Sådan skal fødeområdet styrkes og give flere lyst til at være jordemoder

Politikerne har ad to omgange bevilget flere penge til fødeområdet i år. De har lyttet til medarbejdernes opråb om et alt for stort arbejdspres, og der er flere indsatser på kort og langt sigt på vej. Udmelding på vej til hospitalerne om fordeling af pengene til området.
Vent...

​Stort arbejdspres og manglende jordemoder-kolleger er selvfølgelig ikke bæredygtigt i fremtiden, og politikerne har derfor både i foråret og i dette års budgetaftale prioriteret i alt 56 mio. kr. til svangre- og børneområdet. Hospitalerne kan forvente en udmelding om fordeling af midlerne inden efterårsferien, lyder det fra Center for Økonomi. Herefter går der et arbejde i gang på de enkelte hospitaler om, hvordan pengene skal sættes i spil.

Vi mangler jordemødrene 

-Vi står i den situation, at vi har mulighed for at forbedre arbejdsvilkårene og forløbene for de fødende og deres familier, men vi mangler jordemødre, som har lyst til at være med. Vi vil ud af den onde spiral, hvor hverdagen bliver for travl, arbejdsmiljøet for presset, og trivslen blandt vores jordemødre falder, med risiko for at flere søger væk fra hospitalerne, siger formanden for den regionale Styregruppe for jordemoderfastholdelse, Anne Jastrup Okkels, som også er hospitalsdirektør på Herlev og Gentofte Hospital.

-Jordemødrene selv spiller en helt central rolle i udviklingen af vores fødesteder som attraktive arbejdspladser. Og vi vil gerne række ud, lytte og involvere mange gode kræfter omkring indsatsen med at skabe en bedre, fælles fremtid på fødeområdet, understreger Anne Jastrup Okkels.

Lønforhold

Det er ikke alene arbejdsmiljøet, der gør, at jordemødrene ikke søger job og søger væk. Det er også lønnen, der er for lav, peger jordemødrene på. Regionerne har svært ved at gøre noget ved lønstrukturerne. 

-Jeg har stor sympati for kamp om ligeløn, men grundlæggende lønstrukturer er et overenskomstspørgsmål, som vi på hospitalerne ikke kan gøre så meget ved. Vores opgave er at sikre, at de nye familier oplever trygge forløb – før, under og efter fødslen, og sikre vores medarbejdere attraktive arbejdspladser, siger Anne Jastrup Okkels.

Sådan er pengene til svangre- og børneområdet fordelt

​2021

Hvem har besluttet det?

​Beløb afsat og det skal pengene bruges til:

Politisk beslutning og prioritering i regionsrådet i april 2021.


​18 mio. kr. i 2021 til meraktivitet og kvalitetsløft.
8 mio. kr. skal bruges til meraktivitet. 16 mio. kr. til et kvalitetsløft

Det bliver til i alt 24 mio. kr. i 2022. Delårseffekt i 2021 giver i alt 18 mio. kr.
2022

​Hvem har besluttet det?

Beløb afsat og det skal pengene bruges til:


​Budgetaftale for 2022-25 indgået af alle partier i regionsrådet24 mio. kr. årligt stigende til 26 mio. kr. fra 2023 og frem. 

Pengene går til svangreområdet OG børneområdet. Hvert område får 12 mio. kr. årligt stigende til 13 mio. kr. fra 2023.

Når pengene er fordelt til hospitalerne, skal de selv prioritere de områder, de ønsker. Sundhedsudvalget følger op på prioriteringerne. 

Politikerne har udstukket en bane for prioriteringerne:

Fødselsforberedelse: Der skal arbejdes for valgfrihed i tilbuddene fx med mulighed for at vælge små eller store hold, fysisk eller virtuel undervisning eller særlige hold for sårbare gravide. 

Samlet information: Alle kommende forældre skal have let tilgængelig adgang til samlet information, videoer og podcasts om fødselsforberedelse fx via digitale løsninger som en app. 

Muligheden for som førstegangsfødende at kunne vælge et barselsophold på hospitalet: Der skal tilvejebringes mulighed for at kunne tilbyde alle nye familier et barselsophold på hospitalet efter fødslen. 

Forbedre barselstilbuddet til de ambulant fødende. Fx styrket telefonrådgivning om amning. 

Særligt fokus på behovene hos sårbare gravide. 

Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kommende faglige anbefalinger for svangreomsorgen vil der blive udarbejdet en ny fødeplan for Region Hovedstaden med fokus på differentierede tilbud til familierne.

Herudover øremærket: 6 mio. kr. i år skal bruges på uddannelse af sonografer og føtalmedicinere.
​I alt
54 mio. kr. (56 mio. kr. fra 2023)


Indsatser skal styrke jobbet som jordemoder
Flere økonomiske midler er én side af sagen, men den regionale Styregruppe Jordemoderfastholdelse har arbejdet med forskellige indsatser, der tager fat om mange af de problemstillinger, som jordemødre og ledelserne på fødeområdet har peget på. Styregruppen arbejder på at konkretisere tiltag, og drøfter næste skridt den 11. oktober.

Karriereveje: Jordemoderlivet skal styrkes med kompetenceudvikling og efteruddannelse. Vi arbejder både med forskellige specialiseringer i faget og med forskningsaktiviteter. 

Arbejdsmiljø: Et arbejdsliv i akutområdet har pr. definition en høj grad af uforudsigelighed og bliver ekstra sårbart, hvis der mangler kolleger. Sammen ser vi på, hvordan jordemoderopgaverne kan bakkes op af andre faggrupper.

Praktik og nyuddannede: Vi øger fokus på at tage godt imod praktikanter og nyuddannede, så de onboardes godt og gives opgaver, de mestrer. Kontaktjordemødre er et vigtigt bindeled, og gør en stor og mærkbar forskel for de ny tilkomne i afdelingen

Faglighed: Vi arbejder med hvordan jordemoderarbejdet skal tilrettelægges med øje for variation og afveksling i opgaverne. Vi vil have supervision og faglig sparring til at indgå som en integreret del af arbejdet. 

Vagtplanlægning: Vi ved, at der er et stort potentiale i mere forudsigelighed og en mere retfærdig fordeling af vagter. Vi arbejder på, at den enkelte jordemoder kan få en bedre balance og fleksibilitet ved selv at have indflydelse på vagtplanen.

Organisering: Det indgår i arbejdet, hvordan man kan organisere arbejdet i mindre teams eller på andre måder.

Vision for området

Styregruppen har desuden arbejdet med en vision for området. Visionen blev i foråret 2021 formuleret af en lang række aktører på området. Den går på to ben, og handler både om livet som jordemoder og den fødendes oplevelser.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor