Evalueringer

Der igangsættes løbende evalueringer af forløbsprogrammernes indhold og implementering.

Evaluering af Region Hovedstadens implementering af forløbsprogrammer - Hvad ved vi?

Center for Sundhed og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse har i 2018 udarbejdet en rapport, Implementering af forløbsprogrammer – hvad ved vi?, der samler op på de analyser og evalueringer, som er lavet vedrørende forløbsprogrammerne i perioden 2013-2018. Rapporten søger at give et overblik over implementeringen af forløbsprogrammerne i hovedstadsregionen.

Rapporten er baseret på kvantitative og kvalitative evalueringer og rapporter, analyser i sundhedsprofilen, nationale kliniske databaser samt spørgeskemadata fra kommunerne. Rapporten viser overordnet:

  • at planområderne har en forskellig risikoprofil i forhold til socio-demografiske faktorer med betydning for udvikling og håndtering af kroniske sygdomme.

  • at kommunikationen mellem sektorer fortsat kan blive bedre.

  • at man med fordel kan arbejde med den praktiserende læges rolle både i forbindelse med tovholderfunktionen og henvisninger til de kommunale forebyggelsestilbud.

  • at der generelt er sket en stigning i forbrug af sundhedsydelser blandt patienter med kronisk sygdom både i almen praksis og på hospitalet.

  • at kommunerne føler sig godt rustet til at varetage forebyggelsesindsatsen, men at ventetiderne nogle gange opleves for lange.

  • at man fortsat kan arbejde med at skabe en god patientinddragelse, der foregår på patientens præmisser.

Det er blandt andet hensigten, at rapporten skal bruges som bidrag til samordningsudvalgenes videre arbejde med forløbsprogrammerne.

Her kan du læse rapporten - Evaluering af Region Hovdstadens implemetering af forløbsprogrammer - Hvad ved vi?

Evaluering af Region Hovedstadens implementering af forløbsprogram for lænderyglidelser

Der er i Region Hovedstaden gennemført en evaluering om implementering af forløbsprogrammet for lænderyglidelser, som er udarbejdet af KORA (Det Nationale Institut for Kommunernes og Regioners Analyse og Forskning). Evalueringen vil bl.a. indgå som grundlag for den kommende revision af forløbsprogrammet for lænderyglidelser.

Evalueringen viser, at fagpersoner på hospitaler og i kommuner oplever, at forløbsprogrammet har positiv betydning for arbejdet med at rehabilitere patienter med lænderyglidelser. Forløbsprogrammet er dog i mindre omfang implementeret hos de praktiserende læger, kiropraktorer og fysioterapeuter. Deltagerne i evalueringen peger på, at der er brug for at understøtte implementering af forløbsprogrammet i praksissektoren, bl.a. så det bedre tilpasses de praktiserende lægers arbejde i hverdagen. Der er desuden uklarhed blandt fagpersonerne om, hvilke patienter som er omfattet forløbsprogrammets målgruppe. KORA kommer med en række anbefalinger til forbedringer i rapporten.

I maj 2017 kommer en supplerende evaluering for forløbsprogrammet for lænderyglidelser, hvor fokus er på patienternes oplevelse af forløbsprogrammet.

Her kan du læse rapporten - evaluering af Region Hovedstadens implementering af forløbsprogram for lænderyglidelser

Evaluering af Region Hovedstadens forløbsprogram for hjerte-kar sygdomme

Region Hovedstaden har fået udarbejdet to evalueringer af forløbsprogrammet for hjerte-kar sygdomme ift. henholdsvis implementering af forløbsprogrammet, samt hvordan patienterne oplever deres forløb. De to delevalueringer er udarbejdet af henholdsvis KORA (Det Nationale Institut for Kommunernes og Regioners Analyse og Forskning) samt Forskningsenheden for kroniske sygdomme, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Region Hovedstaden.

Evalueringerne vil bl.a. indgå som grundlag for den kommende revision af forløbsprogrammet for hjerte-kar sygdomme.

Evalueringen af implementeringen – forløbsprogrammet er en succes

Evalueringen viser at fagpersoner på hospitaler og kommuner oplever, at forløbsprogrammet giver et løft til arbejdet med at rehabilitere hjertepatienter. Der peges på, at der fremadrettet er basis for at konsolidere og udbygge samarbejdet om hjerterehabilitering. Samtidig vurderes det, at forløbsprogrammet har medvirket til, at rehabilitering indgår som en mere ligestillet del af hjertebehandlingen end tidligere.

Evalueringen identificerer dog også en række områder, hvor der fortsat er mulighed for at styrke implementeringen af forløbsprogrammet. Fx er der fortsat store forskelle på, hvordan den enkelte kommune og hospitalsafdeling arbejder med forløbsprogrammet i deres hverdagspraksis. Det giver en variation, som evalueringens fagpersoner finder uhensigtsmæssig. Desuden er der ikke altid tillid til fagligheden og kvaliteten af de tilbud, patienterne tilbydes i kommunerne. Endelig afdækker evalueringen, at der ifølge de sundhedsprofessionelle er mange årsager til, at patienter fravælger eller falder fra hjerterehabiliteringen. Der mangler en fælles viden, forståelse og dialog om problemets omfang, samt hvad der kan gøres for at mindske det.

Her kan du læse evaluering af Region Hovedstadens implementering af forløbsprogram for hjerte-kar-sygdomme.

Evalueringen af patientoplevelser i hjerteforløb

De adspurgte patienter er overordnet meget tilfredse med deres samlede forløb og den behandling, de har modtaget. De oplever, at der er blevet taget hånd om deres oplevede behov. Rehabiliteringsforløbet opfattes overordnet som velfungerende og sammenhængende. De fleste af de interviewede patienter oplever dog ikke, at der har været en person, der har haft det overordnede ansvar for deres forløb. Manglen på en tovholder har medført, at patienterne har oplevet at stå alene med overblikket og ansvaret for deres forløb.
Her kan du læse rapporten om patienternes oplevelser i hjerteforløb.

Implementering af forløbsprogrammerne for KOL og Type 2 diabetes 2013

Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) har i 2013 evalueret, hvordan det er gået med implementeringen af forløbsprogrammerne for KOL og Type 2-diabetes som en del af indsatsen i Region Hovedstadens Kronikerprogram.

Her kan du læse evalueringsrapporten for implementering af forløbsprogrammerne for KOL og Type 2 diabetes.

Supplement til evalueringsrapporten

Kora har interviewet 31 patienter med enten KOL- eller type2-diabetes som supplement til evalueringen af forløbsprogrammerne. 

Her kan du læse rapporten om patienternes oplevelser.

Implementering af forløbsprogrammet for demens 2014

Der er gennemført en evaluering af implementering af forløbsprogram for demens i 2014. Evalueringen er foretaget af Rådgivende Sociologer. Evalueringen satte fokus på bl.a. patienters og pårørendes oplevelse af sammenhæng i demensindsatsen, medarbejdernes tilfredshed med progammet samt status på implementeringen.

Her kan du læse rapporten om evaluering af implementering af forløbsprogram for demens.

Redaktør