Lån til sundhed ved Den Europæiske Investeringsbank

​Den Europæiske Investeringsbank gør det muligt at låne til finansiering af sundhedsprojekter om alt fra infrastruktur til langsigtet forskning og udvikling af ny teknologi.

Sundhedssystemerne i EU står overfor voksende udgifter til en aldrende befolkning og flere kronikere samtidig med, at der er stigende ulighed i adgangen til sundhedsydelser. Desuden er forventningen til kvaliteten i sundhedsydelserne steget. Disse udfordringer skal Den Europæiske Investeringsbank (EIB) være med til at løse med sin nye strategi, hvor bl.a. innovation og digitalisering bliver centrale områder. Det åbner muligheder for både offentlige myndigheder og virksomheder, der vil investere i sundhedsprojekter.   

EIBs sundhedspolitiske prioriteter
EIB understøtter gennem investeringer Europa’s politik på sundhedsområdet, formuleret under EU's Tredje Sundhedsprogram (2014-2020). Programmet har fire overordnede prioriteter: 1) At fremme sundhed og forebygge sygdomme, 2) At beskytte borgere fra grænseoverskridende sundhedstrusler, 3) At bidrage til innovative, effektive og bæredygtige sundhedssystemer, og 4) At lette adgangen til bedre sundhedsydelser for EU-borgere.

EIB vil fortsat prioritere investeringer i infrastruktur såsom store hospitalsbyggerier, men integrerede sundhedsservices og innovation bliver stadig vigtigere i planen for 2017-2019. Banken vil i stigende grad støtte projekter, der nytænker den måde, hvorpå sundhedstjenester leveres – gennem digitalisering eller i form af økosystemer, hvor sundhed forankres lokalt i klynger, der samler myndigheder, virksomheder, universiteter, mm. Dertil kommer en prioritet om mobilisering af højrisiko kapital til grundforskning inden for kroniske og smitsomme sygdomme. 

Sundhed som vækstmotor i Europa
I kølvandet på finanskrisen iværksatte Europa-Kommissionen i 2014 en investeringsplan for Europa for at skabe vækst, jobs og konkurrenceevne. EIB er med til at implementere planen, der skal mobilisere mindst 315 milliarder euro i private og offentlige investeringer indtil 2018.

Sundhedssektoren repræsenterer 10% af EU’s samlede BNP og 15% af de offentlige udgifter, mens 8% af arbejdsstyrken er beskæftiget i sektoren ifølge OECD (2013). Derfor er sundhedssektorens vækstpotentiale også afspejlet i investeringsplanen under Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), der er nedsat for 2015-2018 (og som forventes forlænget til 2020). Fonden blev etableret for at løse problemet med manglende investeringer i projekter med høj risikoprofil, også indenfor sundhed.

Sundhedssektoren kan bidrage til økonomisk vækst bl.a. gennem big data, forskning i ny medicin og diagnosticering samt social infrastruktur. Den Europæiske Investeringsfond (EIF) er med til at finansiere EFSI med fokus på SMV’er. I Danmark sker dette gennem Vækstfonden, Eksportkreditforeningen (EKF) og Nordea.

Danmark låner få penge til sundhed 
Danske lån til sundhedssektoren ganske små. Det står i kontrast til Sverige og Finland, hvor lån til sundhedsprojekter har været betragtelige. I Finland har EIB udlånt til stort set alle landets universitetshospitaler og herigennem understøttet både forskning og uddannelse. 

EIB tilbyder 3 primære ydelser: 1) Udlån, hvor banken låner penge til juridiske enheder af alle slags. Aktiviteten, der lånes penge til, skal understøtte prioriteterne nævnt ovenfor, 2) Blending, som giver kunderne mulighed for at kombinere EIB-finansiering med andre finansieringskilder, og 3) Rådgivning og teknisk assistance til at forberede og gennemføre investeringsprojekter.

Offentlig-private partnerskaber forventes at spille en vigtig rolle med hensyn til at få Europas investeringer i infrastruktur på rette spor. I sundhedssektoren kan det være levering af offentlige services, sygehusbyggerier og innovation i bredere forstand.  Også klynger og fonde kan stå i spidsen for investeringer.

The Silver Economy – en sektor i eksplosiv vækst 
Antallet af både ældre og kronikere vil stige markant de kommende år. Allerede i dag lever en tredjedel af danskerne med en eller flere kroniske sygdomme. Og antallet af ældre, især antallet af de ældste borgere, stiger ligeledes. Antallet af borgere på 80+ år forventes at være fordoblet i 2036 ifølge en rapport udarbejdet af KORA i 2017.

Den demografiske udvikling lægger pres på sundhedssystemerne, men den åbner samtidig nye muligheder for innovative virksomheder, fordi efterspørgslen på produkter og tjenesteydelser målrettet ældre stiger. Mange virksomheder har allerede set potentialet i The Silver Economy, hvor velfærdsteknologi, såsom hjælpemidler, robotter, telemedicin, sundhedsapps og kunstig intelligens bliver afgørende.

I 2020 forventes størrelsen af det globale ”connected health market” at nå 59 milliarder euro. Man kan skimte udviklingen af et reelt seniormarked, som et af fremtidens største markeder. Flere og flere ældre vil have de fornødne ressourcer til at anskaffe sig teknologi, der fremmer deres livskvalitet.

Gør dit projekt synligt for internationale investorer
For at give investorer bedre indsigt i, hvilke investeringsmuligheder der findes i EU, oprettede Europa-Kommissionen i 2016 Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter (EIPP). Portalen er en digital platform, hvor projektledere kan uploade projekter med henblik på at matche med potentielle investorer.

Redaktør