​​

Positiv respons på e-læring om neuropædagogik

​RegionH E-læring står sammen med døgntilbuddet 3Kløveren under Den Sociale Virksomhed bag et e-læringskursus om neuropædagogik, der blev taget i brug sidste efterår. En evaluering viser, at medarbejderne på stedet generelt er positive over for e-læringen og indholdets relevans i den daglige praksis. ​​

Vent...

​Af Trine Kit Jensen


"Kurset er indholdsrigt samt formen god. Man får et indblik i neuropædagogik samt forståelse for, hvorfor vi på 3Kløveren "gør som vi gør".

"Jeg synes det var informativt og med et indhold, der er let at føre over på vores brugergruppe"

Sådan lyder det fra et par af de medarbejdere på 3Kløveren, der har bidraget til evalueringen af e-læringskurset i neuropædagogik. Kurset er obligatorisk for alle medarbejdere på døgntilbuddet, hvis målgruppe er børn og unge med udviklingshæmning, der ofte også har andre diagnoser. Derfor har både pædagogisk personale, faglige ledere og koordinatorer samt ansatte i servicefunktioner deltaget i evalueringen, der bygger på en spørgeskemaundersøgelse og interviews med en håndfuld medarbejdere.

Et halvt hundrede medarbejdere har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen. Her svarer 58 %, at de "i nogen grad" og 36 %, at de "i høj grad" har fået mere viden om neuropædagogik via kurset. Kun 6 % svarer "i ringe grad" eller "ved ikke". Medarbejderne er også blevet spurgt, i hvilken grad de oplever, at kursets indhold kan bruges i det daglige arbejde med børnene og de unge. Her svarer 12 % enten i ringe grad" eller "ved ikke". 38 % svarer i "i nogen grad", mens 51 % svarer, at indholdet "i høj grad" er anvendeligt i praksis.

De positive svarprocenter glæder 3Kløverens forstander Mette Brunberg, der samtidig anslår, at de i dag ville være endnu højere. Da evalueringen blev foretaget, var det nemlig fortrinsvis medarbejdere med længere tids ansættelse og forhåndskendskab til botilbuddets måde at arbejde med neuropædagogik på, der gennemførte e-læringen.   

- For mange af dem, der var de første til at tage kurset, var det en konsolidering af deres faglighed og af vores metoder. Men for alle de nye medarbejdere, der er kommet til siden og har taget kurset som en del af introduktionsforløbet på 3Kløveren, har det været nyt pensum. Min forventning er derfor, at positivprocenterne ville være højere, hvis man spurgte dem, der efterfølgende har taget kurset, siger hun.


Supplement til t​​​emahæfte

Medarbejderne på 3Kløveren har tidligere fået undervisning i neuropædagogik via et temahæfte om emnet. Men mangel på uddannet arbejdskraft betyder, at døgntilbuddet har en stor gruppe ufaglærte medarbejdere, der kan have udfordringer i forhold til at læse dansk, enten fordi de ikke er født i DK eller fx er ordblinde.

Det har været medvirkende til, ledelsen har ønsket at få produceret e-læringen som et supplement til temahæftet, og noget tyder på, at det har været en god idé.  I hvert fald svarer 67 procent af de medarbejdere, der kender både temahæftet og e-læringen, at en kombination af de to undervisningsformer fungerer bedst for dem.

- Det er dejligt at læse, for det netop er det, der har været intentionen. For medarbejdere med fx ordblindhed kan det være svært at tilegne sig noget at det, der står i temahæftet, men når de har været igennem e-læringen, giver det måske mening efterfølgende. Omvendt er der også nogle, som synes at e-læringen er lidt for avanceret. For dem kan det måske være en hjælp bagefter at bladre i temahæftet og finde ud af, at svært er det altså heller ikke, siger Mette Brunberg.

Sætter pris på variation i formidlingsfo​​rmen

E-læringskurset rummer flere forskellige formidlingsformer som fx oplæsning, video, tegnefilm, podcast og quizzer, og i spørgeskemaets fritekstfelt er netop variationen noget af det, der tæller på plussiden i kommentarerne. 

"Flot stykke arbejde med varierede udtryksformer"

"God variation i præsentationsformen"

"Dejligt med variation af formidlingsformerne"​

I forhold til, hvad der fungerer mindre godt, er det en gennemgående anke, at e-læringskurset er for langt. Derudover giver en af de interviewede udtryk for, at der på det kontor, hvor e-læringen blev gennemført i arbejdstiden, ikke var den fornødne tid og ro til fordybelse. 

De interviewede medarbejdere er en servicemedarbejder, en pædagogisk assistent, to socialpædagoger og en faglig koordinator. I forhold til de første fire har fokus primært været at få den enkelte medarbejders individuelle vurdering af e-læringskurset og udbyttet af det, mens interviewet med den faglige koordinator har haft som mål at få et billede af, hvad medarbejdergruppen mere generelt har fået ud af kurset. Sidstnævnte oplever, at e-læringen har bidraget til at bryde neuropædagogikken ned i mindre dele, så det bliver noget alle medarbejdere kan forstå, optage og se idéen i at bruge.

"Det er der blevet åbnet for en dialog omkring. Sådan en aha-oplevelse. Det er det, jeg allerførst oplever hos mine kolleger". Og så værdien i, at vi kan tale mere ligeværdigt, så der ikke er nogen, der sidder med nogle smarte begreber, som andre ikke ved, hvad betyder."

Kommer hurtigt i ​gang

Mette Brunberg understreger, at vurderingen af medarbejdernes udbytte af e-læringen er udtryk for en subjektiv fortolkning, da der ikke er lavet undersøgelser af det faglige niveau før og efter, de har taget kurset.  Men på baggrund af evalueringen og hendes egne sonderinger på botilbuddet tror hun personligt på, at e-læringskurset gør en forskel. Det gælder ikke mindst for de nye medarbejdere, der hurtigt kan komme i gang med e-læringen om neuropædagogik.

- Med andre kursusformer må nye medarbejdere gå og vente på, at der kan samles nok nyansatte til et hold. Fordelen ved e-læringen er, at de kan komme i gang med noget regulær undervisning næsten med det samme, og de giver udtryk for, at det er en stor hjælp.  Alt andet lige mener jeg derfor, at børnene på 3Kløveren nu i mindre grad end tidligere risikerer at blive bragt i situationer, hvor medarbejderne ikke forstår deres måde at reagere på, siger hun.

​ 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor