Klynge 5: Klima, energi og mobilitet

​Med et ambitiøst mål om klimaneutralitet i år 2050 har EU afsat 15,2 mia. EUR til forsknings- og innovationsprojekter, der kan accelerere den grønne og digitale omstilling af vores økonomi, industri og samfund.  

Vent...

​Det skal ske gennem programmets femte tematiske klynge, hvor universiteter, regioner, kommuner og virksomheder kan søge støtte til projekter, der bekæmper klimaforandringer og øger Europas innovations- og konkurrenceevne i energi- og transportsektoren.

Klyngens aktiviteter skal understøtte implementeringen af Paris-aftalen og FN's Verdensmål samt bidrage direkte til realiseringen af prioriteterne i European Green Deal. Derudover skal aktiviteterne bidrage til at gennemføre EU-missionerne for tilpasning til klimaforandringer, rene have samt klimaneutrale og intelligente byer.

Seks indsatsområder for forskning og innovation

Der kan søges tilskud til EU-projekter inden for seks hovedområder, der benævnes destinationer.

Destination 1: Klimaforskning

Kommissionen ønsker at bane vejen for et modstandsdygtigt og klimaneutralt samfund og økonomi gennem klimaforskning på højt niveau og anvisning af veje til forebyggelse af og tilpasning til klimaforandringer samt adfærdsændringer. EU ønsker hermed at bevare sin førerposition inden for international klimavidenskab og samtidig at være med til at fremme den globale klimaomstilling.

Destination 2: Tværsektorielle løsninger på grøn omstilling

Kommissionen lægger op til et øget samspil mellem de emissionstunge transport- og energisektorer for at skabe større synergieffekter i klimaindsatsen og accelerere den grønne omstilling. Man forventer, at et større tværsektorielt samspil kan fremme udviklingen af innovative økosystemer og løsninger, der både understøtter overgangen til ren energi og emissionsfri transportformer.

Destination 3: Bæredygtig, sikker og konkurrencedygtig energiforsyning

For at fremme en mere effektiv, ren, bæredygtig, sikker og konkurrencedygtig energiforsyning søger Kommissionen nye løsninger inden for intelligente forsyningsnet og energisystemer baseret på vedvarende energi.

Destination 4: Effektivt, bæredygtigt og inkluderende energiforbrug

Kommissionen vil sikre en effektiv og bæredygtig energiudnyttelse, der er tilgængelig for alle. Det søges realiseret gennem projekter, som bidrager til udviklingen af et rent energisystem og en retfærdig omstilling af energisektoren med særligt fokus på bygningsmasse og industrien.

Destination 5: Emissionsfrie og konkurrencedygtige transportløsninger

Kommissionen giver tilskud til projekter, der bidrager til nulemission for transportmidler på land, i vand og i luften. Målet er at udvikle klimaneutral og miljøvenlig mobilitet på tværs af alle transportformer og samtidig styrke transportsektorens konkurrenceevne på det globale marked.

Destination 6: Transport og intelligente mobilitetsløsninger for passagerer og varer

Målet i den sjette og sidste destination er at skabe sikre, integrerede, inkluderende, robuste, klimaneutrale og bæredygtige mobilitetssystemer for borgere og varer. Det søges realiseret gennem brugerorienterede teknologier og services, herunder digitale teknologier og avancerede satellitbaserede luftfartstjenester.

Projekttyper

Projekttyperne i Horizon Europe vil fortsat være en blanding af 1) forsknings- og innovationsprojekter (RIA), der udvikler ny viden og teknologi, 2) innovationsprojekter (IA), der demonstrerer, tester og udruller innovative løsninger og/eller 3) koordinations- og støtteprojekter (CSA), der skaber læring, netværk og policy.

I klynge fem lægges der op til flest RIA-projekter (49%) efterfulgt af IA-projekter (39%), CSA-projekter (11%) og co-finansierede partnerskaber (1%).

Budget fordelt på destinationer

Der er afsat 15,2 mia. EUR til klynge fem over hele programperioden 2021-27. Til det første toårige arbejdsprogram for 2021-22 er der budgetteret med ca. 3 mia. EUR, hvoraf den største andel vil tilgå den tredje destination for energiforsyning (36%) efterfulgt at destination 5 (17%), 6 (15%), 2 (13%), 4 (10%) og 1 (9%). 

Partnerskaber

I klynge fem vil partnerskaber blive brugt som et middel til at geare EU-midler og accelerere den grønne og digitale omstilling. Der lægges op til co-programmerede partnerskaber inden for batteriudvikling, bygningsmasse, nulemission for vej- og søtransport samt integreret og automatiseret mobilitet; co-finansierede partnerskaber inden for ren energi og bæredygtig byudvikling; og endelig institutionaliserede partnerskaber inden for fornyelse af jernbanenettet, ren luftfart og hydrogen. Du kan læse mere om de forskellige typer partnerskaber her.

Arbejdsprogram og projektopslag

Horizon Europes arbejdsprogram for 2021-22 blev offentliggjort den 16. juni 2021, hvor man kan finde beskrivelser af de seks destinationer, 18 indsatsområder og de første 188 projektopslag, herunder emnets spændvidde og forventet effekt samt praktiske oplysninger om budget og betingelser.

98 projektopslag vil blive offentliggjort i 2021 og 90 i 2022. Derudover forventes yderligere 14 opslag offentliggjort i andet halvår af 2021. De første projektopslag har deadline til september 2021. 

Opdateret 29.06.2021

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor