EU Strategi for Industriel Udvikling

​I september 2017 offentliggjorde Europa-Kommissionen en samlet strategi for udvikling af europæisk industri.

Strategien, Investing in a smart, innovative and sustainable Industry – A renewed EU Industrial Strategy, demonstrerer den nuværende Kommissions politiske fokus på initiativer, der understøtter industriel udvikling, vækst og arbejdspladser, herunder investeringer i innovation.

Formålet med strategien er at understøtte europæiske virksomheders transition i en ny industriel tidsalder, hvor virksomheder skal håndtere økonomiske, samfundsmæssige og miljømæssige omstillinger samt teknologiske gennembrud. Strategien gør status over igangsatte og fremtidige initiativer, der understøtter industriel transition. Strategien institutionaliserer European Industry Days, som fra februar 2018 vil blive afholdt en gang om året i Bruxelles.

Fortsat udvikling af det indre marked

Det indre marked er blandt de 10 højest prioriterede områder for Kommissionen. Uddannelse, kompetenceudvikling og træning har essentiel betydning for industriens omstillingsevne. Derfor har EU lanceret EU Skills Agenda med 10 aktivitetsområder, som skal forbedre kompetencerne på det europæiske arbejdsmarked. Kommissionen vil fremadrettet styrke fokus på arbejdsmarkedets modstandsdygtighed og konkurrenceevne gennem de europæiske socialfonde og ERASMUS+ programmet, der begge støtter træning, kompetenceudvikling og uddannelse.

Digitale teknologier er nøgle til industriel transformation

Digitale teknologier som Big Data, kunstig intelligens, robotter, High Performance Computing og Internet of Things har stigende indflydelse på arbejdsmarkedet og samfundet i bredere forstand. Kommissionen støtter gennem Horizon 2020 udvikling af hubs for digital innovation, særligt inden for automatisering og samarbejde på produktionsområdet, præcisionslandbrug og energi.  Kommissionen vil tage initiativ til yderligere forslag, der adresserer udviklingen af en databaseret økonomi, kunstig intelligens og High Performance Computing, som er afgørende for fortsat udvikling af smart økosystemer og big data applikationer. Dertil kommer en cybersikkerhedspakke lanceret i september, som skal styrke Europas kompetence i datasikkerhed og beskyttelse. Et initiativ på fri bevægelighed af data vil sikre større konkurrencedygtighed inden for databaserede serviceydelser. Der investeres massivt i dataområdet gennem Horizon 2020, Connecting Facility Europe (CEF), strukturfondene samt den europæiske fond for strategiske investeringer (EFSI).

Dekarbonisering og cirkulær økonomi skal sikre bæredygtig udvikling

Udvikling af bæredygtige og ressourceeffektive forretningsmodeller anses både for centrale i forhold til miljøbeskyttelse og i forhold til at sikre konkurrencemæssige fordele. I december 2017 vil Kommissionen fremsætte nye forslag på cirkulær økonomi, herunder en strategi på plastområdet, som også vil inkludere planer for innovation og investeringer. På energiområdet har Kommissionen fremsat en række forslag til lovgivning, der implementer energiunionen og FNs Parisaftale på klimaområdet.  Kommissionen planlægger oprettelse af en ny fond fra 2020, som skal støtte storskala demonstration af innovation lavudledningsteknologier til energiintensive sektorer, vedvarende energi samt opsamling og lagring af CO2. Der sættes desuden fokus på mobilitet og transport med lav CO2 udledning. I efteråret 2017 lancerer Kommissionen nye forslag på transportområdet, herunder styrkede standarder for carbondioxid i biler og varevogne fra 2020/2021 og en handlingsplan for infrastrukturer til alternative brændselsstoffer.

EU vil finansiere skalering af virksomheder

Europa har et stort behov for at stimulere flere kapitalinvesteringer til at facilitere optag af innovation og sikre skalering af små og mellemstore virksomheder idet Europa har udmærkede vilkår for etablering af nye virksomheder, men de har svært ved at tiltrække nødvendig kapital til at vækste og dermed skalere. Kommissionen har foreslået en revidering og udvidelse af den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) og fokus rettes mod at øge små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering til såkaldte mid-cap virksomheder. Der etableres en paneuropæisk venturekapitalfond, som skal adressere behovet for større kapitalinvesteringer i virksomheder, som ikke længere befinder sig i en opstartsfase. Kommissionen undersøger desuden muligheder for at sætte en komplementær europæisk scale-up action for risikovilligkapital. Formålet er, at muliggøre større venturekapital investeringer.

Fra forskning til innovative gennembrud

EU vil sætte stærkere fokus på, at ny forskning omsættes i banebrydende innovation og nye markedsmuligheder, som driver vækst og jobskabelse. Derfor har Kommissionen lanceret et nyt "start-up and scale-up" initiativ med en række tiltag, der gør det lettere at starte og skalere virksomheder. I Horizon 2020 arbejdsprogrammet for 2018-2020 tester Kommissionen et nyt European Innovation Council pilotprogram, som mere effektivt skal støtte projekter, der har fokus på markedsskabende innovation. Pilotprogrammet har et budget på 2,6 mia. EUR. Dertil kommer 2.2 mia. EUR til at accelerere innovation i rene energiteknologi. 


Redaktør