Forskningsområder i Sektion for Tværsektoriel Forskning

​Fokus på tværsektoriel ledelse, sårbare gravide samt mennesker med samtidig psykisk og somatisk sygdom

​I Sektion for Tværsektoriel Forskning bedrives der forskning primært inden for følgende områder:

Tværsektoriel Ledelse
Sundhedsvæsenet er i høj grad afhængig af et godt tværsektorielt samarbejde mellem primært hospitaler, kommuner og almen praksis, men også til andre parter. Der er et øget fokus på behovet for en fælles og mere tværgående ledelsesindsats. Spørgsmålet er, hvordan tværsektoriel ledelse etableres, hvad det indeholder, og hvilken rolle tværsektoriel ledelse spiller i forbedringen af patientforløbene? Vi har i Sektion for Tværsektoriel Forskning fokus på tværsektoriel ledelse både i vores sparringsfunktion og i flere af vores forskningsprojekter. Kontakt os for at høre mere.

En tidlig tværsektoriel indsats til sårbare gravide og deres familier
Forskningsprojektet Godt på vej sammen hører under indsatsområdet Lighed i sundhed i Sundhedsaftalen 2015-2018. Formålet med projektet er at udvikle og afprøve en tidlig tværfaglig og tværsektoriel indsats målrettet gravide med psykosocial sårbarhed og deres familier. Projektet er et interventionsstudie med et RCT-design, hvor interventionsgruppen modtager en ekstra indsats fra jordemoder og sundhedsplejerske. Interventionen afprøves på Herlev-Gentofte Hospital og i fire af hospitalets optagekommuner: Ballerup, Gentofte, Herlev og Rødovre. Læs mere her og se også projektbeskrivelse.

Opsporing af somatisk sygdom blandt personer med svær psykisk sygdom
Forskningsprojektet Sammen om dit helbred hører under indsatsområdet Lighed i sundhed i Sundhedsaftalen 2015-2018. Formålet med projektet er at udvikle og afprøve en model for opsporing af udvalgte kroniske somatiske sygdomme blandt personer med svær psykisk sygdom i almen praksis. Projektet er et feasibilitystudie, som undersøger, om det er muligt ved hjælp af en ekstra indsats at få personer med svær psykisk sygdom til at møde op til screening og behandling i almen praksis. Indsatsen udføres af praktiserende læger i København K, N, NV og Ø og Brønshøj i samarbejde med Psykiatrisk Center København, Klinisk Farmakologisk afdeling, Bispebjerg Hospital og Københavns Kommunes støttekontaktpersonordning. Læs mere her og se også projektbeskrivelse.

Evalueringsopgaver
Sektion for Tværsektoriel Forskning påtager sig evalueringsopgaver i forbindelse med projekter og indsatser, som går på tværs af hospital, kommune og almen praksis i Region Hovedstaden. Sektionen har bl.a. stået for evaluering af Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering, evaluering af patienternes perspektiv på implementeringen af Region Hovedstadens forløbsprogram for lænderyglidelser, og evaluering af projektet TværSam – Sammenhængende forløb for patienter med type 2 diabetes i primær og sekundær sektor i regi af Endokrinologisk afdeling, Bispebjerg Hospital, Københavns Kommunes Center for Diabetes og almen praksis i hospitalets optageområde. Kontakt os for at høre mere.


Redaktør