Hospitalernes anvendelse af e-henvisninger samt bookingsvar

​For at understøtte brugen af e-henvisninger internt- og mellem hospitaler i Region Hovedstaden og til hospitaler uden for regionen, samt understøtte fremsendelse af bookingsvar til praksis, udarbejdes der månedlig ledelsesoverblik for områderne.

Hospitalernes anvendelse af elektroniske henvisninger
I økonomiaftalen for 2014 er det aftalt, at regionerne skal udarbejde sundheds-IT indikatorer vedrørende fuld udbredelse og anvendelse af den kliniske IT-arbejdsplads. Tre af disse indikatorer er hospitalernes benyttelse af elektronisk henvisninger. Disse er opdelt på

1. Interne e-henvisninger – når der henvises patienter fra en afdeling til en anden afdeling inden for samme hospital

2. Mellem e-henvisninger – når der henvises patienter fra et hospital i Region Hovedstaden til et andet af Region Hovedstadens hospitaler

3. Eksterne e-henvisninger - når der henvises patienter fra et hospital i Region Hovedstaden til et hospital uden for regionen

For at følge udviklingen i andelen af henvisninger der fremsendes elektronisk og modtages elektronisk korrekt, er det besluttet at udarbejde månedlig ledelsesoverblik for disse 3 områder.

Hospitalernes anvendelse af bookingsvar til praksis
I regi af sundhedsaftalerne er det aftalt at monitorer månedligt på udviklingen i antallet henvisninger fra praksis, hvor praksis efter fremsendelse af henvisning modtager et bookingsvar fra hospitalet med information om hvilket hospital/afdeling patienten er blevet henvist til.

Data
Alt henvisningsdata vises ud fra en afsender synsvinkel. Henvisningsdata dækker alle henvisninger der er sendt internt på hospitaler, med undtagelse af henvisninger inden for samme overafdeling, og alle henvisninger sendt mellem hospitaler. For henvisninger sendt til hoppitaler uden for regionen er det afslutningsmåde BS og BV der indikere at patienten skal fortsætte behandling på andet hospital. Dette sammenholdes med hvor mange elektroniske henvisninger til andre hospitaler der er afsendt for disse patienter til hospitaler uden for regionen.

For bookingsvar er datasættet opgjort på henvisninger fra samtlige ydernumre hvor der efterfølgende er afsendt et bookingsvar.

Ledelsesinformationen består af
1. ”Overblik”, der viser data for samtlige hospitaler i Region Hovedstaden. Herefter er der udarbejdet grafik for andelen af fremsendte elektroniske henvisninger pr hospital inden for de sidste 3 måneder og sidste måned. Grafikken er rangordnet med hospitalet med den største andel af elektroniske henvisninger først. Endelig vises grafer med den samlede udvikling i Regionen over de sidste 12 måneder.
2. Data for det enkelte hospital. Herefter er der udarbejdet der grafik for andelen af fremsendte elektroniske henvisninger pr overafdeling inden for de sidste 3 måneder og sidste måned. Grafikken er rangordnet med overafdelingen med den største andel af elektroniske henvisninger først. Endelig vises grafer med en samlet udvikling for det pågældende hospital over de sidste 12 måneder.

Grundtabeller for ledelsesinformationen i forbindelse med sundhedsaftaler
Det er besluttet at gøre datagrundlaget til denne Ledelsesinformation tilgængelig for alle i tabelformat, med mulighed for tilpasning i forhold til individuelle behov.
Der er udarbejdet et datasæt for følgende områder:

  • Interne henvisninger
  • Henvisninger mellem hospitalerne
  • Eksterne henvisninger
  • Bookingsvar til praksis
For hvert område er der endvidere udarbejdet en grundtabel (pivot-tabel), hvor hospitalerne selv kan gå ind og arbejde videre i forhold til specifikke ønsker om dataafgrænsning og ønsket layout. Links til Excel tabellerne ligger til højre på denne side.
Redaktør