Anmeldelse af en opfindelse

​Find anmeldelsesskema og få vejledning i, hvilke omstændigheder der gør sig gældende, når du er i gang med at anmelde en opfindelse. Du kan desuden se hvilke kriterier, der skal være opfyldt, for at det kan betegnes som en opfindelse, og du kan derudover få et indblik i processen efter du har anmeldt din opfindelse.

Sådan anmelder du en opfindelse

Hvis du som ansat på et af Region Hovedstadens hospitaler har en opfindelse eller nogle resultater, som du mener, kan udnyttes kommercielt, skal du anmelde din opfindelse til Region Hovedstadens Tech Trans Kontor. Alle henvendelser om opfindelser og licensaftaler skal ske til Region Hovedstadens Tech Trans Kontor.

Tech Trans Kontoret vurderer, om opfindelsen skal beskyttes og hjælper med hele kommercialiseringsprocessen.

Udfyld anmeldelsesskemaet

Udfyld anmeldelsesskemaets punkter bedst muligt og vedhæft gerne uddybende materiale, som er med til at underbygge opfindelsen. På den måde giver du Tech Trans Kontoret optimal mulighed for at vurdere opfindelsens kommercielle potentiale.

Husk at Tech Trans Kontoret har tavshedspligt, så du kan trygt dele alle relevante oplysninger.

Samtlige opfindere og jeres afdelingsledelse skal underskrive skemaet, før det kan godkendes som en anmeldelse. 

Sådan sender du skemaet

Du er meget velkommen til at scanne det udfyldte og underskrevne anmeldelsesskema og sende det elektronisk til os via e-mail

Offentliggørelse

Af patentmæssige årsager må du ikke offentliggøre opfindelsen, før Tech Trans Kontoret har vurderet og taget stilling til, om det pågældende hospital overtager rettighederne til opfindelsen. Alle involverede parter har tavshedspligt indtil det tidspunkt. Som opfinder underskriver du desuden en hemmeligholdelseserklæring, når du udfylder anmeldelsesskemaet.

Først når Tech Trans Kontoret har indgivet ansøgning om patent, må du offentliggøre opfindelsen.

Det er derfor en god ide at orientere Tech Trans Kontoret i god tid, hvis du ønsker at offentliggøre din opfindelse.

En del af Sundhedsforskning- og Innovationsenheden

1. august 2020 er Region Hovedstadens Tech Trans Kontor blevet reetableret som en del af Enhed for Sundhedsforskning og Innovation i Center for Regional Udvikling.

I perioden 2017 til 31. juli 2020 har Københavns Universitets Techtrans Kontor stået for kommercialisering af Region Hovedstadens og Universitetets opfindelser. Dette samarbejde er nu ophørt og opfindelser som har opfindere fra både Region H og Københavns Universitet (eller andre universiteter eller offentlige forskningsinstitutioner) skal således anmeldes til de respektive organisationer.

Har du spørgsmål?

Hvis du er i tvivl om processen, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte Tech Trans Kontoret via emailhttps://www.regionh.dk/til-fagfolk/Forskning-og-innovation/jura-og-data/Forskningskontrakter/Sider/default.aspx?rhKeywords=forskningskontrakter

Hvis du har behov for vejledning og støtte i forbindelse med indgåelse af kontrakter kan du kontakte Jura & Kontrakter på regionh.dk  

https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Forskning-og-innovation/jura-og-data/Forskningskontrakter/Sider/default.aspx?rhKeywords=kontrakterLæs mere om juridisk bistand til kontrakter på regionh.dk

Læs eventuelt mere om hvad Finansieringsteamet kan hjælpe med på regionh.dk

Læs eventuelt mere om hvad Innovation og Ny Teknologi kan hjælpe med på regionh.dk

Anmeldelsesskema

Hent anmeldelsesskemaet som word-dokument

Hvornår er der tale om en opfindelse?

Tech Trans Kontoret undersøger sammen med en patentagent, om opfindelsen kan patenteres. For at opnå patent, skal en opfindelse: 

  • Have nyhedsværdi: Dvs., at opfindelsen ikke må være offentliggjort i tidsskrifter, afhandlinger, på internettet eller på konferencer, seminarer eller under møder, før der er indleveret patentansøgning.
  • Have opfindelseshøjde: Dvs., at opfindelsen skal være udtryk for nytænkning i metodisk eller teknisk henseende i forhold til den kendte teknik.
  • Kunne udnyttes industrielt: Hertil knyttes dog intet krav om, at opfindelsen skal udnyttes kommercielt.
  • Være beskrivelig og reproducérbar: Dvs. opfindelsen må ikke fremstå som et løst tankeeksperiment på det tidspunkt, hvor patentansøgningen indleveres.

Der kan også være tale om en opfindelse, hvis:

  • En ny medicin udvikles ved at kombinere to kendte stoffer, og slutproduktet har en øget effekt, som ikke kunne forudsiges ud fra de kendte data.
  • Der opdages en ny anvendelse af allerede kendte stoffer. Dvs., at de kendte stoffer også har en effekt på et andet indikationsområde, som ikke på forhånd kunne forudsiges.
  • Der identificeres en ny biomarkør relateret til en sygdom. Eller en markør som kan forudsige, hvilke patienter, der har gavn af et specifikt lægemiddel.
  • Der identificeres nye medico-tekniske produkter og koncepter.

Krav til opfinderen

Hvorfor anmelde din opfindelse?

Som ansat hos Region Hovedstadens hospitaler er du omfattet af Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, og har dermed pligt til at anmelde dine idéer og opfindelser til Tech Trans Kontoret på Region Hovedstaden, der står for at kommercialisere opfindelser fra regionens forskere. Tech Trans Kontoret vurderer på baggrund af anmeldelsen, om idéen kan udnyttes kommercielt.

Du indkaldes til et indledende møde

Når du anmelder din idé eller opfindelse, vil du blive indkaldt til et møde. Her vil opfindelsen blive diskuteret, så vi kan vurdere alle detaljer omkring det kommercielle potentiale.

Hvis Tech Trans Kontoret vurderer, at en opfindelse kan udnyttes kommercielt og dermed indstiller til direktionen, at hospitalet overtager rettighederne, starter samarbejdet mellem Tech Trans Kontoret og dig som opfinder. 

På den måde kan vi styrke den erhvervsmæssige nyttiggørelse af offentlige forskningsresultater, til gavn for patienter og samfundet generelt. Det er afgørende for processen, at du som opfinder er indstillet på at bruge en del tid og faglige ressourcer på patenteringen og kommercialiseringen.

Videreudvikling af opfindelsen

Ofte er en opfindelse ikke fuldt udviklet, når den anmeldes. Det er derfor vigtigt, at du fortsat udvikler opfindelsen og dokumenterer den udvikling. Data herfra bruges til at opdatere patentansøgningen og er med til at påvise opfindelsens værdi. Nye data bruges også i markedsføringen af opfindelsen. Hele kommercialiseringsprocessen er et samarbejde mellem Tech Trans Kontoret og dig som opfinder.

Salg og markedsføring

I salgsfasen er du selvfølgelig også en vigtig medspiller i forbindelse med præsentation af opfindelsen for potentielle samarbejdspartnere eller investorer.

Har du spørgsmål?

Hvis du er i tvivl om de krav, der stilles til dig som opfinder, er du altid velkommen til at kontakte medarbejdere på Tech Trans kontoret, der arbejder med kommercialisering af regionens opfindelser: 

Kontakt Tech Trans via e-mail

Redaktør