Kompetenceudvikling i akutmodtagelserne

Herunder kan du læse om projekt Kompetenceudvikling i akutmodtagelserne, som er et projekt under regionens strategiske indsatsområde Fremtidens Hospital.
De nye hospitalsbyggerier skaber nye fysiske rammer for fremtidens akuthospitaler. Akutmodtagelserne bliver hospitalernes samlede indgang for borgere med akut sygdom, og det er vigtigt at udnytte mulighederne for at skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb af høj faglig kvalitet.

En velfungerende akutmodtagelse er en forudsætning for et velfungerende akuthospital – og omvendt, og det kræver meget både fagligt, kulturelt og organisatorisk. Derfor er der udformet en fælles regional ramme for arbejdet med fremtidens akuthospital, herunder hører fokus på behovet for kompetenceudvikling af alle faggrupper.

Der er fra 2019 givet en årlig bevilling til driften af forskellige kompetenceudviklingsaktiviteter i oplæg til Plan for en række mono- og tværfaglige kompetenceudviklingsaktiviteter i Region Hovedstadens akutmodtagelser. Planen er forankret i Center for HR og Uddannelse (CHRU).   

Sideløbende er der på baggrund af den tværgående analyse af diagnosticering af meningitis og meningokoksygdom fra 2017 udviklet yderligere kompetenceudviklingsaktiviteter, herunder simulationstræning, der øger samarbejde og mindsker fixationsfejl omkring den diagnostisk uafklarede patient.

I november 2020 sammenlægges ovenstående aktiviteter i en fælles kompetenceudviklingsindsats for Akutområdet. Projektledelsen af de nævnte kompetenceudviklingsaktiviteter ligger i regionens CHRU. De forløbsansvarlige er kursusledere og konsulenter i CHRU.Aktiviteter

Akutte kritiske tilstande for læger

Formålet er at øge de lægelige kompetencer i akutafdelingen, særligt på bagvagtsniveau, med fokus på at træne håndtering af akut syge patienter med somatiske, psykiatriske og geriatriske problemstillinger, samt træne at hjælpe og sparre med kollegaer for at sikre fortsat udvikling i den kliniske hverdag.

Den akut/kritisk syge patient; kursus for fysio- og ergoterapeuter
Formålet er at styrke faglig viden om de hyppigste akutte kritiske tilstande samt øge handlekompetencer i forhold til at kunne observere, reagere på og kommunikere om forhold omkring den akut/kritisk syge patient.

Den akut syge patient for social- og sundhedsassistenter
Formålet er at øge social- og sundhedsassistenters handlekompetencer i forhold til at kunne observere, reagere på og dokumentere forhold omkring den akut syge patient i egen afdeling samt at understøtte fagligt og tværfagligt samarbejde med den akut syge patient i centrum.

Diplommoduler i akutsygepleje
Formålet er at sikre, at patienten i akutmodtagelserne mødes af faguddannede kompetente sygeplejersker, der yder evidensbaseret pleje og behandling og udvikler faget. Modulerne er:

Basismodul (12 dage)

Behandlermodul (12 dage)

Triage- og Teammodul (12 dage)

Afsluttende modul (17 dage)


Færdighedstræning for sygeplejersker og læger i akutmodtagelser/akutafdelinger

Formålet er at bidrage til løbende at styrke kompetencerne og den samme høje kvalitet på tværs af regionens akutafdelinger. Således understøttes det overordnede mål om at ruste medarbejderne til at skabe gode, sikre patientforløb og et godt arbejdsmiljø.


Kompetenceudviklingsforløb til afdelingssygeplejersker i akutmodtagelser og -klinikker

Formålet er at styrke afdelingssygeplejerskens kompetencer indenfor flowstyring, koordinering, samarbejde, ledelse på tværs af professioner og specialer samt ledelse af patientforløb.

Ledelse i akutmodtagelsen 24/7
Formålet er at øge kompetencer indenfor koordinering af patientforløb, flow og kapacitetsstyring samt styrke samarbejdet mellem koordinerende læge og koordinerende sygeplejerske.

Teamtræning for læger og sygeplejersker
Formålet er at øge læger og sygeplejerskers kompetencer i både tekniske og ikke-tekniske færdigheder gennem tværfaglig teamtræning. Dette sker gennem teamtræning i tekniske færdigheder fx ifm. stroke, sepsis, blødende patienter og i ikke-tekniske færdigheder som lederskab, teamsamarbejde, situationsbevidsthed og beslutningstagning.

Træning af samarbejde ved håndtering af den diagnostisk uafklarede patient – Handleplan 3
Formålet er at etablere en fælles grundlæggende viden og patientsikkerhedskultur. At styrke kompetencer i fælles situationsbevidsthed og beslutningstagning, herunder viden om fiksationsfejl ud fra konkrete cases med uafklarede patienter.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Eva Thomas på e-mail: eva.thomas.01@regionh.dk.  

Redaktør