Stort udbud af ambulancekørsel i Region Hovedstaden med fokus på borgere, personale og udvikling

​Ambulancetjenesten i hovedstadsregionen er sendt i EU-udbud, der vil sikre udvikling af fremtidens ambulancetjeneste til at løfte nye opgaver i sundhedsvæsnet.

Vent...

​Regionerne har ansvaret for at stille med en ambulancetjeneste til borgerne, og i 2023 udløber Region Hovedstadens kontrakter med Falck og Hovedstadens Beredskab om ambulancekørsel. Derfor er ambulancekørslen sendt i udbud, som følger anbefalingerne fra regionernes rapport om styrket konkurrence på ambulancemarkedet. Som noget nyt stiller Region Hovedstaden ambulancebaser til rådighed for kommende leverandører, hvilket kan gøre det nemmere at byde på opgaven. 

Fremtidens ambulancetjeneste

Region Hovedstaden har forud for udbuddet haft dialog og fået input fra ambulancepersonalet, fagforeninger samt haft markedsdialog med interesserede bydere. Herudover bygger udbuddet på erfaringer fra andre regioner og viden fra internationale akutberedskaber. Udbuddet lægger vægt på at skabe fremtidens ambulancetjeneste, der i højere grad skal være en samarbejdende funktion og et bindeled mellem borgere, kommuner og den øvrige del af sundhedsvæsenet. 

Nye opgaver i sundhedsvæsenet

Ambulancetjenesten er borgernes hjælp ved akut sygdom og tilskadekomst, og den skal også være tryghedsskabende. Ambulancetjenesten bliver et vigtigt element i omstillingen af sundhedsvæsenet, hvor borgere i fremtiden i højere grad får behandling og opfølgning derhjemme ved hjælp af fx videokonsultation og andre telemedicinske løsninger.
Ambulancetjenesten vil fortsat være den første og hurtige hjælp ved akutte livstruende tilstande og bindeleddet til specialistbehandling på hospitalerne. Den skal også være borgernes tryghed i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, og det forudsætter en ambulancetjeneste, der er udviklingsorienteret og personale med nye kompetencer.

Ambulancepersonalet er vigtigt

Som led i omstilling til nye opgaver ønsker regionen, at antallet af paramedicinere gradvist øges i hele kontraktperioden med det mål at have mindst én paramediciner på alle ambulancer. Desuden skal paramedicinernes kompetencer øges, ligesom der er krav om mere uddannelse af ambulancebehandlere.

I udbudsmaterialet lægges der vægt på ambulancepersonalets sikkerhed, arbejdsmiljø og uddannelse.

Regionen vil i den kommende kontrakt desuden stå for planlægning og afholdelse af ambulancepersonalets pauser Det betyder, at regionen øger antallet af beredskaber, så tilbudsgiverne ikke behøver at medregne udgifter til pauser.

Regionen stiller baser til rådighed 

For at gøre det let for bydere stiller Region Hovedstaden i det nye udbud fem hovedbaser til rådighed for leverandørerne. Den nuværende basestruktur ændres fra 26 forskellige baser til fem hovedbaser, der bliver suppleret med et antal mindre fremskudte baser til sikring af responstider i områder med længere afstande. 

Hovedbaserne er større baser med bl.a. flere garager og sovefaciliteter. De mindre fremskudte baser har mulighed for ophold og hvile og med adgang til toilet, vand og strøm til køretøjet. Hovedbaserne giver operatøren mulighed for at effektivere vedligeholdelse, vask og rengøring og opfyldning af ambulancer og dermed frigøre tid til ambulancepersonalet.
Når regionen stiller baser til rådighed, reduceres finansieringsbehovet og kompleksiteten i opgaven for nye bydere.

Kontrolbud 

Der bliver udarbejdet et kontrolbud i forbindelse med udbuddet. Ved et kontrolbud laves et uafhængigt tilbud baseret på udbudsmaterialet på samme vilkår som øvrige tilbudsgivere. Kontrolbuddet giver en indikation af, om prisen for kørslen muligvis er uforholdsmæssig høj på grund af manglende konkurrence. På baggrund af kontrolbuddet kan regionen vælge selv at køre ambulancerne i en eller flere delaftaler.
Region Hovedstaden har samarbejdet med de øvrige regioner om udbuddet og brugt den samme skabelon for udbuddet som i Region Midtjylland og Region Nordjylland, der har været i udbud.

Tidsplan

Resultatet af udbuddet forventes offentliggjort i efteråret 2021 efter forhandling, evaluering og kontraktskrivning. Kontraktstart for nye leverandører er 1. februar 2023, og kontrakterne løber til januar 2029.

Yderligere oplysninger

Pressevagten i Region Hovedstaden på 70 20 95 88 eller presse@regionh.dk Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor