Sundhedsplatformen: Statusrapport til Styrelsen for Patientsikkerhed

​Styrelsen for Patientsikkerhed har bedt Region Hovedstaden om en månedlig statusrapport på implementeringen af Sundhedsplatformen med fokus på patientsikkerhed. Se regionens første status fra august 2016.

​Se anmodningen fra Styrelsen for Patientsikkerhed​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)​

Styrelsen for Patientsikkerhed har bedt regionen om en månedlig status på implementeringen af Sundhedsplatformen på Herlev og Gentofte Hospital med fokus på fejlretninger, der kan påvirke patientsikkerheden. Regionen første statusrapport fra den 10. august 2016 viser, at der ikke er registreret utilsigtede hændelser af alvorlig karakter. 

Regionen giver en detaljeret gennemgang af fejlretninger og forbedringer af betydning for patientsikkerheden:  

Status på Sundhedsplatformen

Styrelsen for Patientsikkerhed ønsker en månedlig status på implementeringen af Sundhedsplatformen på Herlev og Gentofte Hospital, herunder særligt en status på fejlretninger, som betyder noget for patientsikkerheden. Styrelsen har ligeledes bedt om løbende at blive orienteret om patientskader af betydelig karakter.

Vi har valgt at gøre denne første statusrapport mere detaljeret, end vi forventer at gøre fremover.

Statusrapporten går til og med den 3. august. Frem til denne dato har der ikke været indberetninger af utilsigtede hændelser, der har medført dødelig eller alvorlig skade for patienter, som kan relateres direkte til Sundhedsplatformen. 

Regionen har fortsat kun kendskab til to hændelser, som har medført kortvarig skade på patienter, og hvor anvendelsen af Sundhedsplatformen kan have spillet en rolle. 

Disse hændelser er oplyst til styrelsen tidligere.
Som vi oplyste på samme møde den 22. juni, er antallet af indrapporterede utilsigtede hændelser (UTH’er) steget i perioden efter, at Sundhedsplatformen er taget i brug, som det forventes at ske, når der sker omfattende ændringer på hospitalerne. 

Det tyder på, at proceduren fungerer, og at fagpersonalet indrapporterer hændelser og nærhændelser, som de skal. Langt de fleste indberetninger handler om utilsigtede hændelser, som ingen konkret betydning har haft for patientens helbred.

Ledelsen på hospitalet og i programmet har stadig et tæt opsyn med indberetninger af UTH´er og andre problemer, så enhver indberetnin​​​g, som kan have betydning for patientsikkerheden bliver håndteret med det samme og prioriteret efter betydning.

De indberetninger (som fortsat kommer) falder i disse hovedgrupper:
 1. ​Medicinering (Ca. en femtedel af det samlede antal UTH’er). Dette handler især om problemer med FMK samt ordination/bestilling af medicin og væsker til særlige behandlingsformer.

 2. Henvisninger, ind/udskrivelser og medicinlister (Ca. en sjettedel af det samlede antal UTH’er). Det handler især om tekniske udfordringer med at sende henvisninger (som nu er løst), og problemer med de nye arbejdsgange med at modtage og sende henvisninger.​

 3. Overlevering af information, ansvar og dokumentation (Ca. en sjettedel af det samlede antal UTH’er). Udfordringerne handler mest om kommunikationen med kommunerne om udskrivelser og fødselsanmeldelser, og udfordringer med de nye arbejdsgange, når patienter skal overflyttes internt.

 4. Prøver, undersøgelser og prøvesvar (En sjettedel af det samlede antal UTH’er). Dette handler især om udfordringer med at bestille blodprøver i Labka .

De vigtigste fejlrettelser

Når det gælder de patientkritiske områder, så er langt hovedparten af rettelserne sket i juni 2016, hvilket vi også har fortalt Styrelsen for Patientsikkerhed på mødet den 22. juni 2016. 

I juli har de fleste af programmets medarbejdere afviklet ferie for, at der kan være fuld bemanding i månederne op til Rigshospitalets implementering den 5. november 2016. Alligevel er der løbende sket rettelser. Vi beskriver nedenfor de forbedringer, der er sket i juni og juli, som betyder mest for patientsikkerheden.

Med.com meddelelser, herunder henvisninger, epikriser og meddelelser til primær sektor


I ugerne efter Go-live var der tekniske udfordringer med at sende med.commeddelelser. Det betød, at visse henvisninger, advis’er, indlæggelsesrapporter, udskrivningsrapporter og epikriser ikke blev sendt korrekt afsted. 

Fejlene blev fulgt af programmets it-medarbejdere, og fulgt op i samarbejde med hospitalet på daglig basis, så meddelelserne alligevel kom frem på anden vis. I løbet af juni 2016 blev de tekniske årsager til fejlene rettet, og der er nu få udfordringer tilbage på med.com området.

Henvisninger

Umiddelbart efter Go-live var der tekniske problemer med at få henvisninger sendt fra hospitalets Centrale Visitationsenhed (CVI) til den rette afdeling. 

Dette skyldtes, at teksten i mange henvisninger er fritekst, mens Sundhedsplatformen i højere grad kræver struktureret tekst bl.a. for, at data kan genbruges flere steder i journalen.

CVI’en var derfor nødt at omkode friteksten til mere struktureret tekst i felter for at kunne videresende henvisningen. Dette viste sig at være uhensigtsmæssigt for CVI’en, og kravet er derfor ændret, så sekretærer i CVI’en kan videresende henvisninger uden yderligere omkodning. Udfordringen blev dermed løst i løbet af kort tid.

Nyfødte uden navn

Hvis nyfødte børn, som endnu ikke var blevet navngivet i cpr-registeret, blev genindlagt af én eller anden årsag, blev barnet i Sundhedsplatformen kun registreret som ’ukendt-ukendt’ pga. det manglende navn i cpr-registeret, som leverer persondata til Sundhedsplatformen. 

Tidligere blev børn uden navngivning registreret i regionens interne journalsystem som ’Nyfødt dreng/pige med moderens cpr-nummer’, og således ikke med cpr-registerets angivelse. Ændringen gav vanskeligheder med at overskue de indlagte børns identitet, og derfor blev en teknisk løsning hurtigt fundet, så registreringen i Sundhedsplatformen nu er som tidligere med moderens CPR. Først efter navngivning bliver oplysninger hentet fra cpr-registeret.​

Manglende overblik på akutskærmene

I akutmodtagelsen tog man med Sundhedsplatformen også et nyt overblik i brug på afdelingens akutskærme. Den nye opsætning på akutskærmene medførte dog, at personalet savnede overblik over, hvilket speciale patienten skulle behandles af. 

Det betød, at personalet i akutmodtagelsen havde vanskeligt ved at overskue de aktuelle patienter og deres status. Programmet bag Sundhedsplatformen er i dialog med personalet om en række ændringer og forbedringer, som nu er ved at blive gennemført.

Udfald af medicoteknisk udstyr

I de første uger oplevede man på hospitalet, at nogle af integrationerne mellem det medicotekniske udstyr og Sundhedsplatformen fejlede. Det betød, at data ikke automatisk blev overført fra de forskellige måleinstrumenter til journalen. 

Disse udfald blev straks analyseret, og det lykkedes at fejlrette til en grad, så antallet af fejlindberetninger faldt og nu er stabiliseret. Der arbejdes fortsat på at lokalisere årsagerne til de enkelte fejl, der fortsat opstår.

Det fælles medicinkort – FMK

For FMK gælder det, at der har været en række forskelligartede problemstillinger, herunder både fejl i funktionaliteten, uhensigtsmæssigheder i arbejdsgangene og ’hastighedsproblemer’. 

Nedenfor er de ændringer nævnt, der er gennemført hen over sommeren, og som vi vurderer har størst betydning for patientsikkerheden. Udover disse tekniske fejlrettelser er der produceret nye FMK e-learning programmer til lægegruppen.

Det er vigtigt at understrege, at klinikerne som en nødløsning hele tiden haft mulighed for at benytte ’FMK Online’ i stedet for FMK i Sundhedsplatformen, hvis de oplevede fejl eller var usikre på, om data blev registreret korrekt.

 • FMK blev oplevet som langsomt
  • Før: Flere oplevede, at FMK i Sundhedsplatformen kørte langsomt især i enkelte arbejdsgange og under spidsbelastninger.
  • Nu: Forskellige tekniske ændringer – jf. nedenstående – har forbedret systemets hastighed, men arbejdet fortsætter, fordi der stadig rapporteres om udfordringer i nogle arbejdsgange.

 • ​​Enkeltord​​inationer optræder dobbelt i FMK
  • ​Før: En enkeltordination fra FMK kunne gemmes som flere ordinationer i Sundhedsplatformen.
  • Nu: En enkeltordination i FMK bliver gemt korrekt som enkeltordination i Sundhedsplatformen.

 • Fejl-loop, der optræder, når man justerer en ordination med ikke-afstemte opdateringer
  • ​Før: Hvis en bruger ville justere en ordination, som var fejlbehæftet, blev vedkommende mødt af et stopskilt og kunne ikke lægge en recept - eller dokumentere en medicinudlevering i FMK
  • Nu: Bruger vil få mulighed for at justere en ordination med recept eller ef-fektueringsfejl, men vil stadig blive bedt om at afstemme ændringer på ordi-nationsniveau fra FMK, før der kan laves nye ændringer.

 • Unødvendige beskeder sænker systemets svartid
  • ​Før: Nogle arbejdsgange sendte gentagne fejlbeskeder.
  • Nu: De gentagne beskeder er rettet, og det øger hastigheden, når man bruger FMK

 • ​Manglende opdatering af medicinkortet pga. synkroniseringsfejl
  • ​Før: Nogle arbejdsgange resulterede i en fejlbesked i FMK i Sundhedsplatformen, der medførte, at medicinkortet ikke blev opdateret. Det skete, fordi FMKs versionsnummer ikke blev korrekt synkroniseret med Sundhedsplatformen.
  • Nu: Versionsnummeret på medicinkortet bliver nu altid synkroniseret og disse fejl undgås.

 • Placeringen af "Ajourfør FMK"-knappen i SP-visningen
  • ​​Før: ’Ajourfør FMK’-knappen var placeret i toppen af sidevisningen, men ’Accept’-knappen var nederst i billedet. Det betød, at brugeren måtte scrolle op og ned i billedet for at kunne klikke ’Accepter’ og ’Ajourfør FMK’
  • Nu: Nu er ’Ajourfør FMK’-knappen placeret i bunden ved siden af ’Accepter’-knappen.

 • ​​Apoteket påkrævet på recepter
  • ​Før: Recepten blev ikke overført til FMK, hvis brugeren ikke havde valgt apotek sammen med valget af ’leveringsinstruktioner’.
  • Nu: Brugeren bliver nu mindet om at angive et modtagerapotek, før en recept kan sendes til FMK. Dette gælder kun, hvis der angives ’leveringsinstruktioner’ på recepten.

Blodprøvebestilling og integrationen til Labka

Det har været en særlig udfordring at sikre, at klinikerne får de korrekte informationer med på bestillingen af blodprøver fra starten af. 

Sundhedsplatformen er nemlig indrettet, så alle informationer skal være oplyst korrekt fra starten ellers præsenteres klinikeren for et stop-skilt og anmodningen sendes ikke videre til blodprøvesystemet Labka. Tidligere har ansvaret for at tilføje oplysningerne ligget hos lægesekretærerne, men det er nu i mange tilfælde flyttet til lægerne.

Sundhedsplatformen vil i løbet af august fokusere på at hjælpe de afdelinger, hvor der stadig optræder mange brugerfejl i bestillingen af blodprøver.

For at få resultater hurtigere frem fra Labka til Sundhedsplatformen er der rettet nogle tekniske elementer i selve integrationen. Udfordringer med, at akutte prøver i en kort periode blev markeret med status ’normal’ i stedet for ’akut’ er rettet. Det samme gælder udfordringer, hvor fejlagtige dobbeltordinationer helt blev annulleret, så ingen af ordinationerne gik igennem.

Som vi her har beskrevet, er der sket mange forbedringer siden Go-live, som har betydning for patientsikkerheden. Der arbejdes stadig på nogle tekniske rettelser, som blandt andet forventes at forbedre systemets ’hastighed’ – herunder særligt svartiden i FMK og integrationen mellem Sundhedsplatformen og Labka. Disse forbedringer for-ventes leveret i løbet af august.

Forbedringer til den kommende implementering på Rigshospitalet med flere

Koncepterne for uddannelse og forudgående forberedelse (parathed) bliver løbende udviklet og forbedret på baggrund af de erfaringer, der er opnået på Herlev og Gentofte Hospital, så erfaringen kommer til gavn på de hospitaler og sygehuse, som efterføl-gende skal implementere Sundhedsplatformen.

Eksempelvis er uddannelsen af superbrugerne styrket. Som noget nyt trænes en gruppe tværfaglige superbrugere ude på alle afdelinger/klinikker de sidste to uger før Go-live. Det betyder, at superbrugerne træner sammen i deres vante omgivelser, med de scenarier, procedurer og samarbejdspartnere de er vant til.

Klasserumsundervisningen er forbedret ved, at Sundhedsplatformens funktioner trænes i en mere realistisk ramme.

De udfordringer, der har været med at lære at håndtere overgange mellem afdelinger bliver adresseret i to nyproducerede film, der viser trinene i typiske, tværgående forløb.

Der vil desuden blive sat større fokus på brugerens/medarbejderens gode muligheder for at tilpasse egne funktioner i Sundhedsplatformen, så smutveje, favoritfunktioner m.m. bliver sat op langt tidligere end på Herlev og Gentofte Hospital.

Endelig forventer vi, at kvaliteten af undervisningen generelt at være væsentligt bedre, fordi hovedparten af underviserne nu er erfarne med såvel undervisning som brug af Sundhedsplatformen.

Med venlig hilsen
Annemarie Hellebek
Enhedschef, overlæge​


Redaktør