Brugerråd

​Ved at etablere et brugerråd kan I på sygehuset eller i almen praksis styrke involveringen, dialogen og samarbejdet med patienter og pårørende for derigennem at forbedre praksis. Gennem brugerrådet bliver patienter og pårørende systematisk hørt og får medindflydelse på prioriteringen og organiseringen af sundhedsvæsenets ydelser.

Video om brugerråd (03.00 min)

Hvad er et brugerråd?

Et brugerråd eller et brugerpanel er et forum, hvor en gruppe tidligere og nuværende patienter eller pårørende mødes 5-6 gange om året for at drøfte emner i relation til fx et sygehus, en afdeling eller i almen praksis. Ofte består brugerrådet også af repræsentanter fra ledelsen og personalegruppen. Derudover kan brugerrådet bestå af personale, der repræsenterer andre sektorer eller andre sygehuse, som sygehuset samarbejder med. Ofte består et brugerråd af 10-15 medlemmer.

Hvad kan et brugerråd bidrage med?

Ved at etablere et brugerråd kan I sikre en systematisk og kontinuerlig inddragelse af patienter og pårørendes perspektiv i arbejde med at udvikle fx sygehuset. Fordi brugerrådet består af en række forskellige patienter og evt. personale, vil brugerrådet kunne give flere nuancer på et givent emne. Et brugerråd kan på den måde være med til at styrke involveringen, dialogen og samarbejdet med patienter og pårørende for derigennem at udvikle praksis, så den tager hensyn til patienter og pårørendes behov og præferencer. 


Målgruppe

I princippet kan alle patienter og pårørende med fysisk og mentalt overskud inddrages i brugerrådet. I udvælgelsen af deltagere kan I efterstræbe at få et så repræsentativt udsnit af patienter og pårørende som muligt i forhold til jeres målgruppe. Nogle patienter kan dog være for syge eller ressourcesvage til at deltage. Det er vigtigt, at I vælger deltagere, der kan hæve sig over egen sygdomshistorie og repræsentere hele målgruppen. Hvis I gerne vil have det politiske perspektiv repræsenteret, kan I endvidere overveje at inddrage repræsentanter fra patient- og pårørendeforeninger i brugerrådet.

Ressourcer

Udgifterne til at have et brugerråd kan ofte holdes inden for organisationens eksisterende budget. I kan med fordel afsætte 2-3 timer til afholdelse af brugerrådsmøderne og yderligere en halv til en hel time, hvis I afholder formøder. Herudover skal I påregne forberedelse pr. møde til indkaldelse af deltagerne, udarbejdelse af dagsorden og referatskrivning. I kan vælge at honorere deltagerne eller give deltagerne en erkendtlighed for deres deltagelse. Desuden kan I med fordel sørge for forplejning på brugerrådsmøderne og evt. dækning af deltagernes transportudgifter.


Yderligere information


Beskrivelserne af metoderne i Patientinddragelsesguiden bygger på observationer og interview med patienter, pårørende og personale fra de 5 regioner i Danmark, der har erfaring med at anvende metoden i praksis.

Hvis du vil vide mere om Patientinddragelsesguiden eller har spørgsmål til metoderne, kan du kontakte Kompetencecenter for Patientoplevelser


Andre søgeord: patientråd | patient- og pårørenderåd | patientpanel | patientekspertpanel | ungepanel | brugerpanel | patientforum | lokale dialogfora | dialogforum | peerboard | patientinddragelsesudvalg | patientinddragelse | brugerinddragelse

Redaktør