Region Hovedstaden revurderer praksis for undersøgelse af borgere henvist med svag mistanke om lungekræft

​For at bringe hospitalernes praksis i fuld overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer vil borgere, hvor egen læge har mistanke om lungekræft, fremover skulle henvises direkte til CT-skanning med kontrast 

Vent...

Der har de seneste uger nationalt været stor opmærksomhed på Sundhedsstyrelsens retningslinjer for udredning af patienter med mistænkt lungekræft på baggrund af debatten om brug af lav-dosis CT-skanning til patienter henvist fra praktiserende læger til Regionshospital Silkeborg.

Borgerne har fået tilbudt en lavdosis CT-skanning, men ifølge retningslinjerne skal patienter ved svag mistanke om lungekræft have gennemført en CT-skanning med kontrast.

Forskellen på de to skanningsundersøgelser er, hvor sensitive de er i forhold til at påvise kræftmistænkte forandringer. Begge skanningstyper vurderes at være meget sensitive, men CT-skanning med kontrast vurderes at være 99 % sensitiv, mens lavdosis CT vurderes at være med 95 % sensitivitet. 

Revurdering af praksis

På den baggrund har regionens udredende afdelinger (lungemedicinske- og radiologiske afdelinger) på henholdsvis Herlev og Gentofte Hospital og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital revurderet deres aktuelle praksis for visitation af henvisninger til de udredende afdelinger. Det er i den forbindelse blevet konstateret, at regionens praksis - for så vidt angår patient med svag mistanke om lungekræft - ikke er i fuld overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger i kræftpakken for lungekræft, der trådte i kraft 1. april 2019.

Regionens praksis har hidtil været, at et tværfagligt team bestående af en erfaren speciallæge indenfor henholdsvis røntgen og lungesygdomme har gennemgået alle henvisninger. For patienter, hvor der er en svag mistanke om lungekræft, har praksis været, at henvisningen og eksisterende billedmateriale er blevet kvalificeret med en lavdosis CT-skanning som første undersøgelse. Den største andel af disse patienter afsluttes herefter med anden diagnose end lungekræft, men hvis skanningen påviste kræftmistænkelige forandringer, er patienten opstartet i et lungekræftpakkeforløb.

For at bringe hospitalernes praksis i fuld overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer vil borgere, hvor egen læge har mistanke om lungekræft – også en svag mistanke - fremover fra maj 2020 skulle henvise patienten direkte til CT-skanning med kontrast.

Ny indkaldelse til patienter

Regionen vil gennemgå de patientforløb, hvor borgerne det seneste år har fået lavet en lavdosis CT-skanning. Hvis der lægefagligt findes indikation for genindkaldelse, vil patienterne blive indkaldt for at få en CT-skanning med kontrast. Det vil typisk dreje sig om patienter, som har været henvist med blodigt opspyt eller langvarig hoste. En foreløbig gennemgang viser, at der skal indkaldes 300-350 borgere.  

"Vi skal være sikre på, at der ikke er overset en potentiel lungekræftsygdom. Jeg vurderer, at risikoen er meget lille - hospitalerne har i det seneste år ikke har modtaget genhenvisninger af borgere eller fundet lungekræft hos borgere, der er blevet afsluttet efter at have fået en lavdosis CT-skanning og lægelig vurdering," siger Kristian Antonsen.

Indkaldelsen af patienterne forventes ikke at få betydning for øvrige patienter og for overholdelsen af kræftpakken.

Fakta – genindkaldelse af patienter

  • Der henvises årligt cirka 5.000 borgere til de to infiltratenheder (en del af lungeambulatorier, hvor lungekræft diagnosticeres) i Region Hovedstaden, og der påvises cirka 1.100 lungekræfttilfælde pr år.
  • Det vil i første omgang være patienter henvist med blodigt opspyt eller langvarig hoste i perioden fra 1. april 2019 til 30. april 2020, der indkaldes mhp. ny skanning.
  • En gennemgang af henvisninger og gennemførte skanninger har foreløbigt vist, at det drejer sig om ca. 300-350 patienter.
  • Patienterne indkaldes i uge 20, og de tilbydes den nye skanningsundersøgelse hurtigt.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor