Evaluering af systematisk patientinddragelse efter Planetree-modellen 2013-2016

​Kompetencecenter for Patientoplevelser (tidl. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse) har gennemført en evaluering af et treårigt arbejde med systematisk patientinddragelse efter Planetree-modellen. Evalueringen er foretaget blandt patienter, pårørende, medarbejdere og ledere.

23. juni 2016

Der er igangsat en kulturforandring

Evalueringen viser bl.a., at arbejdet med modellen har igangsat en kulturforandring på Finsencentret, Rigshospitalet. Kulturforandringen kommer til udtryk ved følgende: 


 • Medarbejdere og ledere har fået en fælles referenceramme for arbejdet med systematisk patientinddragelse 
 • Patientinddragelse er blevet en fælles målsætning i Finsencentret.
 • Nye artefakter, fx patienttavler, billeder af personalet og forandringer i fysiske rammer som fx et nyt venteområde.
 • Ændringer i værdier og normer, fx oprettelse af patient – og pårørenderåd og øget efterspørgsel fra medarbejderne på input fra patienterne. 
I forbindelse med igangsættelsen af arbejdet med systematisk patientinddragelse blev der udarbejdet en baselinemåling. Eftermålingen viser, at der er øget patienttilfredshed på fire ud af i alt 29 spørgsmål og at der er øget medarbejdertilfredshed på seks ud af i alt 21 spørgsmål. 

 Hele mit mindset i forhold til patientinddragelse er ændret til dels at tænke, at patienten er eksperten og til dels at skulle sætte min faglige ekspertise i spil ude hos patienten. Jeg mener, at vi skal turde udfordre os selv på vores faglige selvforståelse og være nysgerrige på, hvad det er vores patienter vil og kan (Teamleder). 
Konkretiser hvilken forandring, der skal ske og få alle ledelsesniveauer med
Evalueringen peger på flere faktorer, der har betydning for implementeringen. To væsentlige faktorer er, at systematisk patientinddragelse skal være konkret og at alle ledelsesniveauer skal være engageret.

Systematisk patientinddragelse er konkret for medarbejdere og teamledere, når det bliver udmøntet i konkrete initiativer lokalt i de enkelte afsnit. Det er med til at motivere og give ejerskab. 

Det er vigtigt, at alle ledelsesniveauer er bekendt med, hvilken rolle og opgave, de forventes at udføre. Særligt er det essentielt, at teamledergruppen har tilstrækkeligt kendskab til det koncept, der skal implementeres, så de kan begejstre og motivere deres medarbejdere. 

Anbefalinger 

På baggrund af Kompetencecenter for Patientoplevelsers samarbejde med Finsencenteret om deres arbejde med systematisk patientinddragelse og denne evaluering, har vi følgende anbefalinger til andre organisationer:

 • Definér hvad systematisk patientinddragelse er i jeres organisation, og hvordan det at inddrage patienter konkret kommer til udtryk i adfærd og kommunikation. Gør det så konkret som muligt og tidligt i implementeringsprocessen.
 • Uddan mellemlederne i, hvad systematisk patientinddragelse er, så de har forståelse og viden, de kan videreformidle til deres medarbejdere.
 • Involver medarbejdere med direkte patientkontakt i at vælge og udvikle indsatser, som de synes giver mening i deres arbejde med patienten.
 • Betragt patientinddragelse som en del af kerneopgaven og kommuniker det og anerkend det i organisationen på linje med klinisk faglige resultater.
 • Start med indsatser, der kan skabe synlige og hurtige resultater, fx fysiske udtryk.
 • Tydeliggør ansvar for indsatser og følg systematisk op ledelsesmæssigt.
 • Skab en systematisk kollegial dialog mellem lægerne om deres praksis for at inddrage patienterne.

Baggrund

Finsencentret og Kompetencecenter for Patientoplevelsers har i 3 ½ år (2012-2015) samarbejdet om at implementere Planetree på Finsencentret på Rigshospitalet. Planetree er en model for systematisk patientinddragelse.

Rapporten er en evaluering af denne implementering. Rapportens målgrupper er Finsencentret samt andre hospitaler og afdelinger, der ønsker inspiration til systematisk arbejde med patientinddragelse.

Formål 

Evalueringens formål er at belyse:

 • Hvad har arbejdet med systematisk patientinddragelse efter Planetree modellen betydet for Finsencentret?
 • Hvilke faktorer har betydning for de resultater, som Finsencentret har opnået med systematisk patientinddragelse? 

Undersøgelsesdesign

Evalueringen er baseret på en interviewundersøgelse med ledere, medarbejdere og patienter og pårørende. Der er i alt gennemført 30 interviews (primært fokusgruppeinterviews). Derudover er evalueringen baseret på en spørgeskemaundersøgelse (før- og eftermåling) med henholdsvis medarbejdere (inkl. ledere) og patienter.

Evalueringen er desuden baseret på observation og andre datakilder (logbog, deltagelse i diverse arrangementer, skriftligt materiale etc.)

Om Planetree-modellen

Planetree er en international organisation, der arbejder for systematisk patientinddragelse. Planetree-modellen arbejder via organisationsforandringer på at skabe et miljø, hvor patienter kan være aktive deltagere, og hvor der lægges vægt på sundhedsprofessionelles trivsel.

Planetree peger på ti områder, der alle indgår som komponenter i deres model for, hvordan man skaber et sundhedsvæsen med mennesker i centrum.

Læs mere om planetree

Supplerende bilag:

Supplerende bilag om spørgeskemaundersøgelsen

Redaktør