Sundhedsplatformen: Personalets medicinhåndtering bliver nemmere

​Medicinmodulet i Sundhedsplatformen forbedres, så arbejdsgangene bliver nemmere for læger og sygeplejersker. Få overblik over forbedringerne.

Vent...
Bedre overblik og mindre registrering. Det er blandt de forbedringer i medicinmodulet, som læger og sygeplejersker kan se frem til. Forbedringerne skal også skabe bedre sammenhæng mellem Det Fælles Medicinkort (FMK) og Sundhedsplatformen. 

Forbedringerne kommer løbende i efteråret 2018 og frem mod februar 2019, hvor Sundhedsplatformen opgraderes. Opgraderingen vil også indeholde flere forbedringer.

Kommende forbedringer for læger

Lægerne får bl.a. et bedre overblik over patientens igangværende recepter og kan fjerne recepter på medicin, som patienten ikke mere skal hente på apoteket. Derudover bliver det nemmere at sikre, at FMK altid er opdateret med det, lægen har ordineret ved udskrivelsen. 

Hidtil har lægerne skulle bruge tid på at registrere oplysninger i flere forskellige skærmbilleder i patientjournalen. Side-side visningen forbedres ved udskrivning og ajourføring af Fælles Medicinkort – og det betyder mindre registrering. 

Kommende forbedringer for sygeplejersker

Også for sygeplejerskerne bliver der tale om mindre registrering. Det bliver bl.a. nemmere at registrere, om patienten selv tager deres medicin. 

Desuden bliver det nemmere for plejepersonalet at se, hvilken medicin patienten skal have under indlæggelsen, når en patient, der er i medicinsk behandling i ambulatoriet, indlægges på hospitalet.

Flere forbedringer med opgraderingen

Oprindeligt var det planen, at Sundhedsplatformen skulle opgraderes til nyeste version i november 2018. Det er blevet udskudt til 2. februar 2019. Udskydelsen betyder, at opgraderingen udvides med en række forbedringer bl.a.:

  • Overblik over medicinering over tid – udbygning af rapport/oversigt, der giver overblik over patientens medicin
  • Optimering af kolonner i medicineringsrapport, der anvendes ved fremsøgning af medicindata
  • Forbedret overførsel af medicin mellem FMK og Sundhedsplatformen

Leverede forbedringer for læger

I første halvår af 2018 er der foretaget omkring 25 forbedringer af medicinmodulet. For lægerne har det bl.a. betydet:

  • Hurtigvalg med knapper for hyppigt anvendte doseringsfrekvenser (dvs. hvor ofte patienten får medicin)
  • Lægemidler, som er afbrudt af lægen i FMK, afbrydes automatisk i Sundhedsplatformen i forbindelse med indlæggelse, medmindre lægen aktivt vælger det modsatte
  • Ændringer i medicinering under indlæggelse fremhæves i oversigt (’side-side-visning’) i forbindelse med udskrivelse og afstemning af medicin i forhold til FMK
  • FMK-pauseret medicin kan nu afbrydes direkte ved indlæggelse (side-side visningen). Tidligere skulle lægen flytte medicinen til Sundhedsplatformen og afbryde den dér. Dermed var der risiko for, at lægemidlet ved en fejl ikke blev afbrudt, og at en pauseret behandling således blev sat i gang i modstrid med lægens intention.
Derudover skal lægerne ikke ajourføre FMK i samme omfang som tidligere, og svartiden for SP – til og fra FMK – er nu forbedret væsentligt. Tidligere tog det 10-15 sekunder, fra en læge klikkede i SP, til der skete noget. I dag er svartiden 3-4 sekunder. 

Desuden har der tidligere været problemer med overførslen af specielle lægemidler, som gives med forskellige doseringer over dagen – fx AK-behandling (blodfortyndende medicin), Parkinson-medicin, sukkersygemedicin og i situationer, hvor patienter skal op- eller nedtrappe sin medicin. Det er rettet nu. 

Lægen behøver fx ikke at gøre noget, hvis recepten kun skal bruges én gang. Tidligere skulle lægen ind i Sundhedsplatformen og vælge antal gange, en recept skulle bruges. Det er nu sat automatisk op, hvilket sparer lægen for klik.

Generelt har forbedringerne betydet, at lægerne skal bruge færre klik.

Leverede forbedringer for sygeplejersker

Forbedringerne resulterer også i færre klik for sygeplejerskerne. Det kræver fx færre klik at dokumentere den medicin, patienten selv tager under indlæggelsen. Det er også blevet nemmere at se forskel på den medicin, som er sat på pause, mens patienten er på hospitalet, og den medicin, patienten selv tager under indlæggelsen.

Der er også færre unødvendige advarsler undervejs i dokumentationen af medicin både i medicinrummet og ved patienten. Dermed er sygeplejerskerne sparet for unødige klik og irritation, når de hælder medicinen op. Bl.a. er de unødvendige advarsler om tidligere medicin, der ikke var dokumenteret, fx fra andre afdelinger, nu fjernet.

Derudover er det nu muligt at scanne medicin, når den udleveres til patienten ved udskrivelse. Det øger patientsikkerheden og trygheden, når personalet udleverer medicin.

Ny referencegruppe

En netop nedsat referencegruppe med læger og sygeplejersker skal komme med input til design af medicineringsmodulet og udarbejde en prioriteret liste over yderligere forbedringer. Det skal munde ud i en bestilling på forbedringer, der forventes leveret i andet halvår af 2019.

Læs mere


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor