Somatikken - Den Ældre Medicinske Patient (Midlertidig pauseret)

For at følge udviklingen i kommunernes medfinansiering til den ældre medicinske patient på Regionens hospitaler, udarbejdes der årligt i forbindelse med  afslutning af årsopgørelsen for den kommunale medfinansiering en ledelsesinformation for området.
Midlertidig pauseret grundet overgang til LPR3 og dermed manglende data.

Formål

Ledelsesinformationens for den kommunale medfinansiering i relation til den ældre medicinske patient, har til formål at sættes fokus på udviklingen over tid i den kommunale medfinansiering. Det er målet, at denne kan danne grundlag for en dialog mellem hospitaler og kommuner. Spørgsmål af typen 'hvorfor' bliver ikke besvaret, men kræver iværksættelse af yderligere analyser for området.

Ledelsesinformationen  udarbejdes årligt i forbindelse med afslutning af årsopgørelsen for den kommunale medfinansiering. Data til ledelsesoverblikket trækkes fra e-sundhed.

Data

Der er kun medtaget registreringer for borgere med bopæl i Region Hovedstaden behandlet på Region Hovedstadens hospitaler. Borgere, der har været indlagt på private hospitaler eller hospitaler i andre regioner m.m., er således ikke medtaget.

Definition på "Den ældre medicinske patient":

Der findes ingen national definition af den ældre medicinske patient. Arbejdsgruppen Data om aktivitet og Økonomi har valgt følgende definition:

 •  Patienten skal på indlæggelsestidspunktet være 65 år eller derover (65+  
   år)
 • Patienten skal have været indlagt mindst 3 gange på en medicinsk afdeling indenfor et kalenderår. 1 Medicinsk afdeling er afgrænset ved, at afdelingens vigtigste speciale er en af følgende: Intern medicin, Geriatri, Hepatologi, Hæmatologi, Infektionsmedicin, Kardiologi, Med. Allergologi, Med. Endokrinologi, Med. Gastroenterologi, Med. Lungesygdomme, Nefrologi, Reumatologi, Dermato-venerologi, Neurologi eller Onkologi

Da fokus er på kommunal medfinansiering, er en overflytning i denne ledelsesinformation medtaget som to indlæggelser.  I den øvrige ledelsesinformation der udsendes på det somatiske område, tælles overflytninger ikke med i antal indlæggelser/genindlæggelser.

Ledelsesinformationen består af indledning med en beskrivelse af en den ældre medicinske patient. Denne efterfølges af en egentlig ledelsesinformation som indeholder:

1. "Overblik", der viser data for hele regionen. Det vil sige samtlige borgere i hovedstadsregionen, som har været i kontakt med et af Region Hovedstadens hospitaler.

2. Tværgående tabeller og grafer, der viser sammenligningerne af kommunerne og hospitaler

3. Data for den enkelte kommune. Det vil sige borgere fra den pågældende kommune, der har været i kontakt med et af Region Hovedstadens hospitaler.

4. Data for hvert enkelt af Region Hovedstadens hospitaler. Det vil sige borgere fra hovedstadsregionen, som har været i kontakt med pågældende hospital i hovedstadsregionen.

5. Data for samordningsudvalg for det enkelte hospital. Her er det kun borgere fra de kommuner, som hører til det pågældende hospital, der tæller med. En borger fra Hillerød, som er indlagt på Bispebjerg Hospital, vil således hverken tælle med under Samordningsudvalget ved Bispebjerg Hospital eller Samordningsudvalget ved Nordsjællands Hospital.

For hvert område vises data for følgende fem områder:

 • Unikke antal patienter på 65 år eller over – heraf antal/andel af unikke ældre medicinske patienter
 • Antal indlæggelser/kommunal medfinansiering for  patienter på 65 år eller over – heraf antal/andel af ældre medicinske patienter
 • Antal ambulante besøg/ kommunal medfinansiering for  patienter på 65 år eller over – heraf antal/andel af ældre medicinske patienter
 • Forklaringsgrad til den kommunale medfinansiering  
  • andel af den samlede medfinansiering til patienter på 65 år eller over der betales til de ældre medicinske patienter
  • andel af den samlede medfinansiering til alle patienter der betales til de ældre medicinske patient
 • Befolkningstal for borgere på 65 år eller derover.
Redaktør