Sådan arbejder hospitalerne for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

​​Mere behandling skal flyttes ud fra hospitalerne og tættere på borgerens hjem. Region, hospitaler, kommuner og almen praksis arbejder allerede på en lang række indsatser, der skal sikre det nære og sammenhængende forløb

Vent...
Udviklingen af sundhedsvæsenet går mod at mere behandling kan flyttes ud i eller tæt på borgerens hjem. Ny teknologi og digitale løsninger gør det muligt at behandle borgeren over afstand, og anvendelse af data sikrer mere brugerinvolvering i borgerens behandlingsforløb.

Politisk opbakning

På Regionsrådsmødet 14. maj blev det nære og sammenhængende sundhedsvæsen drøftet og hele vejen rundt i regionsrådet var der stor opbakning til udviklingen mod det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

”Borgeren skal ikke opleve en forskel i, om det er kommunen eller regionen, der leverer sundhedsydelsen. Det er ikke noget, borgeren skal spekulere over. For vi er til for borgeren – regionen skal være det usynlige serviceorgan, der får det til at spille,” siger Christoffer Buster Reichardt (K), der er formand for regionens sundhedsudvalg.

Patienten i fokus

Region, hospitaler, kommuner og almen praksis har allerede sat en lang række indsatser i gang, der nok har forskelligt indhold fra hospital til hospital eller fra afdeling til afdeling, men alle sigter de på at fremme samarbejdet med både patient og andre sektorer.

”Det her er virkelig en fælles sag for kommuner og regionen. Det handler om, at vi skal organisere os, så det er bedst muligt for borgeren. Så de får den bedst mulige behandling. At vi fjerner sektorovergangene, så patienten er i fokus,” siger Anne Ehrenreich, regionsrådsmedlem for Venstre.

Fra projekt til drift

Flere af politikerne peger på, at det er glædeligt, at der er så mange gode samarbejder i gang mellem hospitalerne og de forskellige andre sektorer. Udfordringen er så, ifølge politikerne, om og hvordan disse enkeltstående projekter kan udbredes, så de når ud til flest muligt borgere.

”Jeg er glad for, at der er blevet taget så godt imod det her forslag og de mange eksempler på indsatser. Der er i hvert fald 35 igangværende projekter, der fungerer, så der er noget at bygge videre på,” siger Marianne Frederik (Ø), der stillede forslag til regionsrådet om at styrke samarbejdet om det nære sundhedsvæsen. 

Marianne Frederik bakkes op af Leila Lindén (S), der peger på, at der er mange gode og vigtige projekter i gang. Hun har dog et ”men”:

”Det er alle gode og betydningsfulde projekter, men de er bare ikke store, faste dagligdagsting endnu. Jeg kunne godt tænke mig, at vi går i drift med det her og vi siger, at ”det er sådan her vi gør”. Og det skal der nok også noget økonomi til, hvis man for alvor og i større skala skal gå foran på det her område,” siger Leila Lindén.

Fem fokuspunkter

De mange indsatser kan groft deles op under følgende fokuspunkter:

1) At patienterne kan behandles i eller tæt på eget hjem og dermed kan undgå unødvendigt besøg på hospitalet, fx 

 • Telemedicinsk sårbehandling til patienter med behov for specialiseret sårpleje
 • Hjemmedialyse
 • Hjemme-parentaral ernæring for patienter, der ikke kan optage næring gennem tarmen

2) At hospitalet understøtter kommunen eller praksissektor med rådgivning, udadvendte funktioner eller anden form for lægefaglig back up, fx

 • Udgående geriatriske teams'
 • Udgående palliative teams
 • Tværsektorielle teams i medicinpædagogik hhv i misbrug i et samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Københavns Kommune, hvor medarbejdere fra både kommune og behandlingspsykiatrien yder en opsøgende og integreret indsats til beboere på botilbud - det ene team med fokus på medicinpædagogik og det andet med fokus på misbrug.
 • Tværsektoriel neurorehabilitering, hvor Herlev og Gentofte Hospital arbejder sammen med kommuner om at skabe bedre rehabiliteringsforløb på tværs af sektorer for borgere med funktionsevnenedsættelse efter apopleksi.
 • Lægefaglig rådgivning fra hospital til almen praksis ifm flytning af behandling af patienter med KOL og Diabetes type 2.
 • Polyfarmaciambulatoriet på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital til borgere med multisygdom. 
 • Tilkobling af fodterapipraksis til Pleje.net og telemedicinsk sårbehandling til borgere med diabetiske fodsår i samarbejde mellem Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Københavns Kommune og 20 fodterapeuter.

3) At give særlig indsatser til bestemte målgrupper, fx

 • Huset for Psykisk Sundhed for borger med psykisk sundhed i Københavns Kommune. Her er regionale og kommunale tilbud indenfor psykiatri, sundhed, beskæftigelse og sociale tilbud samlet under ét tag.
 • Projekt Sikker sammenhæng på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, hvor hospitalet og Københavns Kommune har arbejdet sammen om at styrke overgangen fra hospital til kommunal rehabiliteringsplads for ældre patienter.
 • Fælles medicinsk ambulatorium på Amager og Hvidovre Hospital, hvor borgere med multisygdom og ældre medicinske patienter kan tilses af én læge i ét ambulatorium og lægen her har overblikket over sygehistorie og den medicinske behandling.
 • Samarbejdsaftale mellem Amager og Hvidovre Hospital og kommuner om socialt udsatte borgere.
 • Kommunale rehabiliteringspladser på hospitalerne
 • Tværsektoriel stuegang på Nordsjællands Hospital for ældre medicinske patienter, der udskrives til en kommunal midlertidig døgnplads. Et udgående team fra hospitalet, sygeplejersker fra kommunen og patientens egen læge deltager. 
 • Captain-projektet, hvor borgere med KOL får tilknyttet en fast sygeplejerske og mulighed for telefonrådgivning på Nordsjællands Hospital.
 • Styrket lægebetjening af akutplejeenheden Vigerslevhus.
 • Samarbejde om beboere på socialpsykiatriske botilbud med udgående kommunal misbrugsbehandling.
 • Ambulatorium for psykoterapeutisk udvikling til borgere med ikke psykotisk psykisk sygdom og misbrug i samarbejde mellem RHP og udvalgte kommuner.
 • Tværsektorielt projekt om bedre indlæggelses- og udskrivningsforløb for borgere med forløb i både kommue og på hospital mellem Amager og Hvidvore Hospital og Brøndby Kommune.
 • Socialrådgivere på alle psykiatriske centre, der samarbejder med fagfolk i både behandlingspsykiatrien og kommunerne.
 • Kommunale rehabiliteringspladser på Nordsjællands Hospital Frederikssund.
 • Tværsektoriel udrednings- og udskrivelsesenhed mellem Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Københavns Kommune til sårbare ældre og andre medicinske patienter.
 • Tidlig opsporing af børn og unge med teng på mistrivsel i samabejde med Halsnæs og Frederiksberg kommuner og almen praksis.
 • Tværsektorielt samarbejde om arbejde til beboere på krisecenter og midlertidigt botilbud Svendebjerggård i samarbejde mellem Den Sociale Virksomhed og kommunerne.
 • Tværsektorielt samarbejde om søtte til særligt udsatte børnefamilier på Svendebjerggård i samarbejde mellem Den Sociale Virksomhed og Københavns Kommune.
 • Sammenhængende behandling af borgere med samtidig psykisk sygdom og misbrug i samarbejde mellem Center for Forsorg og Behandling, det socialpsykiatriske botilbud Orion samt kommuner.

4) At patienterne i højere grad inddrages i beslutninger om eget forløb, fx

 • Aktiv patientstøtte
 • Tværsektorielle netværksmøder i psykiatrien

5) Videndeling på tværs af sektorer, fx

 • Tværsektorielle studiebesøg og øget samarbejde om tilbud om kræftrehabilitering mellem hospital og kommuner
 • Studiebesøg i kommunale akutfunktioner og besøg i hjemmet hos borgere, der får IV-behandling
 • Studiebesøg hos visitation, kommunale midlertidige pladser og plejehjem
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor