EU-programmer

​Få specialiseret rådgivning omkring ansøgninger til EU-programmer.

Horizon 2020

​EU's rammeprogram for forskning og innovation – Horizon 2020 – indeholder en række delprogrammer fordelt på de tre søjler "Videnskabelig Topkvalitet", "Samfundsmæssige Udfordringer" og "Industrielt Lederskab". De væsentligste programmer for forskere i Region Hovedstaden er Det Europæiske Forskningsråd (ERC) og Marie Skłodowska-Curie Actions under søjlen "Videnskabelig Topkvalitet", samt indsatsområdet Sundhed under søjlen "Samfundsmæssige Udfordringer".

EU's rammeprogrammer for forskning og innovation er syvårige. Fra januar 2021 erstattes Horizon 2020 af Horizon Europe. Vi vil løbende sørge for at opdatere vores hjemmeside i takt med, at vi får mere information om det kommende program.

Rådgivning om EU-programmer

Finansieringsteamet i Center for Regional Udvikling tilbyder sparring til regionens forskere i alle faser af processen omkring ansøgninger til EU's rammeprogram – lige fra at identificere det rette call til din idé, sparring omkring konsortiesammensætning, og plan for ansøgningsprocessen til kommentering på den konkrete ansøgning og hjælp til budgetlægning.

Finansieringsteamet har derudover et tæt samarbejde med EU-kontoret i Bruxelles, Greater Copenhagen EU Office, som har stor indsigt i EU's politiske dagsordener og forskningsprogrammerne som helhed.

Hvis du modtager en EU-bevilling, hjælper vi sammen med vores jurister med udarbejdelse af kontrakter og afrapportering af regnskaber.

Du kan søge om midler specifikt til udarbejdelse af en stor, international ansøgning i Regionens særlige pulje.

Her kan du finde links med flere informationer og aktuelle opslag.

Administrative informationer

Ved ansøgninger til EU er der en række faste informationer, som skal oplyses. Det er vigtigt, at du oplyser de rigtige informationer allerede når ansøgningen oprettes i det elektroniske ansøgningssystem. Nedenfor er de vigtigste informationer samlet. Er du i besiddelse af andre numre eller informationer end dem, der fremgår på denne side, er dine oplysninger formentlig forældede.

Du kan altid kontakte Finansieringsteamet for at få oplyst de korrekte informationer. Det samme gælder, hvis der er informationer du skal bruge, men som ikke fremgår på denne side.

Region Hovedstaden har ét fælles PIC-nummer, som skal bruges ved alle ansøgninger fra regionen til alle EU-programmerne. Deltagere og koordinatorer på EU-ansøgninger, som har dobbeltansættelse i Region Hovedstaden og ved et af universiteterne, kan ikke anvende universitetets PIC-nummer, hvor Region Hovedstaden deltager på ansøgningen.

PIC-nummer: 999654744
Legal name: Region Hovedstaden
Short name: REGIONH
Adresse på organisationen, som skal bruges i ansøgning:
Vej: KONGENS VÆNGE 2
Postnr.: 3400
By: HILLERØD
Det er frit for den enkelte forsker at vælge et department-navn.

Delprogrammer i Horizon 2020

Søjlen: Samfundsmæssige Udfordringer – Sundhed

Sundhedsprogrammet støtter projekter, der er målrettet effektiv sundhedsfremme med henblik på at forbedre sundhed, trivsel og levestandard for EU-borgere. Ansøgninger skal være svar på de forsknings- og innovationsemner, som er udbudt under de enkelte calls.

Deltagelse i et projekt under Samfundsmæssige Udfordringer forudsætter deltagere fra mindst tre lande. Kontakt Finansieringsteamet for yderligere informationer om programmet og aktuelle eller fremtidige ansøgningsmuligheder.

Dette delprogram har flere projekttyper, som er særligt interessante for forskere i Region H:

 • Research and Innovation Actions (RIA): Samarbejdsprojekter af varierende størrelse, som spænder fra mindre projekter af to til tre års varighed til store integrerede, multidisciplinære projekter.
 • Innovation Actions (IA):  Samarbejdsprojekter med særligt fokus på demonstrationsaktiviteter. Projekterne bygger på eksisterende resultater og har en lavere andel af forskningsaktiviteter.
 • Co-ordination and Support Actions (CSA): Projekter, der fremmer videndeling og erfaringsudveksling, men uden reel forskningsaktivitet.

Søjlen: Videnskabelig Topkvalitet – Det Europæiske Forskningsråd   

Det Europæiske Forskningsråd (ERC) er en eliteforskningsbevilling og stiller derfor krav til modtagerens karriere og CV. ERC støtter fri og uafhængig forskning udført af individuelle forskere, uden projektpartnere eller hensyn til politiske dagsordener. Bevillingerne har en varighed på op til 6 år. Kontakt Finansieringsteamet for yderligere informationer om programmet og ansøgningsmuligheder.

Der er følgende bevillingstyper under ERC:

 • Starting Grant støtter yngre forskere (2-7 år efter opnået ph.d.-grad).
 • Consolidator Grant støtter dygtige forskere, som er lidt længere i deres karriere (7-12 år efter opnået ph.d.-grad).
 • Advanced Grant støtter excellente forskere, som allerede er etablerede forskningsledere (markant bidrag til forskningsfelt de seneste 10 år).
 • Synergy Grant støtter en lille gruppe (2-4) forskere og deres grupper i at bringe deres viden og ressourcer sammen. Formålet er at udnytte den potentielle synergieffekt i at bringe forskere fra forskellige discipliner sammen med henblik på at genere ny viden, der ikke ville være opstået uden samarbejdet.
 • Proof of Concept støtter videreudvikling af idéer og resultater, som er opstået på baggrund af et eksisterende eller nyligt afsluttet ERC-projekt.

Søjlen: Videnskabelig Topkvalitet – Marie Skłodowska-Curie

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) yder tilskud til at uddanne og fastholde talentfulde forskere i Europa. Kontakt Finansieringsteamet for yderligere informationer om programmet og aktuelle eller fremtidige ansøgningsmuligheder.

Der findes fem projekttyper under MSCA:

 • Innovative Training Networks (ITN), som støtter netværk, der har til formål at uddanne ph.d.-studerende på tværs af lande og sektorer. ITN-projekter har altid flere tilskudsmodtagere og partnerorganisationer.
 • Individual Fellowships (IF), som støtter individuelle mobilitetsstipendier, der har til formål at videreuddanne en forsker, der allerede har en ph.d.-grad.
 • Research and Innovation Staff Exchange (RISE), som støtter netværk, der har til formål at udveksle personer, der er ansat af de tilskudsmodtagere og partnerorganisationer, der deltager i projektet. Udvekslingen skal ske på tværs af lande og/eller sektorer. RISE-projekter har altid flere tilskudsmodtagere og partnerorganisationer.
 • Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND), som støtter forskeruddannelsesprogrammer, der har til formål at uddanne ph.d.-studerende (Doctoral Programmes) eller forskere, der allerede har en ph.d.-grad (Fellowship Programmes). COFUND-projekter har altid kun én tilskudsmodtager, men kan inkludere partnerorganisationer.
 • European Researchers' Night (NIGHT), hvis formål er at bringe forskere tættere på offentligheden og at øge offentlighedens bevidsthed om forsknings- og innovationsaktiviteter. Projekter vil have en varighed på to år og således omfatte to udgaver af European Researchers' Night, som finder sted én gang om året.

COST-netværk

COST-netværk er en mulighed for, at du kan blive en del af de konsortier, som søger en af ovenstående tre projekttyper. Læs mere om COST-netværk her (pdf).


Redaktør