringsprojekter med fokus på medarbejderdrevet patientsikkerhed med involvering af patienter og pårørende er i gang.
 • En fokuseret indsats på involvering af patienter og pårørende bl.a. i analyser af patientforløb og med en kampagne for at informere patienter og pårørende om deres mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser. Rapporteringerne er herefter let stigende og ligger over landsgennemsnit.
 • Region Hovedstaden har i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed udarbejdet et Metodekatalog til patientsikkerhedsanalyser. Interaktive læringssæt til metoderne er under udvikling. Endvidere er et nyt analysekoncept med beslutningsstøttende redskaber testet i Akutberedskabet og på Nordsjællands Hospital og under udvikling.
 • Et udviklingsarbejde er i gang med læring af utilsigtede hændelser, klager og erstatningssager på lokalt og regionalt niveau.

Deling af læring tværregionalt og nationalt

 • Rapport og handlinger er delt med de andre regioner, Danske Selskab for Patientsikkerhed og Styrelsen for Patientsikkerhed og materialer er tilgængelige til deling. Masterkurser på Københavns Universitet er ligeledes tilgængelige for regionerne og kommunerne.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor