Sundhedsplatformen i valgkampsdebat

​Skal Danmark have en eller flere patientjournalsystemer? Regeringens sundhedsudspil har skabt politisk debat i medierne. Se fakta i sagen.

Vent...

Skal Danmark i fremtiden have ét EPJ-system? (Elektronisk PatientJournal)

 • Det er ikke afgjort. Regeringen har fremlagt et sundhedsudspil, der lægger op til øget samarbejde og flere tværgående løsninger på it- og dataområdet: ”Den nye nationale myndighed Sundhedsvæsen Danmark skal udmønte de nationale retningslinjer, og de skal godkende nye større it-projekter i sundhedsforvaltningerne. Med det sigte at få et integreret system.” 

 • Selve udspillet indeholder ikke forslag om at indføre ét nationalt EPJ-system eller forslag om at skrotte Sundhedsplatformen. 

 • I kølvandet på udspillet har nogle politikere kritiseret Sundhedsplatformen, foreslået én landsdækkende EPJ og tilkendegivet, at Sundhedsplatformen ikke bør vælges, hvis Danmark evt. i fremtiden skal have ét system. 

 • Omvendt har andre politikere rost Sundhedsplatformen og fremhævet, at det kan være et godt valg, hvis Danmark skal have ét fælles EPJ-system. 

Står et fremtidigt valg mellem to EPJ-systemer?

I medierne fremgår det indimellem, at der er to EPJ-systemer: ét i Østdanmark og ét i Vestdanmark. Reelt er der tale om fire EPJ-løsninger:

 • Region Sjælland og Region Hovedstaden har samme it-system, Sundhedsplatformen. Dermed arbejder sundhedspersonalet på hospitalerne i begge regioner i samme system, og medarbejdere med behandlerrelation kan dele al relevant information.

 • De tre vestdanske regioner har valgt selvstændige it-løsninger fra samme leverandør, Systematic. Systemerne kan ikke automatisk tale sammen. Løsningerne er forskellige – der er bl.a. forskel på valg af funktionaliteter og hvor en stor del af den eksisterende systemportefølje, der bibeholdes. 

 • Region Midtjylland bruger MidtEPJ fra Systematic. Region Syddanmark bruger Cosmic, men skifter fra 2020 til en EPJ-løsning fra Systematic. Region Nordjylland bruger Clinical Suite, men skifter i 2021 til en EPJ-løsning fra Systematic.

Kan regionernes EPJ-løsninger ikke tale sammen?

 • Selvom regionerne har forskellige EPJ-systemer, kan personalet godt se på tværs, når en patient er i kontakt med flere dele af sundhedsvæsenet. Sundhedsjournalen på sundhed.dk giver både patient og personale et digitalt overblik over patientens data. 

 • Hvis en patient, der bor i Hovedstaden, bliver syg under en ferie i Nordjylland, kan de nordjyske læger se journaloplysninger fra Region Hovedstaden. For eksempel behandlingsforløb, diagnoser, laboratoriesvar, oplysninger om receptpligtig medicin, vaccinationer samt oplysninger og eventuelle allergier, som patienten måske ikke selv kan oplyse om.

 • Regionerne udvikler løbende Sundhedsjournalen på sundhed.dk til at kunne mere og mere ud fra borgerne og klinikernes behov. Der er bl.a. igangsat et projekt, som skal være med til at sikre, at sundhedsdata fra privathospitaler, kommuner og den praktiserende læge også kan ses i Sundhedsjournalen.

  En undersøgelse fra Center for Digital Forvaltning (CEDI) i 2014 viser, at Danmark er bedst til at dele data på tværs af sundhedsvæsenet, sammenlignet med Norge, Sverige og England.

 • Patientdata deles således allerede på tværs af regionerne i dag – selvom man ikke har samme løsning. I Region Sjælland og Hovedstaden kan man derudover se den fulde patientjournal.

  Hvis en patient fra Region Sjælland indlægges i Region Hovedstaden, har ansatte med behandlerrelation fuld adgang til patientoplysninger i Sundhedsplatformen, fordi der er tale om én samlet journal. Fx kan undersøgelser bookes på tværs af Sjælland og Hovedstaden. Patienterne kan ligeledes finde deres oplysninger og følge deres behandling på Min Sundhedsplatform. 

Hvis et folketingsflertal vil have ét EPJ-system, hvor hurtigt kan det så gå?  

 • Man kan ikke bare erstatte det ene system med det andet, uanset hvilket system man måtte ønske. Udskiftning kræver omfattende systemudskiftninger, omlægninger og ændringer hos alle regioner – samt nye udbud. 

 • De enkelte regioner har indgået flerårige aftaler med leverandørerne af EPJ-løsningerne. Processen for regeringens reformudspil afhænger af valget, og hvis blå blok vinder, kan en politisk aftale tidligst udmøntes i 2020. 

 • Det er uvist, hvor lang tid processen vil tage, hvis der skal vælges ét landsdækkende EPJ-system. Da Sundhedsplatformen blev indført, tog forberedelsen, herunder udbudsrunde og teknisk planlægning, to år. Implementeringen med uddannelse af hospitalernes medarbejdere har yderligere taget to år. 

 • Hvis Sundhedsplatformen skulle skrottes, ville det kræve en ny udbudsrunde med nye formuleringer af krav til systemet – og at en anden EPJ vandt udbuddet. 

 • Hvis der opstår et ønske om at indføre Sundhedsplatformen som landsdækkende EPJ, kræver det ikke et udbud. Kontrakten med Epic indeholder mulighed for, at de andre regioner kan få systemet på de vilkår, der gælder for de sjællandske regioner. Optionen gælder til udgangen af 2025.

 • Skal Danmark have én fælles EPJ, er der dermed to muligheder: Sundhedsplatformen udbredes i hele landet. Eller der gennemføres et nyt, nationalt udbud. Et udbud kan falde ud på tre måder: 1. Systematic vinder udbuddet, hvilke også vil medføre implementeringsforløb i de vestjyske regioner, da de så skal have en fælles EPJ-løsning . 2. Epic vinder, så Sundhedsplatformen indføres i de andre regioner. 3. En tredje leverandør vinder, så hele landet skal indføre et nyt EPJ-system.

Kan Sundhedsplatformen på forhånd udelukkes, hvis forslaget om ét EPJ-system skal realiseres?

 • Politikerne kan ikke vælge et EPJ-system uden et udbud. 

 • Epic/Sundhedsplatformen blev valgt af Region Hovedstaden og Region Sjælland på baggrund af et offentligt udbud, hvor fem leverandører gav tilbud på at løse opgaven. Her vandt Epics bud – bl.a. ud fra funktionalitet, økonomi, implementering, samarbejde og teknik.

 • Hvis der om en årrække, gennemføres et udbud for én EPJ, vil valget afhænge af de opstillede kriterier og afgivne tilbud. Det er derfor uvist, om Epic/Sundhedsplatformen ville deltage og vinde et evt. udbud.
Sundhedsplatformen kan dermed ikke udelukkes på forhånd, ligesom man ikke ville kunne vælge fx Region Midtjyllands EPJ uden et udbud. 

Hvordan er medarbejdernes tilfredshed med Sundhedsplatformen og andre EPJ-systemer?

 • Tilfredsheden med Sundhedsplatformen ligger på niveau med tilfredsheden med de gamle systemer – for nogle systemer var tilfredsheden større; for andre var den mindre.

 • 27 % af medarbejderne er overvejende eller helt enige i, at Sundhedsplatformen understøtter deres arbejde tilfredsstillende. 40 % er overvejende uenige eller helt uenige i, at Sundhedsplatformen understøtter deres arbejde, mens 26 % er hverken enige eller uenige.

  Det viste den seneste SPOT-måling fra december 2018 af tilfredsheden blandt medarbejderne i Region Hovedstaden. Utilfredsheden er størst blandt lægerne, mens andre faggrupper er mere tilfredse.

 • Tilfredsheden med it-systemer vokser typisk som tiden går, viser undersøgelser. Derfor vil tilfredsheden med et EPJ-system, som klinikerne har haft i fx syv år som udgangspunkt være større end et EPJ-system, der har kørt i to-tre år. En måling af tilfredsheden med regionernes it-systemer viste i 2015, at systemer, der er yngre end 3-5 år ikke vurderes lige så positivt som ældre systemer. 

Hvad koster det i tid og penge at indføre et nyt EPJ-system?

 • Det er uvist, men forberedelsen af Sundhedsplatformen, herunder udbudsrunde og teknisk planlægning, tog to år. Implementeringen med uddannelse af hospitalernes medarbejdere har også taget to år. 

 • Et nyt EPJ-system vil også kræve en længere forberedelsesperiode med mange involverede og endnu en implementerings- og uddannelsesrunde på hospitalerne. Det kan således ikke lade sig gøre blot at trykke på en knap og overføre et nyt system, idet der er en lang række både juridiske og ressourcemæssige aspekter. 

 • Sundhedsplatformen blev implementeret til tiden og holdt budgettet. Sundhedsplatformen har samlet kostet 2,8 mia. kr. (heraf 2,1 mia. kr. i Region Hovedstaden og 700 mio. kr. i Region Sjælland).


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor