Fremtiden for Interreg-programmerne

Interreg-programmerne fylder i år 30, og at runde et skarpt hjørne er en oplagt anledning til at reflektere over ens bedrifter og mål for fremtiden. Derfor har Kommissionen rådført sig med et panel af unge europæere om Interregs fremtid. Deres anbefalinger skal nu bringes i spil i udarbejdelsen af programperioden 2021-2027 - en proces, som er i fuld gang. 


Vent...

​Interreg-programmerne er en del af EU’s samhørighedspolitik og har til formål at skabe samarbejde imellem EU’s regioner ved at støtte fælles tiltag. Der er mange Interreg-programmer, som opererer med egne tematikker inden for en overordnet ramme, såsom innovation, transport og grøn økonomi.

Det har de gjort nu i 30 år. Europa-Kommissionen har i anledningen af Interregs fødselsdag udarbejdet rapporten ’Manifesto for Young People by Young People to Shape the European Cooperation Policy’. Rapporten tager udgangspunkt i unge europæeres forhold og forventninger til den kommende programperiode, som er indsamlet gennem surveys, opkald og gruppediskussioner blandt unge fra hele Europa. 

Sikring af jobskabelse og uddannelse i nærområder

Rapporten anbefaler, at Interreg-programmerne bidrager til at løse problemet med arbejdsløshed blandt unge. Konkret foreslås det, at programmerne kan komplementere ERASMUS+ ved at facilitere udveksling lokalt. Gennem udveksling får de unge interkulturel erfaring. De får et større kendskab til deres nærområder, og de får lettere ved at blive integreret socialt på tværs af grænser.
Interreg bør også involvere flere små og mellemstore virksomheder, der har potentiale til at skabe jobs for de unge.

For den kommende programperiode har Kommissionen fremlagt fem policy objectives, dvs. politiske målsætninger. Disse har været udgangspunkt for programmeringen af blandt andet Interreg-programmerne og dækker følgende:

Policy objective nr. 1, Et mere intelligent Europa - innovation og økonomisk omstilling.
Policy objective nr. 2, Et grønnere, kulstoffattigt Europa.
Policy objective nr. 3, Et tættere sammenknyttet Europa – der fokuserer på mobilitet.
Policy objective nr. 4, Et mere socialt Europa - gennemførsel af den europæiske søjle for sociale rettigheder
Policy objective nr. 5, Et Europa tættere på borgerne – en bæredygtig, integreret udvikling af byer, landdistrikter og kystområder gennem lokale initiativer. 

De unge europæeres initiativer, der skal bekæmpe ungdomsarbejdsløshed, ligger i tråd med Kommissionens politiske målsætning nr. 4, ’Et mere socialt Europa’. I den kommende programperiode er det for programmer med landfaste grænser, herunder Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak-programmet, obligatorisk at inkludere denne målsætning. Rapporten kan derfor bidrage til inspiration til udarbejdelsen af den type programmer.

Målsætning om at tackle de globale klimaudfordringer

Vi har i de seneste år set flere opråb fra de unge om, at der skal gøres mere for at beskytte klimaet og håndtere de klimaudfordringer, som verdenssamfundet står overfor. Denne klimabevægelse ses også i rapporten. Her pointeres det, at håndtering af klimaforandringerne bør være en prioritet for Interreg-programmerne. Det bliver for eksempel fremhævet, at programmerne bør undgå fysiske møder, da de er en unødvendig kilde til CO2-udledning.
Synspunktet ligger i god tråd med Kommissionens fokus i the European Green Deal og Kommissionens krav om, at alle Interreg-programmerne i den kommende programperiode skal arbejde for et grønnere EU. For alle programmerne bliver den politiske målsætning nr. 2, ’Et grønnere Europa’, derfor obligatorisk.   
 
Mindre bureaukrati

For de unge, der har vurderet dem, opfattes Interreg-programmerne som tekniske og bureaukratiske. Det er for uigennemskueligt, hvordan man tilgår programmerne. De unge vil derfor have simplificeret, ikke bare sproget, men hele processen omkring Interreg-projekter. Rapporten foreslår indkaldelser specielt rettet mod unge.
Man bør også fokusere på at forbedre kommunikationen af resultaterne og indholdet af Interreg-projekterne. Sådanne initiativer skal være med til at sikre, at borgerne ikke bare bliver informeret om Interreg-programmerne, men også får fremhævet værdien af dem. Som eksempel skal projekter, der løser ungdomsarbejdsløshed, tydeligt kommunikeres. Borgerinddragelse og møder mellem Interreg-medarbejdere og lokale aktører bør også være en integreret del af programmernes kommunikationsstrategier.
 
Det videre arbejde

Rapportens anbefalinger inddrages nu i udarbejdelsen af de nye programmer. Disse er stadig under udarbejdelse og vil blive løbende godkendt i 2021 og 2022. Vi forventer at se at de kommende programmer får et tydeligt grønt klimafokus.
På Greater Copenhagen EU Office følger vi nøje med i udarbejdelsen af de nye Interreg-programmer og glæder os til at præsenterer dem for jer i det nye år.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor