Region Hovedstaden ser på udredningsretten


Region Hovedstaden har fortsat opmærksomhed på at sikre udredningsretten for alle patienter.
Den 1. september 2013 fik alle borgere en ny rettighed, da udredningsretten trådte i kraft. Den betyder, at patienter skal have stillet deres diagnose inden for 30 dage, og at patienterne ikke må sendes retur til deres egen læge, før der er stillet en diagnose.

Retten betyder også, at hvis det ud fra en faglig betragtning ikke er muligt at udrede patienten inden for 30 dage, skal hospitalet udforme en plan, der skitserer det videre forløb for udredningen.

Ændringer i organisation og arbejdsgange

Allerede siden foråret har Region Hovedstaden arbejdet for at være klar til at kunne udrede alle patienter inden for 30 dage. Regionen har derfor gennemført flere organisatoriske ændringer og ændringer af arbejdsgange for at opnå en bedre udnyttelse af vores kapacitet.

Samtidig er der i dag stor opmærksomhed på at henvise patienterne til andre hospitaler i regionen, hvis de kan tilbyde patienterne hurtigere udredning.

Regionsrådet har desuden i juni 2013 afsat 10 mio. kr. til afhjælpning af flaskehalse på det diagnostiske område, dels til pukkelafvikling, dels til varig kapacitetsforøgelse.

Sådan udreder vi patienterne

I dag er status at hovedparten af regionens patienter udredes inden for 30 dage, eller de får lagt en udredningsplan hvis de ikke – af faglige hensyn – kan udredes inden for 30 dage.

En mindre del får besked om, at regionen ikke kan udrede dem inden for 30 dage, men at regionens Enhed for Sygehusvalg kan hjælpe dem med at blive henvist til et offentligt hospital uden for regionen eller et privathospital, således at patienten fortsat kan blive udredt inden for 30 dage.

Vi følger udviklingen tæt

Det er endnu ikke fra nationalt hold fastlagt, hvordan udredningsretten skal monitoreres. Derfor har Region Hovedstaden valgt at monitorere udviklingen ved at følge, hvor mange såkaldte standardbreve for nyhenviste patienter, der er udsendt.

Visitation til andre hospitaler

Regionen har de seneste 3 uger sendt brev til ca. 5 pct. af patienterne. Helt konkret betyder det, at mellem 179 og 395 patienter pr. uge har modtaget en orientering om, at regionen ikke selv kan udrede dem inden for 30 dage, men at regionen kan hjælpe med viderevisitation til andre offentlige hospitaler eller private hospitaler. Det drejer sig primært om patienter, der er henvist til kirurgiske og neurologiske afdelinger.

Tiltag fremover

Region Hovedstaden har bedt hospitalerne oplyse status pr. medio november for efterlevelse af udredningsretten indenfor de enkelte specialer. Regionen vil oplyse om dette her på hjemmesiden, så snart disse data er tilgængelige.

I forbindelse med implementeringen af udredningsretten har regionen også gennemgået sit brevkoncept med henblik på at ensarte de breve, som udsendes. Formålet har bl.a. været at gøre brevene mere brugervenlige, overskuelige og letforståelige. Såvel indholdsmæssigt som sprogligt.

Regionen og hospitalerne følger desuden udviklingen tæt for også fremover at sikre patienternes udredningsret.
Redaktør