Udbudsmateriale for ambulancekørsel sendt i høring


Fokus på endnu mere sikkerhed for Region Hovedstadens borgere
Hvad skal de kommende operatører af ambulancer i hovedstadsregionen leve op til for at få opgaven? Og hvad kræver Region Hovedstaden af operatørerne for at sikre en sikker drift og høj kvalitet for borgerne?

I høring i april måned

Det fremgår af det udbudsmateriale, som nu sendes i høring i april måned hos potentielle leverandører af ambulancekørsel.

Regionsråd sender ambulancer i udbud

Lige nu køres Region Hovedstadens 47 ambulancer af en række eksterne operatører, og regionsrådet i Region Hovedstaden har besluttet, at kørslen med ambulancer skal sendes i offentligt udbud.

Forbedringer for borgerne

For borgerne er der en række forbedringer i udbudsmaterialet:
 • Kvaliteten er i høj grad fastlagt ved absolutte mindstekrav som altid skal opfyldes.
 • Kun ét sæt sundhedsfaglige instrukser for alle leverandører, så der ikke er forskel på kvaliteten i regionen.
 • Fælles efter- og vedligeholdelsesuddannelse for alle leverandører, som planlægges og gennemføres af regionen.
 • Forbedring af patientsikkerhed og -komfort ved krav om elektrisk båresystem samt krav til indretning af ambulancer, der sikrer at personalet kan gennemføre en række behandlinger fastspændt i sædet.
 • Skærpede frister for håndtering af klagesager samt sikring af, at evt. nye leverandører bliver akkrediteret i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel med start ét år efter driftsstart.
 • Krav om mindst to elevpladser pr. delaftale for at fremme uddannelsesmuligheder for unge.

 

Udbydes i 6 delområder

Ambulanceberedskabet udbydes i 6 delområder, og én leverandør kan højst varetage ambulancedriften i 4 delområder. Modellen for tildeling af delområder sikrer, at der først tildeles kontrakter på de delområder, hvor der evt. kun er ét eksternt tilbud.

Også et kontrolbud

Samtidig med udbuddet skal der også laves et kontrolbud på ambulancekørslen. Det vil sige et uafhængigt bud på opgaven, der laves af en ekstern konsulentvirksomhed på lige fod med de øvrige tilbudsgivere.

Viser om prisen er uforholdsmæssig høj

Kontrolbuddet giver Region Hovedstaden en indikation af, om prisen for kørslen muligvis er uforholdsmæssig høj på grund af manglende konkurrence. Hvis det er tilfældet, kan regionen vælge selv at køre ambulancerne i et delområde.

Tildelingen af kontrakter sker på basis af det økonomisk mest fordelagtige tilbud med udgangspunkt i en samlet vurdering af blandt andet pris, kvalitet og leveringssikkerhed.

Fakta:

 • Regionerne i Danmark har ansvaret for ambulancekørslen, og hvis de vælger ikke selv at køre ambulancerne, skal kørslen udbydes.
 • Region Hovedstadens nuværende kontrakter med Falck A/S, København Brandvæsen samt Frederiksberg Brandvæsen om kørsel med ambulancer forlænges frem til 31. januar 2016.
 • Frist for at afgive tilbud vil være i efteråret 2014.
 • Beslutning om valg af leverandører til ambulancekørslen forelægges regionsrådet ultimo 2014.
 • Kontraktstart for nye leverandører er 1. februar 2016.
 • Servicemålet for Region Hovedstadens ambulancer vil være det samme som i dag, svarende til at 90 % af alle ambulancer med udrykning skal være fremme hos borgerne inden for 13 minutter, efter opgaven er modtaget til disponering på AMK-Vagtcentralen.
Læs yderligere om udbudsmaterialet
 
Yderligere information:
 • Freddy Lippert, direktør for Den Præhospitale Virksomhed, mobil 31 16 68 27
 • Region Hovedstadens pressevagt, tlf. 70 20 95 88
Redaktør