Rationelt antibiotikaforbrug og regionale indsatser i Region Hovedstaden

Et rationelt antibiotikaforbrug skal understøttes af mange aktører. Udvalg for Forebyggelse af Hospitalsinfektioner samarbejder med en bred vifte af sundhedsprofessionelle, som med deres forskellige kompetencer bidrager til at antibiotika bruges hensigtsmæssigt. Hospitalerne, de praktiserende læger og plejecentre i regionen skal samarbejde om at sikre, at antibiotika bruges rationelt. Det sker bl.a. gennem videnformidling og sektorsamarbejde, både lokalt og regionalt.

Dekorativt

​​​

​Gå direkte til....​​​​​​​

Indsatser for et mere rationalt antibiotikaforbrug på hospitaler

Tværsektorielt arbejde mellem hospitalerne, kommunerne og almen praksis

Videndeling og formidling


Indsatser for et mere rationelt antibiotikaforbrug på hospitalerne

På hospitalerne er der især fokus på, at patienterne får den rigtige behandling og at den løbende evalueres og afsluttes rettidigt, så der ikke behandles med mere bredspektret antibiotika end nødvendigt eller for længe.

Fælles regional antibiotikavejledning og regionalt antibiotikaråd

Der er lavet en fælles regional vejledning for brug af antibiotika på hospitalerne. Den tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af antibiotika​, Medicinrådets behandlingsvejledninger og medicinske selskabers vejledninger​. Vejledningen beskriver anbefalet valg af antibiotika og behandlingslængde ved forskellige indikationer og diagnoser. Den regionale vejledning kan hentes som app til smartphone eller tablet i App Store eller Google Play.

Det tværgående arbejde omfatter også nedsættelsen af et særligt antibiotikaråd på tværs af hospitalerne. Rådet skal understøtte og fremme rationel brug af antibiotika i regionen, ensartet kvalitet i antibiotikabehandlingen samt bidrage til regionens opfyldelse af de nationale mål for antibiotikaforbrug. Rådet udarbejder en koordineret og fælles plan og mål for området i regionen med særligt fokus på. 1. At reducere forbruget af kritiske antibiotika (cefalosporiner, fluoroquinoloner og carbapenemer) og 2. At øge andel af antibiotikaordinationer, der følger regionens antibiotikavejledninger. Rådet samarbejder med hospitalernes lokale antibiotikaudvalg, Regionens Komite for Infektionshygiejne samt Regionens Lægemiddelkomité.

Fælles overvågning og indsatsværktøjskasse

Antibiotikaforbruget på alle regionens hospitaler overvåges løbende, for at give overblik og grundlag for prioritering af indsatsområder. Data kan findes på hospitals- og regionsniveau på overvågningssiden og i denne interaktive dataapp, der opdateres hver måned. Data kan også genereres på bl.a. afdelings- og  stofniveau i Sundhedsplatformens rapportmodul.

På baggrund af regionale og internationale erfaringer fra arbejdet med at gøre antibiotikaforbruget mere rationelt er der udarbejdet en såkaldt "antibiotikapakke". Pakken består af eksempler på konkrete handlinger, som man har erfaring med, bidraget til reduktion af antibiotikaforbruget. Det kan være arbejdsgange, der understøtter en bedre praksis, tjeklister der kan sikre alle dele i medicineringsprocessen, eller hjælpemidler, der fremmer forbedringsarbejdet. Find Antibiotikapakken (pdf, 5 MB) her

​​Antibiotic stewardship - et implementeringsredskab til at sikre bedre patientbehandling, mindre sygelighed og mindre resistens

​Der findes en effektiv metode til at opnå den mest hensigtsmæssige brug af antibiotika til patienterne. 

Begrebet antibiotic stewardship er et program, som har til formål at fremme den mest hensigtsmæssige brug af antibiotika. Derigennem kan man undgå unødvendige bivirkninger som følge af behandlingen med antibiotika.

​Der findes ingen fast skabelon for hvordan et hospital skal arbejde med antibiotic stewardship, men programmet kan bestå af flere elementer og indsatser på forskellige områder:

 • Forpligtigelse på ledelsesniveau
 • Udpegelse af programansvarlig medarbejder
 • Farmaceutisk ekspertise
 • Handlinger – som følges tæt
 • Monitorering – overvågning af forbrug- og resistensmønstre
 • Afrapportering om forbrug og resistens til relevante medarbejdere
 • Uddannelse af læger i optimal antibiotikaordinering

Flere hospitaler i Region Hovedstaden har arbejdet succesfuldt med antibiotic stewardship-programmer. En del af erfaringerne blev samlet og formidlet i Antibiotikapakken nævnt ovenfor. ​Andre mindre eller lokale projekter har set på optimal forebyggelse af infektioner.


​​Tværsektorielt samarbejde mellem hospitalerne, kommunerne​ og almen praksis

​En vigtig indsats for at fremme fornuftigt brug af antibiotika og bekæmpe den stigende resistens, er samarbejde og videndeling mellem de tre sektorer – hospitaler, kommuner og almen praksis. Men sektorgrænserne er ikke synlige for bakterierne, og udfordringen for sundhedsvæsenet er at reducere risikoen for at borgere smitter eller smittes hjemme hos dem selv eller i sundhedsvæsenet.

Region Hovedstaden har gennemført en række samarbejdsprojekter med kommuner og almen praksis om at øge det rationelle antibiotikaforbrug. Projekterne har haft fokus på at indsatsen skulle være evidensbaseret, men samtidig være praksisnær og anvendelsesorienteret.  Forebyggelse, diagnostik og behandling var de centrale emner i indsatserne, og implementeringen foregik gennem vidensopbygning og dialog.

Projekterne har haft fokus på henholdsvis små børn og ældre borgere, idet det største forbrug af antibiotika ses i disse to grupper.

Tværsektorielle projekter om børn, antibiotika og infektioner

Tværsektorielle projekter om ældre, antibiotika og infektioner

 • Ja, nej, måske? Antibiotika for mistænkt UVI hos plejehjemsbeboere. Fælles forståelsesramme for praktiserende læger og plejepersonale (2021-2023)
 • Bedre behandling af urinvejsinfektioner hos plejecenterbeboere. Kommunikation, diagnostik og behandling (2017-2020)
 • Antibiotika og urinvejsinfektioner (ABOUT). Modeller til reducering af unødvendigt antibiotikaforbrug og forebyggelse af urinvejsinfektioner på plejecentre (2018-2019)
 • Mindre antibiotikaforbrug og færre urinvejsinfektioner blandt ældre borgere på plejecentre​ (2017-2018)​


Videndeling og formidling

Formidling og deling af viden på tværs af enheder og sektorer er vigtig i forhold til at understøtte arbejdet med at skabe forbedringer. Region Hovedstadens har siden 2016 - i forbindelsen med den europæiske Antibiotic Awareness Day  den 18. november - afholdt  velbesøgte temadage med fokus på antibiotika og infektionshygiejne i primærsektoren og på hospitalerne. Arrangementerne i 2020 og 2021 blev ikke afholdt i henhold til regionens retningslinjer for håndtering af COVID-19.  Læs om de fire tidligere afholdte temadage nedenfor.  


​Særligt til borgere

Region Hovedstaden har udgivet pjecen "Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika", der fortæller om antibiotikas virkning og potentielle bivirkninger samt giver gode råd ved almindelige infektioner, hvor antibiotika sjældent er nødvendigt. Pjecen er udgivet på 8 sprog: Dansk, arabisk, fransk ​somali, farsi, engelsk, tyrkisk og urdu.

Redaktør