Medlemmer af Patientinddragelsesudvalget

I overensstemmelse med sundhedsloven er der nedsat et patientinddragelsesudvalg i Region Hovedstaden.

​​Funktionsperioden følger kommunalbestyrelsernes og regionsrådets valgperiode og løber fra år 2018-2021.

Udvalget skal systematisk inddrages i drøftelsen af emner, der ligger inden for planerne for almen praksis´ og sundhedskoordinationsudvalgets områder.

Medlemmerne er:
Formand

  • Kai Nørrung, næstformand i Ældre Sagens regionale sygehusudvalg,  formand for Ældre Sagen i Nordsjælland og Bornholm, medlem af Landsbestyrelsen i Ældresagen. Udpeget af Ældre Sagen.

Næstformand

  • Jette Bay, politisk næstformand i Scleroseforeningen. Udpeget af Danske Patienter.

Øvrige medlemmer

  • Mads Engholm, (pårørende). Udpeget af Bedre Psykiatri.
  • Marianne Karstensen. Udpeget af Kræftens Bekæmpelse
  • Sine Lyons, Udpeget af Danmarks Bløderforening
  • Kirsten Elise Hove, SIND. Udpeget af Danske Handicaporganisationer
  • Jørgen Sande Ellebo, Udpeget af Danske Handicaporganisationer
  • Bente Clausen, næstformand i Regionsældrerådet. Udpeget af Regionsældrerådet.

Sekretær for udvalget: Chefkonsulent Henriette Bager, Enheden for Det Nære Sundhedsvæsen, Center for Sundhed, Region Hovedsta​den,

Redaktør