Principper for samarbejdet

Vores arbejde med at udfolde og konkretisere Sundhedsaftalen fokusområder hviler på otte principper. Her kan du læse om principperne.

Vi har mere end 10 års erfaring med at samarbejde om sundhedsaftaler. På den baggrund har vi aftalt otte principper for, hvordan vi vil arbejde sammen om de dele af borgernes liv, vi er fælles om:

Borgerne med fra start

Vi inviterer borgerne med fra start, når vi udvikler og udfolder vores fokusområder og aftaler konkrete indsatser. Deres unikke viden og perspektiv skal bidrage til, at vi fastholder fokus på at sikre værdi for borgeren. De kan udfordre vores sprog, kultur og rammer, så vi bliver bedre til at inddrage og tilrettelægge forløb på borgernes præmisser.

Helhedssyn

Når vi udvikler modeller for vores samarbejde, er omdrejningspunktet borgernes – og især sårbare borgeres – samlede behov og livssituation. Vi udvikler og udbreder nye organisatoriske tilgange og samarbejdsformer, når vi kan se, at det vil skabe mest værdi for borgerne og fremme lighed i sundhed.

Samme høje kvalitet

Vi arbejder for, at alle borgere i regionen møder et sundhedsvæsen med ensartet og høj kvalitet i sundhedstilbuddene. Samtidig skal der være rum til udvikling af lokale løsninger, fordi der er forskelle i de udfordringer og muligheder, der er i samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og praksissektor inden for de enkelte planområder. Vi aftaler fælles kvalitetsmål og standarder, og vi åbner for, at der kan være forskel i valg af metoder og implementering.

Effektiv ressourceudnyttelse

Vi tilrettelægger opgaver, så de placeres efter princippet om laveste effektive omkostningsniveau til gavn for borgerne fremfor traditionelle sektor- og faggrænser. Hvis opgavevaretagelsen mellem kommuner, region og praksissektor ændrer sig, skal de økonomiske konsekvenser være klarlagt. Det skal give gennemsigtighed - og over tid en rimelig balance i økonomien mellem kommuner, region og praksissektor.

Fælles kompetenceudvikling

Udviklingen i sundhedsvæsenet og de aftaler, vi indgår i Sundhedsaftalen, stiller nye og store krav til vores medarbejderes faglige og relationelle kompetencer, men også til rekrutteringen af nye medarbejdere. Når vi udfolder vores indsatser, har vi blik for, hvordan vi skaber attraktive arbejdspladser inden for det samlede sundhedsvæsen. Og vi har fokus på medarbejdernes behov for kompetenceudvikling.

Klar opgave- og ansvarsfordeling

Vi sikrer, at det sundhedsfaglige og socialfaglige personale ved, hvem der skal gøre hvad og hvornår. Det gælder både den organisering, vi har i dag, og nye løsninger, der nedbryder de eksisterende organisatoriske skel. Hvis opgaverne flytter sig, laver vi samarbejdsaftaler, der blandt andet tydeligt beskriver det lægelige behandlingsansvar, ansvarsfordeling og økonomi.

Sammenhængskraft

Vi har fokus på at styrke samarbejdskulturen og sammenhængskraften ved at øge kendskabet til hinandens opgaver, handlemuligheder, sprog og kultur. Det vil være en løftestang for det fortsatte arbejde med at sikre god kommunikation og sammenhængende patientforløb og en forudsætning for at lykkes med at nedbryde siloer.

Fælles ansvar for borgernes sundhed

Når vi udfolder vores fokusområder, har vi både fokus på at løfte den samlede befolknings sundhed og på at tilgodese særlige målgrupper. Volumen og mulige effekter skal indgå i vores overvejelser.

Redaktør