Forløbsprogram for erhvervet hjerneskade

Implementeringsplan for forløbsprogrammer for rehabilitering af voksne, samt børn og unge med erhvervet hjerneskade.

Her kan du læse programmet for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade.

Her kan du læse programmet for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade.

I Region Hovedstaden er der udarbejdet implementeringsplaner for de nationale forløbsprogrammer for rehabilitering af henholdsvis voksne og børn/unge med erhvervet hjerneskade (Sundhedsstyrelsen, 2011).

Implementeringsplanerne indeholder anbefalinger, der understøtter implementeringen af forløbsprogrammerne på hospitaler, i kommuner og almen praksis. Anbefalingerne omfatter de områder, hvor der i særlig grad er behov for nye tiltag eller et øget fokus og dermed behov for en ekstra implementeringsindsats.

Implementeringsplanerne er udarbejdet af en tværsektoriel arbejdsgruppe med repræsentanter fra regionen, kommunerne, almen praksis, samt bruger-/borgerrepræsentanter udpeget af Danske Handicaporganisationer.

Implementeringsplanenerne blev godkendt i Den Administrative Styregruppe i april 2018.

Tværsektorielt Samarbejdsforum vedr. Erhvervet Hjerneskade

I regi af Sundhedstalen 2015-2018 blev der i 2017 etableret et permanent tværsektorielt samarbejdsforum på hjerneskadeområdet, som dækker børne/unge- og voksenområdet. Hjerneskadeområdet er et komplekst område, hvor der er brug for et særligt fokus på det tværsektorielle samarbejde i forhold til at koordinere og drøfte principielle udfordringer i forhold til, at understøtte gode og sammenhængende patientforløb. Det gælder både internt i kommuner og på hospitaler, men også overgangene fra en sektor til en anden. Samarbejdsforummet skal forsøge at finde løsninger og afklare tvivl og uklarheder i forbindelse med det tværsektorielle samarbejde om borgere med erhvervet hjerneskade indenfor rammerne af forløbsprogrammerne og lovgivningen på området.

Forummet består af deltagere fra kommuner og hospitaler i Region Hovedstaden, samt bruger/borgerrepræsentanter udpeget af Danske Handicaporganisationer. Derudover inviteres andre faggrupper ad hoc, når det er relevant for specifikke drøftelser - f.eks. praktiserende læger eller repræsentanter vedr. børneområdet.     

Her kan du læse kommissorium for tværsektorielt samarbejdsforum vedr. erhvervet hjerneskade (pdf-fil åbner i nyt vindue)

Her kan du læse kommissorium for tværsektorielt samarbejdsforum vedr. erhvervet hjerneskade (pdf-fil åbner i nyt vindue)

Her kan du læse kommissorium for tværsektorielt samarbejdsforum vedr. erhvervet hjerneskade

Redaktør