Synshandicap

​Synshandicap dækker både over mennesker der er blinde og med forskellige grader af nedsat syn. Læs her hvordan tilgængeligheden kan forbedres for mennesker med synshandicap.

​Mennesker med synshandicap har som udgangspunkt problemer med at færdes og orientere sig - ikke mindst i ukendte omgivelser. Det er f.eks. svært at opdage trapper og niveauspring før man falder over dem, ligesom andre forhindringer i såvel ben- som hovedhøjde kan give problemer.

Omgivelser der kan sanses

Blinde og svagsynede benytter forskellige sanser, når de færdes.

Den svagsynede vil i videst muligt omfang gøre brug af sin synsrest, og har derfor behov for god og tilstrækkelig belysning samt kontastfarver til at orientere sig efter.

Den helt blinde vil gøre brug af de andre sanser - dvs. høre- og følesansen, og derfor har behov for materialevariation, der kan lette orienteringen.

Behov ved synshandicap

Mennesker med synshandicap har brug for, at man indretter miljøet, sådan at det bliver lettere at orientere sig. De har behov for:

  • En enkel og logisk opbygning af miljøet.
  • At man ved hjælp af materialevariation skaber en følbar og synlig markering. F.eks. i form af særlige ledelinjer og opmærksomhedsfelter med en belægning, der markant (taktilt og ved brug af kontrastfarver) adskiller sig fra den øvrige belægning.
  • At trapper og ramper markeres ved begyndelse og afslutning med et opmærksomhedsfelt.
  • Håndlister ved ramper og trapper.
  • Markering af trinforkanter på trapper.
  • At retningsændringer og indgangsdøre og elevatorer markeres med et opmærksomhedsfelt.
  • At der indrettes med god brug af kontrastfarver.
  • God ikke blændende belysning.
  • At visuel/skriftlig information suppleres med lyd og et taktilt format - som f.eks. punktskrift.


Redaktør