2016 - spørgsmål fra regionsrådets medlemmer til administrationen

Her finder du de spørgsmål, som regionsrådets politikere har stillet administrationen i 2016 samt administrationens svar.​

Spørgsmål fra regionsrådet og svar fra administartionen

Nr.

​Spørger

​Dato

Spørgs​mål​​

​196​Susanne Due Kristensen (A)​22/11-2016​Spørgsmål:
1. Arbejdes der med stemmehøring i psykiatrien i Region Hovedstaden?
2. I bekræftende fald, hvordan arbejdes der med stemmehøring i daglig praksis, og indenfor hvilke specialer og på hvilke Psykiatriske Centre?
3. Arbejdes der med reduktion i medicin i forbindelse med stemmehøring?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​195​Leila Lindén (A) og Carsten Scheibye (V)​21/12-2016​I forlængelse af redegørelse af 20. oktober 2016 vedrørende en 3-årig drengs tragiske død på Bornholm samt den efterfølgende presseomtale i de bornholmske medier og MetroExpress, har vi en række spørgsmål...
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​194​Henrik Thorup (O)​19/12-2016​Ved tidligere forespørgsel har jeg fået oplyst fra administrationen, at de to villaer der ligger på Gentofte Hospitals grund, var sat til salg.
Nu har de stået tomme i et år, og de er stadig ikke blevet solgt.
Hvad er årsagen til den langsommelige behandling af salget?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​193​Torben Kjær (Ø)​19/12-2016​Politikerspørgsmål - Ambulanceberedskab ved 3-årig drengs død
Som opfølgning på svar af mine spørgsmål 166-16 i sagen om en 3-årig drengs tragiske død på Bornholm, redegørelse for forløbet af 20. oktober 2016 samt af artikel i MetroXpress 19. december 2016, hvoraf der efter avisens aktindsigt fremgår en række foruroligende forhold, vil jeg bede om besvarelse af følgende spørgsmål snarest:...
suppleret med 4 del-spørgsmål den 3. januar 2017
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​192​Torben Kjær (Ø)​18/12-2016 ​Politikerspørgsmål - brud på sociale klausuler, kædeansvar etc.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​191​Lise Müller (F)​18/12-2016​Som følge af denne sag om ansættelse af HuT-medlemmer, vil jeg gerne vide om regionen har nogle særlige procedurer for sikkerhed/fortrolighed mv når der ansættes til SP-arbejde, herunder også om vikarbureauer er omfattet af samme regler.
Desuden vil jeg gerne bede om en vurdering af hvorvidt regionen på lovlig vis kan undersøge folks religiøse og/eller politiske synspunkter, herunder også en vurdering af om regionen kunne have afskediget pågældende på lovlig vis efter tilhørsforholdet blev kendt.

​190​Henrik Thorup (O)​18/12-2016​Jeg har fået en henvendelse fra en borger, der sammen med sin hustru ville vaccineres imod influenza. Hos lægen var der desværre ikke mere vaccine, og det havde der ikke været den sidste måned, oplyste denne. Seruminstituttet har efterfølgende oplyst borgeren, at de heller ikke har mere vaccine, og får ikke mere.
Er man i administrationen klar over problemet, og hvis ja, hvad er der gjort ved det? Er der blevet informeret ud offentligt, at man ikke kan blive vaccineret mere i år? Hvad skyldes den manglende vaccine?

​189​Karin Friis Bach (B)​17/12-2016​Hermed et spørgsmål om efterbehandling brystkræft – og en tilsyneladende forskel på hvilke lægemidler, man tilbyder på vores forskellige hospitaler til trods for en klar faglig anbefaling fra DBCG.
Det drejer sig om behandlingen med bisfosfonat, som gives for at forhindre, at behandling for brystkræft influerer på knoglemassen og dermed giver risiko for knoglefraktur....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue) 

​188​Karin Friis Bach (B)​16/12-2016​Jeg er blevet kontaktet af en bekendt i Region Hovedstaden, der har oplevet, at hun ikke kan komme til to forskellige konsultationer hos sin læge på samme dag (en huddims, der skal fryses væk, samt udredning for rygproblemer). Generelt vil det jo ellers være praktisk for de fleste erhvervsaktive borgere, hvis du kunne få ordnet flere ting på én gang, når de nu havde taget fri fra arbejde for at komme til deres læge. Men den pågældende læge har forklaret, at Regionen ikke vil betale for begge konsultationer, hvis de afholdes samme dag, og at borgeren derfor er nødt til at lave to forskellige aftaler på hver sin dag.
Er det korrekt? Og i givet fald: hvad er baggrunden for en sådan regel?

​187​Marianne Frederik (Ø)​8/12-2016​Politikerspørgsmål vedr. PSO:
Hvilken betydning får fjernelsen af PSO-afgiften for regionens budget?
Er det noget der behandles på et regionsrådsmøde, hvornår?
Begrundelse: Forliget blev indgået i november måned, så jeg går ikke ud fra, at det er indregnet i budgettet. Det betyder lavere udgifter, og dermed mere til drift, og måske mere til ansatte? På den anden side må det få konsekvenser for budgetteringen af energirenoveringer.
Læs svar fra administrationen incl bilag (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​186​Randi Mondorf (V) ​8/12-2016​Fødeområdet, der ønskes et overblik over følgende 3 emner: 
- Budgetramme for området 2015 og 2016 
  • Tildelte ekstrabevillinger fra staten (eks. 50 dmkr. /15,8 til Region Hovedstaden.
  • Tildelte ekstrabevillinger fra Region Hovedstaden ?
  • Fjernede eller reducerede bevillinger 
  • Netto virkning ?.......

​185​Torben Conrad (Ø)​8/12-2016​Vedr. tandlæger: Der bedes redegøres for proceduren for henvisning fra praktiserende tandlæger til Rigshospitalets Tand-mund-kæbekirurgisk Klinik. 
Er det tidssvarende at henvisninger skal sendes med post eller fax? (https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/hovedorto/tand-mund-kaebekirurgisk-klinik/om-klinikken/Documents/henvisningsblanket-tand-mund-kaebekirurigsk-klinik-september-2015.pdf)
Hvor mange telefoniske/skriftlige forespørgsler fra tandlæger om bortkomme henvisninger modtager man?
Har man nogen gange opfordret til at sende henvisning med ukrypteret mail? 
Har man nogen gange modtaget henvisning med ukrypteret mail?
Kan den nuværende procedure leve op til diagnosegarantien for kræftpatienter?

​184​Anne Ehrenreich (V) ​8/12-2016​Der er pt. stor opmærksomhed om fødeområdet, som er et meget vigtigt område for Region Hovedstaden. I den forbindelse har jeg erfaret, at Familieiværksætterne som er et projekt, som findes i mange kommuner trækker på jordemødrene i deres aktiviteter. Det er f.eks. Hos jordemødrene, at borgerne blive informeret om, at deres kommune er med i projektet. Jeg vil derfor høre, om familieiværksætterne betaler den tid, som går med disse aktiviteter, og om det er noget, som er godkendt politisk. Jeg vil også gerne have et skøn over, hvor mange jordemoder ressourcer i Regionh som går til deltagelse i disse aktiviteter.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​183​Anne Ehrenreich (V)​7/12-2016​Jeg vil gerne vide, hvordan et typisk forløb ser ud mht. program for behandling i løbet af en uge for en typisk rygmarvsskadet (eller nogle stykker) efter hhv. fire og ti ugers indlæggelse. Det vil også være nyttigt med oplysninger om adgangen til samtale med en læge i løbet af de samme uger?
Læs svar incl. bilag fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​182​Torben Kjær (Ø)​7/12-2016​En borger har henvendt sig på baggrund af at have modtaget screeningssæt om tyktarmskræft fra regionen. Fordi borgeren har en funktionsnedsættelse (blind), finder denne sig ikke i stand til selv at foretage prøvetagningen og spørger, hvem der i den givne situation har forpligtelsen til at hjælpe med det. Borgeren har spurgt almen praksis, som afviste at kunne hjælpe, og ansøgning om kommunal hjælp tager ofte flere måneder og kan være en omstændi proces, hvis borgeren ikke i forvejen får hjælp til personlig pleje. På denne baggrund vil jeg bede om besvarelse af følgende:...
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​181​Martin Geertsen (V)​6/12-2016​Administrationen bedes redegøre for, om der er - og i givet fald hvor stor – en andel (i procenter og kvm2) af Amager Hospital, der ikke anvendes til hospitalsdrift eller andre typer af sundhedsrelaterede opgaver? 
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​180​Torben Conrad (Ø)​5/12-2016​"Folketinget afsatte sidste år 50 millioner kroner årligt til de pressede fødeafdelinger". Hvordan fordele disse midler sig til disse 5 fødesteder:
Hvidovre, Herlev, Hillerød, Rigshospitalet og Bornholms Hospital.
Hvad har de fem fødesteder skulle spare i 2017 ?
(Alle Region Hovedstadens hospitaler skal ifølge budgetaftalen for næste år finde besparelser og omprioriteringer for 640 millioner kroner.)
Hvor meget har de sparet de sidste tre år ? Udtrykt i kr. / øre. (både de 2 % effektiviseringer og andre besparelser)

​179​Niels Høiby (I) og Anne Ehrenreich (V)​5/12-2016​Hvad er grunden til, at Regionens Åbenhedspolitik ikke er vedtaget endnu, selvom Budgetaftalen 2017 på side 1 specifikt har et afsnit herom og specifikt nævner, at "Vi skal sikre en åben kultur, hvor den enkelte medarbejder trygt kan udtrykke sin mening”.....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​178​Torben Kjær (Ø)​22/11-2016​Hvad bruger regionen årligt på behandling på Steno og for hvor mange patienter? Dertil vil jeg gerne vide lidt mere om, hvad der bruges på forskning på Steno i dag, og hvem der betaler - er det fonden, A/S og/eller andre? Det eneste, jeg har kunne finde via søgning på nettet er, at fonden har bevilget 27 mio. kr. i 2015, og det er næppe det eneste, Steno har haft at gøre godt med?
Findes der et dokument, hvor det er muligt at få et samlet overblik, så man kan sammenligne med aftalen for det fremtidige både for behandling og forskning? 
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​177​Martin Geertsen (V)​17/11-2016​Administrationen bedes redegøre for, om det er en gængs fremgangsmåde i Region Hovedstaden, at patienter, som får mere end én behandlingskode, ikke kan anvende det (udvidede) frie sygehusvalg, som i et spørgerne bekendt eksempel, hvor en patient fik afslag på frit sygehusvalg med den begrundelse, at vedkommende havde tre behandlingskoder: blodprøve, lægekonsultation og diætist?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​176​Karsten Skawbo-Jensen (C )​11/11-2016​Ultralydsscanning for brystkræftopererede som kontrol, når mammografi ikke er muligt

Jeg har modtaget en borgerhenvendelse fra en brystkræftopereret kvinde, der for nogle år siden har fået fjernet et bryst....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​175​Torben Conrad (Ø)​11/11-2016​1. Hvilke retningslinjer ligger der for at uddele bøder til praktiserende læger for at have behandlet for mange patienter?
2. Har Regionen ændret praksis på området?

3. Hvor mange læger i Regionen har i fået bøder i de sidste 3 år?
4. Hvordan vurderer man at bøder vil påvirke folkesundheden når man i kampanger opfordre folk til at gå til lægen og samtidig straffer lægerne for at tage imod disse patienter?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​174​Tormod Olsen (Ø)​10/11-2016​Jeg vil gerne spørge til følgende i forbindelse med byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland. Stiller Regionen nogle krav til indkvartering for bygningsarbejdernes skurby/ camp? Hvis der ikke er stillet krav til indkvartering, er det så muligt at indføre krav, for så vidt der er politisk ønske herom?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​173​Anne Ehrenreich (V)​7/11-2016​I forbindelse med flertallets beslutning om nedlæggelse af bus 375R til Rungsted station har jeg et par spørgsmål med udgangspunkt i udvalgsbehandlingen af sagen den 22. juni 2016 og særligt Movias oplæg til trafikbestilling, som var vedlagt sagen som bilag samt Kirsten Hinks læserbrev i Ugebladet for Hørsholm http://hoersholm.lokalavisen.dk/debat-afkortning-af-bus-375r-til-kokkedal-station-/Lokale-nyheder/20161103/laeserbreve/161109828/1039  :  

Det fremgår af Movias trafikoplæg, at rute 375R er en meget succesfuld buslinje, som i 2016 har haft en passagerfremgang på 16%....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​172​Anne Ehrenreich (V)​4/11-2016​I opfølgning af svaret på regionsspørgsmål 158/16 om oplysninger om ventetider på regionens hjemmesider har jeg et par yderligere spørgsmål: 
Var det muligt - udover ventetider at få oplyst, hvor mange personer, der står på ventelisten?
Hvordan sikres det, at patienterne er ordentligt informeret om deres ret til at bruge det frie udvidede sygehusvalg. Jeg har set forskellige breve, som tyder på, at informationen til borgerne er meget begrænset og nærmest mangelfuld....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
 
​171​Anne Ehrenreich (V)​4/11-2016https://www.rigshospitalet.dk/presse-og-nyt/nyheder/nyheder/Sider/2016/oktober/regionh-hjemtager-hjaelperordninger-til-visse-respiratorbrugere.aspx   

Region Hovedstaden har den 1. december 2016 besluttet at hjemtage de faglærte hjemmerespiratorordninger som tidligere er blevet varetaget af et privat firma. I den forbindelse har Venstre følgende spørgsmål : ....

​170​Annie Hagel (Ø)​2/11-2016​Er det et krav til et nyt sundhedshus i Helsingør, at der skal være plads til, at en redningshelikopter skal kunne lande i umiddelbar nærhed, og hvis ja, indgår det i overvejelserne om, hvor huset skal placeres?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​169​Annie Hagel (Ø)​2/11-2016​I Helsingør Dagblad forleden udtale regionsrådsformanden, at flere patienter bør henvises til akutklinikken i Helsingør. Kan jeg får en opgørelser over, hvor mange der henvises fra 1813 til henholdsvis akutklinikken i Helsingør og akutmodtagelsen på hospitalet i Hillerød?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​168​Erik Rostell Gregersen (A)​27/10-2016​Regionens administration bedes hos Movia få oplyst passagerantallet på natrute N 81. Det der specielt har interesse er Kongelundsvej området og Søvang.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​167​Lise Müller (F)​27/10-2016​Har vi nogle eksempler i regionen på at afdelinger/sygehusledelser har lavet nogle forsøg/pilotprojekter ift at klæde ledelser på til at at skabe større fleksibilitet i arbejdstidstilrettelæggelsen. Her tænker jeg fx på forsøg med hvordan medarbejdere fra nogle afdelinger kan hjælpe på andre afdelinger ved behov eller ændrede arbejdstider? Spørgsmålet skal ses i relation til rigsrevisionens rapport om arbejdstidstilrettelæggelse.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​166​Torben Kjær (Ø)​24/10-2016Politikerspørgsmål - ambulanceberedskab
I en tragisk sag døde en 3-årig dreng på Bornholm, og af pressen fremgår det, at ambulancen tilkaldt via 112 blev på skadesstedet og ydede behandling i 40 minutter uden det ønskede resultat, inden den kørte drengen de 10 minutter til Bornholms Hospital. Da jeg dertil har personlig erfaring med, at ambulance tilkaldt via 112 til patient med hjertesvigt blev 30 minutter på skadesstedet, selv om der var under 10 minutters kørsel til nærmeste akuthospital, inden den forlod skadesstedet med udrykning til andet hospital, vil jeg bede om besvarelse af følgende spørgsmål:...
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​165​Anne Ehrenreich (V)​24/10-2016​Jeg vil gerne vide, hvor mange akutlægebiler Region Hovedstaden har pr. borger i sammenligning med øvrige regioner. Er der nogen forklaring på forskellene mellem regionerne? Er der nogen forskel på de opgaver redderne kan varetage i de forskellige regioner ? Og i givet fald hvorfor? Er der planer om at styrke uddannelsen af redderne i RegionH?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​164​Lise Müller (F)​21/10-2016​En borger har under en indlæggelse på Glostrup Hospital haft en dårlig oplevelse med maden. Den beskrives som meget ensidig, kedelig og gammeldags ("bondekost") og uden ret meget grønt og slet ingen frugt....
Læs svar fra administrationen incl bilag (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​163​Annie Hagel (Ø)​19/10-2016​Ifølge budgetaftalen for 2017 er akutklinikkerne i Helsingør og på Frederiksberg bevaret med åbningstider fra 9 til 21. Er det alle dage, og gælder det både skader og sygdom?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​162​Annie Hagel (Ø)​19/10-2016​I budgetaftalen for 2017 står der, at jordemoderkonsultationerne i Lyngby og Ishøj er bevaret. Hvilke er lukket?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​161​Annie Hagel (Ø)​19/10-2016​a regionsrådet på mødet 8. marts godkendte det videre arbejde med at etablere et nyt fælles sundhedshus i Helsingør, var der med sagsfremstillingen en tidplan, som så cirka sådan ud:....
Læs svar fra administratioinen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​160​Niels Høiby (I) / Anne Ehrenreich (V)​11/10-2016​På baggrund af svar på Anne Ehrenreichs spørgsmål 124-16, stillet 11-7-2016 og besvaret 5-10-.2016, skal vi udbede os svar på nedenstående supplerende spørgsmål. De er afledt af, at vi har erfaret, at personalesituationen både på 'Klinik for Traumatisk Hjerneskade' på Hvidovre Hospital og 'Klinik for Rygmarvsskader' på Hornbæk/Rigshospitalet Glostrup og Blegdamsvej -  som har samme fælles ledelse og er tilknyttet Neurocenteret på Rigshospitalet, da begge klinikker skal flytte ud i nybyggeriet på Glostrupmatriklen -  har udviklet sig meget bekymrende for patienterne....
Læs svar fra Administrationen (Pdf-fil, åbner i nyt vindue)
 
​159​Torben Kjær (Ø)​10/10-2016Politikerspørgsmål – Borreliose
En nær bekendt gik gennem 2 en halv måned flere gange til praktiserende læge med rød plamage med lys center efter stik eller bid. Der var forskellige symptomer, som vedkommende efter diagnosen har læst sig til, er typisk for Borreliose. Da symptomerne ikke hørte op, sagde anden læge på praksis endelig, at hun ville tage en prøve og få den analyseret for Borreliose, selv om hun ikke måtte. Den viste sig at være positiv, og borgeren er sat i kraftig antibiotikabehandling. Følgende spørgsmål bedes venligst besvaret:....

​158​Anne Ehrenreich (V)​10/10-2016 lyset af at behandlingsgarantien på en måned nu er geninført, vil jeg kende baggrunden for, at oplysningerne om ventetider på diverse behandlinger er så svære at finde på RegionHs hospitaler hjemmesider? Her et eksempel fra Herlev Hospital - oplysningerne ligger langt inde bag ved. Man skal virkelig være vedholdende som patient for at finde det:
www.herlevhospital.dk/afdelinger-og-klinikker/afdeling-for-led-og-knoglekirurgi/praktiskinfo/Sider/Ventetid.aspx
Jeg synes, at det hører til god patientinformation, at oplysningerne er let tilgængelige.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​157​Anne Ehrenreich (V)​10/10-2016​Hvorfor er det ikke muligt at bestille tid, når man skal have foretaget blodprøve på Herlev hospital og/eller skal møde en anæstesilæge? Ventetiden kan være mellem 1-3 timer for hele forløbet. Det ville være langt bedre for borgerne, hvis der var mulighed for at booke tid.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​156​Morten Dreyer (O)​10/10-2016Er dette bekendt af Regionen ?
Hvis det et problem. Er der så en løsning ?

​155​Morten Dreyer (O)​10/10-2016​Spørgsmål til Region H ved trafikbetjening.
 Hvormange linje 350S er blevet aflyst i året 2016 på strækningen mellem Tårnby Torv og Dragør ?
 Linje 350S vendes ofte ved Sundbyvester Plads eller Tårnby Torv, når de er stærkt forsinkede pga trafikpropper i city.....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​154​Lene Kaspersen (C)​29/ 9-2016​Er det muligt at få at vide, om Regionen har genoptræningscenter for yngre hjerneskadede? Jeg vil gerne have svaret for yngre med erhvervet hjerne skade - det er op til 40-45 år
Læs supplerende svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​153​Annie Hagel (Ø)​06/10-2016Jeg har fået en henvendelse fra en borger, som henviser til rekommandationer på www.dbcg.dk, hvor det blandt andet hedder 

"Bisfosfonat bør tilbydes postmenopausale patienter der ikke indgår i lavrisikogruppen"...
Læs svar fra administrationen incl. bilag (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​152

​Torben Kjær (Ø) 

​26/9-2016

​Politikerspørgsmål - produktion af Caffeincitrat 
Til spædbørn med vejrtrækningsproblemer har Hospitalsapoteket i Region Hovedstaden i mange år produceret en peroral opløsning Caffeincitrat som magistral ordination, der ikke skal godkendes af lægemiddelstyrelsen. Det har man solgt til andre regioners hospitaler i overensstemmelse med dansk lovgivning.......
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​151

​Anne Ehrenreich (V)

​26/09-2016​Det fremgår af Frederiksborg Amtsavis fredag den 23. september 2016, at Hillerød hospital skal fyre et større antal lægesekretærer. Vi skal høre om baggrunden for det, da Hillerød hospital først tager sundhedsplatformen i brug i marts 2017. 
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​150

​Marianne Frederik (Ø)

​26/09-2016Politikerspørgsmål om mobil behandlingsplads 

- Hvilken analyse ligger der bag beslutningen om en mobil behandlingsplads? Jeg ønsker analysen tilsendt og gerne offentliggjort.

- Hvad er begrundelserne for at Hovedstadens Beredskab og andre beredskaber ikke er tilstrækkelige?

- Hvad tilsiger, at regionens mobile handlingsplan vil være hurtigere fremme end Beredskabsstyrelsen? Hvis der er tale om noget der er opbevaret i en container.

- I budgetaftalen er der budgetteret med en investering på ca. 6 millioner kr., hvad går de til?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​149

​Tormod Olsen (Ø)

​21/09-2016Jeg ønsker oplyst om samlede overskridelser af budgetterne for regionerne automatisk medfører sanktioner/straf. Jeg ønsker samtidigt oplyst, hvilken lovtekst der beskriver en eventuel automatik i sanktionerne.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​148

​Tormod Olsen (Ø)

​21/09-2016​Jeg ønsker oplyst hvor mange der afskediges eller nedlagte stillinger der er pr. måned i perioden 2014 – medio 2016. Jeg vil gerne bede om oversigten pr. hospital og center samt totalt.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​147

​Tormod Olsen (Ø)

​21/09-2016Jeg ønsker svar på, hvornår Regionsrådet og/eller forretningsudvalget formelt vedtager besparelserne i forbindelse med budgetprocessen. 

Jeg ønsker svar på, hvordan den formelle vedtagelse af besparelser bekendtgøres for regionsrådsmedlemmerne i sagsfremstillingerne om budgetprocessen.

 Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​146​Charlotte Fischer (B)​19/9-2016​Region H fik i 2009 udarbejdet et klimaregnskab af konsulentvirksomheden NIRAS. Regnskabet viste, at 79 pct af de samlede drivhusgasser fra regioner stammer fra indkøb af varer og serviceydelser. ......
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​145​Anne Ehrenreich (V)​19/9-2016​Jeg vil blot sikre mig, at de ledige ydernumre for praktiserende læger i Halsnæs inddrages senest den 1. januar 2017 og ikke forlænges en tredje gang. 
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​144​Erik Sejersten (V)​14/9-2016Jeg er kommet i besiddelse af dette dokument (bilag vedhæftet)  og vil gerne have svar på de kritik punkter som er rejst her, set i lyset af at vi blev på sidste IT og afbureaukratiseringsudvalget d. 6 september 2016 blev orienteret om at der ikke var nogle problemer på Herlev af nævneværdig slags , og at man havde tillid til at kunne udrulle SP til rigshospitalet som planlagt, som jeg læser dette referat er der endog mange udløste problemstillinger.

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nye vindue)
Bilag (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Bilag (pdf-fil, åbner i nye vindue)

​143​Anne Ehrenreich (V)​12/9-2016
(Link til jobopslag i regionsjælland er vedhæftet som bilag​)
Det fremgår af dette opslag, at region Sjælland aflønner eksterne læger på deres friklinikker på samme vilkår som interne. Jeg vil høre om, vi i Region Hovedstaden følger samme praksis?

​142​Charlotte Fischer (B)​12/9-2016​Jeg har læst Dagens Medicins artikler om visitationsenhed, CVI, og dennes håndtering af patienter med mistanke om psykisk sygdom 9.9.2016. Jeg finder det samlede billede foruroligende og har derfor en række spørgsmål, jeg ønsker besvaret:....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​141​Leila Lindén (A)​6/9-2016​På baggrund af henvendelser fra patienter og pårørende, både på Bornholm og i København, har jeg følgende spørgsmål om De diagnostiske centre, idet det virker, som om de praktiserende læger og speciallæger mangler kendskab til disse centre og den mulighed, der er for udredning ved lidelser, hvor "patienten kunne fejle noget alvorligt, og hvor der ikke er en oplagt organindgang":......

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)​

​140​Leila Lindén (A)​6/9-2016Politikerspørgsmål Leila Lindén (A) (relateret til budgettet i Bornholms Regionskommune). I det bornholmske budgetforlig for 2017 er afsat 700.000 kr. til 2 hospicepladser på Bornholms Hospital.Dette beskrives som et nyt tilbud til bornholmske patienter.....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​139​Martin Geertsen (V)​25/8-2016​En borger i Region Hovedstaden henvendte sig den 23. august til undertegnede med følgende undren. Han ringede kl 16.30 samme dag til Akuttelefonen, da hans søn på 5 år havde oplevet et fald i daginstitutionen. Der var blandt personale i institution og forældre frygt for brud i skulderen. Han blev hos Akuttelefonen angiveligt oplyst, at sønnen kunne blive tilset kl. 18.00 på Gentofte Hospital. Imidlertid blev han først tilset kl. ca. 21.00. Administrationen bedes oplyse, om der er særlige forhold, som tilsiger en ventetid på tre timer henset til det faktum, at Akuttelefonen netop skulle sikre en kortere ventetid på regionens akutfunktioner?​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​138​Leila Lindén (A)​23/8-2016På baggrund af henvendelse fra bornholmske patienter, har jeg 5 spørgsmål vedr. Rigshospitalets patienthotels priser og ledsagerordningen: .....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​137​Torben Kjær (Ø)​19/8-2016Politikerspørgsmål - Akutlægebil på Bornholm
Efter en del artikler og åbenlyse misforståelser om fortsættelse af akutlægebilen på Bornholm og midlerne, som ministeriet har bevilget til et reduceret projekt i forhold til regionens ønske, vil jeg bede om besvarelse af følgende spørgsmål: ....
​136​Torben Kjær (Ø)​15/08-2016​Politikerspørgsmål - anke over patienterstatninger.  
Af pressen fremgår det, at regionen ved at anke 44 patienterstatningssager har vundet de 11, som samlet skal betale 4,2 mio. kr. tilbage til regionen ud af ca. 210 mio. kr., som borgerne sidste år fik i erstatning for forkerte eller mislykkede behandlingsforløb.......
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​135​Marianne Frederik (Ø)​12/08-2016​Spørgsmål vedr. Sundhedsplatformen.
 Jeg har fået at vide, at sundhedspersonalet kun kan booke en tid til en patient 3 måneder frem. Er det rigtigt? Hvis ja, hvad er begrundelsen?​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​134​Lene Ka​spersen (C)​08/08-2016​Hvor mange borgere bliver hvert år blinde som følge af grøn stær?​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​133​Anne Ehrenreich (V)​08/08-2016​I forbindelse med ledige lægepraksis og regionens midlertidige overtagelse af ydernumrene, bl.a. på Bornholm vil jeg høre, hvordan det forholder sig til loven om udbud. Jeg vil også gerne vide, om øvrige regioner følger samme praksis som Region Hovedstaden?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​132​Marianne Frederik (Ø)​02/08-2016Politikerspørgsmål om IT-problemer på Herlev/Gentofte hospital: 
Hvornår er problemerne med Sundhedsplatformen løst på Herlev/Gentofte med henblik på at bestille prøver, at få korrekte medicinoplysninger, sikre indlæggelser og besked til patienten? Overvejes det at udskyde implementeringen på de næste hospitaler (Rigshospitalet/Glostrup) 11.november, indtil problemerne er løst? Hvorvidt har IT-problemerne med Sundhedsplatformen og scanninger medført dødsfald?

​131​Anne Ehrenreich (V)​01/08-2016​Jeg forstår, at dialysebehandling for nogle patienters vedkommende nu kan erstattes med behandling med den nye medicin Repatha, som koster 17.000 kr. pr. sprøjte, mens en dialysebehandling koster ca. 37.000 kr. pr. behandling. Egenbetalingen ved Repatha er for patienten ca. 2500 kr., mens der ikke er nogen egenbetaling for dialysebehandlingen. Jeg vil derfor gerne vide:....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​130​Leila Lindén (A)​01/08-2016​Jeg et blevet oplyst om, at Bornholms Hospital i en periode har kørt et projekt med en akutbil bemandet med en læge. Midlerne hertil er kommet fra en pulje fra Sundhedsministeriet. Projektets bevilling udløber den 1/8-16 (på mandag). Derefter vender Bornholm tilbage til den ordning som tidligere eksisterede, hvor en anæstesisygeplejerske kørte med ud, når 112- alarmcentralen vurderede det. Er dette korrekt?..... 
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​129​Lise Müller (F)​25/07-2016​Det fremgår flere steder (bl.a i et artikel med interview af en talspersoner fra den kinesiske Visum-enhed) at brevet med de ukrypterede sundhedsopysninger i virkeligheden skulle være afleveret hos Sundhedsplatformen som har adresse på etagen over Chinese Visa Application Center. Er det korrekt? Og hvorfor skal Sundhedsplatformen bruge de oplysninger?​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​128​Lise Müller (F)​22/07-2016​Politiken bringer idag 21/7 en artikel om menisken-operationer, hvor det vha forskning viser sig at der ikke er nogen signifikant forskel på effekt ved træning eller operation. Indsats ved træning er dog væsentlig billigere. 
Hvorledes sikrer vi at vi nu indretter vores indsats iht de nye fund? Også set i lyset af de kommende besparelser.​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​127​Torben Kjær (Ø)​13/07-2016​Politikerspørgsmål om biomateriale som blod- og vævsrester.
 Af artikel i dagens Berlingske 13. juli 2016 "Kvinder får ret til at få udleveret abortfostre"  fremgår det: "For nok giver bemærkningerne til sundhedslovens paragraffer om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion indtryk af, at biologisk materiale i den forbindelse ikke må udleveres. .......
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​126​Anne Ehrenreich (V)​12/07-2016​På Folkemødet på Bornholm deltog jeg i en debat om gigt. En af hovedpointerne var, at vi var for langsomme til at diagnosticere gigt. Det kan undre, når der er så mange gigtsyge (700.000 personer) i Danmark. Det koster både velfærd og penge, hvis vi ikke er gode nok til det. Jeg har derfor følgende spørgsmål:....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​125​Per Roswall (V)​11/07-20161. Er der afsat 1% af byggesummen, på alle Regionen Hovedstadens byggerier til kunst?
2. Hvis det er tilfældet. Hvor mange penge vil der være sparet, hvis der blev brugt den samme procentsats , som på Nyt Hospital Hillerød?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​1​24​Anne Ehrenreich (V)​11/07-2016 http://www.ryk.dk/ryk-skriver-til-rigshospitalet​ 
I lyset af denne henvendelse fra Foreningen af Rygmarvsskadede har jeg følgende spørgsmål:
1) Hvor mange rygsmarvsskadede har vi i Region Hovedstaden, som behandles på vores hospitaler?
2) Hvor ofte indkaldes patienterne til kontrol, og hvor lang er ventelisten og ventetiden på at komme til kontrol?
3) Er behandlingen blevet dårligere de senere år, har vi reduceret i personalebemandingen på området, og hvordan påvirker det patienterne?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​123​Anne Ehrenreich (V)​11/07-2016​I opfølgning af svaret på regionsspørgsmål nr. 112 af 6. juni 2016 (se neden for) om tilgængeligheden for handicappede på Hvidovre Hospital har jeg følgende supplerende spørgsmål:....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)​ 
​122​Hanne Andersen (A)​08/07
2016
Gør vi noget her i Region Hovedstaden i givet fald hvad gør vi?

Hvad gør vi så i Region Hovedstaden for at informere om hvordan borgerne skal sende prøver af forskellig slags, så disse når til rette modtagere, inden disse prøver er uduelige?

Jeg har delt en opdatering fra Region Midt, Region Hovedstaden anbefalede.

Om info omkring hvad der sker, hvis borgerne skal sende fx. urinprøver med mere, så kan det ikke nytte, at sende prøver med den på den fremtidige måde, hvor post er flere dage om at nå frem.  Men sendes med et Quick-brev,

 http://www.rm.dk/kontakt/send-os-quickbrev/
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​121​Anne Ehrenreich (V)​07/07
​2016
​Sundhedsstyrelsen har den 1. marts 2016 udmeldt nye kliniske retningslinjer for behandlingen af psoriasis med det formål at højne behandlingen og sikre en mere helhedsorienteret tilgang til behandlingen. I den forbindelse vil jeg spørge om følgende:

1)      Hvordan er de praktiserende læger i Region Hovedstaden informeret om de nye retningslinjer?........
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i  nyt vindue) 

​​120​Martin Geertsen (V)​30/6
2016
​Administrationen bedes redegøre for, om der jf. henstående link fra Region Hovedstaden fortsat er kapacitetsproblemer ift. radiologi og scanninger? https://www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Sider/Region-Hovedstaden---Oeget-ventetid-paa-scanninger-og-roentgenundersoegelser.aspx

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​119​Randi Mondorf (V)​30/6
2016
Gymnasieoptag 

Optaget til de kommende 1.g klasser i Regionen er for kort tid siden sendt ud og det efterlader en række eksempler på i mine øjne uhensigtsmæssige konsekvenser for de unge mennesker, som vi ønsker at give de bedst mulige forudsætninger for at komme videre i uddannelses system.Jeg har fået flere henvendelser om unge, som ikke har fået hverken 2.elller 3. Prioritet opfyldt. OG heller ikke har fået den ønskede studieretning.Det finder jeg ikke er en tilfredsstillende måde at motivere unge mennesker til at gennemføre et uddannelsesforløb. 

Jeg vil derfor gerne have oplyst:...
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​118​Charlotte Fischer (B)​27/6
2016
​Jeg gerne høre, om Region H samarbejder med Headspace – og hvis ikke kan se muligheder i et sådant samarbejde.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
 
​117​Lise Müller (F)​27/6
2016
Når patienter har været til ambulante kontroller – i deres forløb, som strækker sig over kortere eller længere tid og for nogen livslangt, udskrives der så epikrise eller sidste notat med en form for status til egen læge? 

Det kan fx ved kroniske sygdomme, som sklerose, diabetes og/eller KOL.Hvor lang ventetid er der på disse epikriser/notater?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​​​​​116​Erik Sejersten (V)​23/6
2016
 Følgende spørgsmål;

1. Hvor mange UTH er der blevet indrapporteret fra Herlev Gentofte i samme periode året før, fra 19 maj 2015 til  03 juni 2015 altså tilsvarende periode bare et år før sundheds platformen gik i luften

2. Totalt antal UTH i hele regionen i Perioden 16 maj -3 juni 2015 contra hele regionen 19 maj- 6 juni 2016

3. Indrapporterede UTH for hele landet fra 01 januar til 06 juni både i 2015 og 2016

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​​​115​​Hanne Andersen (A)​13/6-2016​På den høring på Christiansborg , som jeg deltog i , torsdag den 9. juni 2016, blev der talt om mennesker der blev "afvist" i akutmodtagelserne, for psykiatri......​ 
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åber i nyt vindue)
​114​Marianne Frederik (Ø)​6/6-2016​Politikerspørgsmål vedr. patienters ventetid på Herlev/Gentofte:                         
Patienter på Herlev/Gentofte har været særligt udsatte med længere ventetid p.g.a. at it-problemer, i forbindelse med implementeringen af RIS/PACS samt Sundhedsplatformen.
Det har været forventet, at RIS/PACS ville være implementeret for længst, men det er ikke sket.
Det har været forventet, at implementeringen af Sundhedsplaformen vil medføre nedgang i aktiviteterne. Det hedder f.eks. i en meddelelse:...
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​113​Anne Ehrenreich (V)​6/6 - 2016Den rolle DDKM har spillet i forhold til rengøring og hygiejne (og som jo bortfalder med ophøret af DDKM) har via udformningen af rengøringsstandarderne givet regionerne og hospitalerne et spillerum i forhold til, hvordan man lokalt og regionalt har ønsket at opfylde de formulerede standarder i DDKM.
Jeg vil derfor høre, hvilke styringsredskaber, bl.a. målsætninger Region Hovedstaden vil bruge, når DDKM ophører, for at sikre kvaliteten i rengøringsindsatsen på regionens hospitaler. 

​112​Anne Ehrenreich (V) ​6/6-2016 ​Jeg vil gerne vide, om der er adgang til handicaptoilet på akutafdelingen på Hvidovre Hospital, som kan benyttes af personer, der bruger el kørestol? Jeg vil også gerne vide, om det findes på gynækologisk afdeling, børneafdelingen, endokrinologisk og lungemedicinsk afdeling? Jeg vil høre, hvordan man hjælper handicappede, som har brug for disse faciliteter på hospitalet. Jeg forstår, at det ikke er muligt at benytte elevatorerne om aftenen og natten?
Læs svar fra administrationen (Pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​111​Erik Sejersten (V)​3/6-2016Uth sundhedsplatformen. Jeg vil gerne have oplyst UTH fra starts tidspunktet og idriftsættelse af sundheds platformen og til d.d.
Jeg vil gerne have oplyst hvor stor produktionen faktisk har været i forhold til planlagt i samme periode som ovenstående.

​110​Annie Hagel (Ø)​1/6 2016Jeg har fået en henvendelse fra en borger, som føler, at han er havnet mellem ”to stole”, fordi hans hjernerystelse ikke er alvorlig nok til at høre under behandlingen for hjerneskade – Men samtidig er han nu, ni måneder efter at have pådraget sig hjernerystelsen, ikke i stand til at arbejde, men er sygemeldt. Hvilke tilbud har i Region Hovedstaden til patienter med langvarige, alvorlige hjernerystelser?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​109​Annie Hagel (Ø)​1/6-2016I 2015 fik Bispebjerg Hospital, Rigshospitalet og Amager Hospital påbud fra Arbejdstilsynet på grund af dårligt arbejdsmiljø.I 2014 fik Hvidovre Hospital og Gentofte Hospital påbud fra Arbejdstilsynet. Hvad er der gjort på de enkelte hospitalsafdelinger for at rette op på forholdene, og hvad gøres der for at undgå at lignende problemer opstår igen?
Læs svar fra administrationen (pfd-fil, åbner i nyt vindue)

​108​Lise Müller (F)​31/5-2016​Danske Regioner aftalte i efteråret at ophøre med at ansætte almen medicinere på vores hospitaler. Er denne aftale effektueret i Region Hovedstaden? Hvor mange almen medicinere er der ansat på vores hospitaler?​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nye vindue)

​107​Anne Ehrenreich (V)​31/5-2016​Jeg vil gerne vide, hvordan udviklingen har været i diagnosticering af personer med hæmokromatose i perioden 2012-15. Hvis der har været en stigning, vil jeg gerne kende årsagen. Jeg vil også gerne vide, hvordan man sikrer, at de praktiserende læger kender sygdommen og er i stand til at diagnosticere den.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​​106​Lars Gaardhøj (A)​23/5-2016​Martin Geertsen fik i spørgsmål nr.: 084-16 oplyst at en potentiel buslinje fra Dragør til Hvidovre Hospital ifølge Movia vil have "en selvfinansieringsgrad på maksimalt 20 %, hvilket sammenlignet med øvrige regionale buslinjer er betydeligt lavere og giver en relativt høj udgift per passager på linjen." citat slut. Jeg vil gerne bede om en oversigt over de buslinjer, vi i regionen driver i dag og så vil jeg bede om, at der for hver buslinje anføres hvor høj selvfinansieringsgraden er i procent, samt hvad udgiften er pr. passager. ​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​105​Per Seerup Knudsen (A)​23/5-2016Regionsrådets Trafikbestilling 2016 til Movia omhandler bl.a. bestilling af Linje 372E: Skibby – Frederikssund – Hillerød. Efterfølgende er etableret linje 65E på samme strækning. Jeg ønsker derfor oplyst om RR-sagsfremstillingens øvrige oplysninger (også) er ændret, herunder forudsætningerne for passagervækst, nettoudgift og selvfinansieringsgrad? Endvidere om der er ændringer i plangrundlaget angivet i forhold til RR-sagens bilag 2, Hurtigere og bedre busdrift i Region Hovedstaden, side 35-39?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​104​Anne Ehrenreich (V)​23/5-2016​Der er fremkommet forslag fra administrationen i psykiatrien om at afsætte meget store beløb til omdannelse af åbne senge til lukkede i retspsykiatrien. Jeg antager, at det er behovsbestemt.....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​103​Anne Ehrenreich (V)​23/5-2016​Enheden for Patientvejledning er rigtig vigtig for borgere og patienter, som har brug for hjælp i Sundhedsvæsenet. Derfor vil jeg gerne vide, hvor lang ventettid, der er for at komme igennem til en rådgiver, hvor mange opkald der er pr. dag, arbejdets tilrettelæggelse, hvor mange ansatte der er til at besvare opkaldene mv? Om vejledningen ofte har kø og ikke når at besvare opkaldene fra de borgere, som henvender sig?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​102​Susanne Due Kristensen​19/5-2016​Jeg er af en pårørende til en borger blevet oplyst om, at Gerontopsykiatriske patienter på BBH, midlertidigt flyttet til RH, ikke modtager hverken ergo-eller fysioterapeutiske tilbud under indlæggelsen.  Kan administrationen oplyse om dette er rigtigt? ....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)​

​101​Hanne Andersen (A)​17/5-16Idet jeg henviser til artiklen på følgende link: 

http://www.kk.dk/nyheder/aabent-brev-til-medarbejderne-i-koebenhavns-socialpsykiatri Mit spørgsmål er følgende: Ud fra det i teksten nævnte: 
-  Derfor er løsningen, at regionerne, med sundhedsloven i ryggen, går med til at lave en institutionstype, hvor der er muligheder for at låse døre og anvende tvang, når det er nødvendigt -
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​100​Hanne Andersen (A)​17/5-16​Jeg har fået henvendelse fra en borger, omkring beboernes rettigheder, på regionale sociale botilbud. 
Hvilket har afstedkommet følgende spørgsmål:....
Læs ​svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)​

​099​Hanne Andersen (A)​17/5-16​Da jeg har fået en henvendelse fra en borger, en mor, hvis unge transkønnede pårørende, der bor i Region Syd, har søgt om behandling på Sexologisk klinik Blegdamsvej 9, 2100 København Ø, har det afstedkommet følgende spørgsmål: 
Behandling af transkønnede hører under psykiatrien, men det at være transkønnet, bliver vel ikke betragtet som en psykiatrisk lidelse? ....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)​​

​098​Anne Ehrenreich (V)​17/5-16I forbindelse med hospitalsbyggerierne har vi erfaret, at der er en del bygningsmæssige og kontraktmæssige udfordringer, som ofte involverer advokater. ...
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​097​Martin Geertsen (V)​10/5-16​Administrationen bedes give en generel vurdering af på hvilke parametre, at det især vil være en økonomisk fordel for Region Hovedstadens, hvis kommunerne etablerer sundhedshuse, herunder f.eks. aflastningspladser, skadeklinikker m.v.?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​096​Anne Ehrenreich (V)​10/5-16​I forbindelse med den røde smiley til fødeafdelingen på Rigshospitalet kommer sundhedsøkonom Jakob Kjellberg med nogle råd til Region Hovedstaden. Kan vi bruge nogle af dem til at rette op på situationen til glæde for de fødende? Hvad gør vi konkret for at forbedre situationen? Hvordan ser Region Hovedstaden på sammenhængen mellem antallet af fødende og antallet af jordemødre? Hvorfor er vi pressede, når vi har flere jordemødre pr. fødsel end tidligere?
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-05-09-ekspert-undrer-sig-over-travlhed-faerre-foedsler-og-flere-jordemoedre-end-for-10?utm_source=Twitter&utm_campaign=tv2newsdk&utm_medium=Social​ 
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)​​

​095​Lars Gaardhøj (A)​9/5-16​På budgetseminaret blev vi oplyst om at den nye tandlægeordning påfører Region Hovedstaden en udgift i størrelsesordenen 30-35 mio. kroner efter min hukommelse. Jeg vil derfor gerne bede om en uddybning af beløbet på årsbasis, samt en forklaring på hvorledes den nye tandlæge fungerer, og dermed hvorfor den nye ordning, der ellers skulle være udgiftsneutral for regionerne, åbenbart påfører os en stor uventet millionregning. Bliver der behandlet mere hos tandlægerne? Er tandlægernes indtjening blot vokset? Eller betaler regionerne nu en del af den regning, der tidligere blev betalt af staten?   ​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​094​Torben Kjær (Ø)​9/5-16​Politikerspørgsmål vedr. praktiserende læger på Bornholm.  
Af 2 artikler i Bornholms Tidende den 7. maj 2016 fremgår det, at Region Hovedstaden havde mulighed for at lave aftale med 2 interesserede praktiserende læger til at overtage patienter efter 2 praksis, der ophørte pr. 1. maj 2016. Det fremgår endvidere, at de ophørende praksis 3 måneder forinden havde meddelt, at de frasagde sig salg af praksis.....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​093​Anne Ehrenreich (V), Ole Stark (V) og Per Roswall (V)​6/5-16​I forlængelse af Karin Friis Bachs spørgsmål nr. 17 af 2.februar 2016 vedr. over head på forskning og sagen på forretningsudvalgets dagsorden den 10. maj 2016 om resultaterne af Region Hovedstadens eksterne forskningsanalyse, vil vi gerne kende hjemlen for at opkræve 15% i overhead for virksomheder, som får udført forskning på regionens hospitaler....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​092​Leila Lindén (A)​3/5-16Jeg har erfaret, at der er problemer med driften af CT-scanneren på Bornholms Hospital. CT-scanneren siges at være gammel og usikker i drift, og jeg forstår, at den ofte "er nede" og dermed ude af drift. Dette skulle medføre, at patienter i stigende omfang skal overflyttes fra Bornholm til Hovedstaden.
Også traumepatienter med helikopter. 
Er det korrekt, at CT-scanneren ofte "går ned" og er ude af drift?
Hvis ja, hvad gøres da, for at dette ikke skal fortsætte?
Hvorledes sikres patientsikkerheden på Bornholm og på Bornholms Hospital, hvis CT-scannernes funktion er usikker, og den ofte er ude af drift?​

​091​Anne Ehrenreich(V) og Randi Mondorf(V)​28/4-16​Venstre er i udgangspunktet positiv over for Sundhedsplatformen, som vi snart skal i gang med at teste i Region Hovedstaden. Vi ser frem til de fordele, som platformen kan give regionen.​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​090​Flemming Pless (A)​27/4-16I det medfølgende link påstås det, at der er for mange grundløse øjenundersøgelser. I hvilket omfang er vi bekendt med det i forvejen? Skal det undersøges nærmere. Og i så fald vil jeg gerne høre, hvor mange undersøgelser, der er grundløse i Region H.
​http://ugeskriftet.dk/nyhed/oejenlaeger-undersoeger-flere-raske-optikerkunder

​089​Susanne Due Kristensen (A)​27/4-16Efter aftale med Hanne Andersen sender jeg her nogle af de spørgsmål som vi i den socialdemokratiske gruppe gerne vil have fokus på i forhold til sengepsykiatrien:
​1. Hvordan kan vi reducere antallet af færdigbehandlede patienter fra andre regioner på vores sengeafsnit?

​088​Karsten Skawbo-Jensen (C)​27/4-16Vedrørende rettigheder for kvinder på Frederiksberg, der skal føde
Jeg har modtaget følgende borgerhenvendelse: 
"For 3 år siden fødte jeg mit første barn på Rigshospitalet. Det var jeg tilfreds med. Nu skal jeg føde igen her til sommer og har fået at vide, at jeg ikke kan føde på Rigshospitalet, men skal til Herlev Hospital.​...

​087​Torben Kjær (Ø)​21/4-16​Jeg vil venligst bede om besvarelse af følgende spørgsmål:
​Udføres der obligatorisk lægeundersøgelse af flygtninge, der kommer fra egne af verden, hvor der er risiko for smitsomme sygdomme, og på hvilke præmisser screenes der for disse?

​086​Anne Ehrenreich (V)​21/4-16​I forbindelse med budget 2016 besluttede Regionsrådet, at der skulle gennemføres en analyse vedrørende brug af blodfortyndende medicin bl.a. for at vurdere, om vi kunne øge anvendelsen af AK behandling til behandling af atrieflimmer som i de øvrige regioner. Jeg skal høre, hvor langt man er med arbejdet, og hvornår Regionsrådet/Sundhedsudvalget vil modtage analysen?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​085​Martin Geertsen (V)​20/4-16Administrationen bedes i forlængelse af svar på spm 54 redegøre for nedenstående:
Administrationen bedes redegøre for de miljømæssige aspekter ved at desinficere med damp og ultralyd i stedet for med kemiske desinfektionsmidler?

​084​Martin Geertsen (V)​20/4-16​Administrationen bedes i forlængelse af Dansk Folkepartis tidligere fremsatte forslag om en busrute fra Sundbyvester Plads til Hvidovre foretage en beregning på en forlængelse af den af DF foreslåede linieføring via Amager Landevej, Saltværksvej, Kystvejen, erhvervs- og boligområder i Dragør Nord til Dragør Stationsplads?​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​083​Henrik Thorup (O)​11/4-16​Jeg skal bede om aktindsigt i hele forløbet, skriftligt som mundtligt vedr. henvendelsen fra Gentofte Kommune om at benytte en p.t. tom hospitalsbygning på Gentofte Hospital midlertidigt som flygtningecenter.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag 1-15 til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​082​Erik Sejersten (V)​19/4-16​På grundlag af manglende lægedækning og dermed er der lukket for tilgang af nye patenter i Bl.andet Halsnæs, samt at der ikke er mulighed for at læge undersøge de flygtninge som kommer til f.eks Arresødal lejeren. Jeg har derfor følgende spørgsmål.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​081​Finn Rudaizky (O)​​14/4-16​Som politiker i Region Hovedstaden skal jeg anmode om en fyldig redegørelse og forklaring på denne omtale i Dagens Medicin. Herunder præcisering af de tilsyneladende fejl, som der uheldigvis er sket i sagen.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​080​Martin Geertsen (V)​12/4-16​Administrationen bedes redegøre for det eventuelle arbejde, som måtte være i gang for at sikre en sammenhæng mellem regionens Sund Vækst strategi og innovative udbud på eksempelvis medicoteknisk udstyr på regionens hospitaler?​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​079​Anne Ehrenreich (V​)​12/4-16​Jeg har erfaret, at det ofte er psykiatere, som deltager ved domstolene i sager om umyndiggørelse. Jeg forstår, at psykologer kan uddannes til at varetage opgaven. Jeg skal høre, om Region Hovedstaden gør en indsats for at fremme, at opgaverne varetages af psykologer, som ikke på samme måde som psykiaterne er en knap ressource i Region Hovedstaden.​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​078​Ole Stark (V)​11/4-16​Spørgsmål vedr. forventet serviceniveau fra de privatpraktiserende læger regionen har overenskomst med.​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​077​Ole Stark (V)​11/4-16Spørgsmål vedr. meromkostninger i forbindelse med Nordsjællands Hospitals placering på en våd undergrund.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​076​Lars Gaardhøj (A)​11/4-16​Jeg læser med stor forbløffelse og en del forargelse idag (10/4) i Politiken, at en af de læger på Rigshospitalet, som blev dømt for at snyde med forskningsmidler og blev idømt at tilbagebetale beløb tilbage til regionen, bare undlader at betale.​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​075​Susanne Due Kristensen (A)​15/3-16Spørgsmål om udvikling i psykiatrien på Børne-ungeområdet
Hvordan har den økonomiske ramme udviklet sig i samme periode?
Antallet af ansatte pr. Patient? Desuden vil jeg gerne have oplyst personaleomsætningen for de samme år 2009-2015​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​074​Lene Kaspersen (C)​05/4-16I dagens medicin står der, at fra 1 maj vil Gentofte og Herlev neddrosle pga. man skal have sundhedsplatformen op og stå.
Er det korrekt, hvem har og hvornår er det besluttet?​
​073​Karin Friis Bach (B)​31/3-16Spørgsmål vedr. økonomisk støtte til køb af hovedbeklædning (for patienter i kemoterapi)
​Jeg har hørt, at vi i Region H tilsyneladende har ændret praksis for, hvor meget -16tilskud der gives til hovedbeklædninger i forbindelse med kemoterapi.

Tidligere har man som patient kunne vælge, om man ønskede tilskud til en paryk (ca 3.500 kr) eller tilskud til køb af tørklæder/hovedbeklædninger (ca 1.300 kr). De 1.300 kr, som man kunne få til hovedbeklædninger rakte til ca 4 stk, hvilket for de fleste vil være et passende udvalg at have.

​072​Martin Geertsen (V)​31/3-16​På baggrund af følgende sekvens fra notat vedr OPP (30. marts 2016) ”Et sådant projekt vil ikke ”belaste” anlægsloftet, men til gengæld vil der være en belastning af driftsrammen i form af husleje. I givet fald vil det være mere gunstigt at benytte sig af offentlig lånefinansiering via Kommunekredit, hvor renteudgiften er betydeligt lavere” bedes administrationen redegøre for, om man i sin konklusion har medtaget en totaløkonomisk overvejelse af den varige belastning af driftsrammen, herunder konsekvenserne af eventuel privat drift og udvikling af et givent anlæg?​
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​071​Lise Mülle​r (F)​29/3-16​Flere ansatte på det socialpsykiatriske bosted Lindegården, hvor en medarbejder blev dræbt i sidste uge, at beboer-sammensætningen har ændret sig således at de i højere grad modtager meget syge og meget psykotiske patienter, der tidligere ville ha' været indlagt.​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​070​​Anne Ehrenreich (V)​29/3-16http://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/patient-paa-riget-mit-forloeb-boer-ikke-ske-andre
​I lyset af denne artikel om behandlingen af en ældre patient vil jeg gerne vide, om behandlingen af patienten er sædvanlig på Rigshospitalet, eller om man normalt sikrer sig en bedre information og kommunikation med patienterne. Jeg vil også gerne vide,  hvordan ledelsen af hospitalet sikrer sig, at sådanne patientforløb ikke gentages.

​069​Lise Müller (F)​22/3-16​Fra Høje Taastrup hører jeg, at de har et godt samarbejde med Glostrup Hospital vedr udskrivelser af borgere. Der ligger en fast udskrivelsesprocedurer, som giver kommunen mulighed for at planlægge hjemkomsten godt, herunder også at forberede evt ændringer af boliger og andre hjælpemidler.​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​068​Lars Gaardhøj (A)​22/3-16Jeg har tre spørgsmål vedr. indkøb af kunst. 
1). Jeg vil gerne have oplyst hvordan regelsættet er for indkøb af kunst i forbindelse med vores kvalitetsfondsbyggerier. Jeg er interesseret i at vide hvem, der bestiller og indkøber kunsten? Er der tale om konkurrence? Er det politikere, der er med til at træffe dette valg? ​

​067​Susanne Due Kristensen (A)​21/3-16Spørgsmål vedr. klausuler:
1. vilke sociale- og arbejdsklausuler stilles der i dag ved aftaler eller udbud af behandlinger til private klinikker og hospitaler i Region H og i Danske Regioner?
2. Kan man stille krav om sociale klausuler i forhold til uddannelse af sygeplejersker, klinikpersonale m.m. i de kontrakter, der indgås med private hospitaler og klinikker?
​3. Kan læger med ledelsesansvar på regionens hospitaler varetage hverv på private hospitaler og klinikker i Region Hovedstaden i deres fritid? Hvis ja, er der en øvre grænse for antallet af timer, som de må bruge på dette arbejde?

​066​Susanne Due Kristensen (A)​21/3-16Spørgsmål vedrørende Mer-aktivitet:
1. Hvad er pengestrømmen i forhold til DRG-indtægter fra afdelingernes "indtjening", ved øget meraktivitet, fx til at nedbringe en ventetidspukkel?
2. Mer-aktivitetspuljen, der hvor der er mange patienter. Hvordan fungerer den i praksis?
3. Kan en klinik eller afdeling på regionens hospitaler optjene en økonomisk bonus for at nedbringe ventetider på bestemte områder, hvor der mangler kapacitet? 
​4. Accepterer vi, at dem vi indgår private aftaler med i dag på hospitalsområdet, kan bruge underleverandører (fx hvis de har budt ind på et større udredningsforløb?) Og hvad betyder det for sammenhængen i patientforløbene?

​065​Susanne Due Kristensen (A)​21/3-16Spørgsmål, som kan henføres til diverse garantier:
1. Hvilke typer af patienter er ikke omfattet af hverken udredningsgaranti, behandlingsgaranti eller kræft- og hjertepakker?
2. I hvilke specialer og fagområder er der pt. kapacitetsproblemer ift. at hurtig udredning indenfor 30 dage? Og hvor mange patienter svarer det til fordelt på specialer/fagområder? 

​064​Susanne Due Kristensen (A)​21/3-16 Spørgsmål vedrørende MR scanning:
Hvad er årsagen til, at antallet af udførte MR-scanninger på privathospitaler er steget i de seneste 5 år?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​063​Susanne Due Kristensen (A)​21/3-16Spørgsmål vedrører det urologiske område:
1. Hvad er fordelingen af operationer på det urologiske område, der udføres på henholdsvis offentlige og private klinikker?
2. Hvis de private klinikker og hospitaler udfører mere end 70-80 procent af en række urologiske udredningsforløb og operationer, kan vi så fortsat uddanne læger nok og have ekspertise til at stille krav i fremtidige udbud? 
3. Hvordan vil administrationen undgå et privat monopol?
​4. Hvilke muligheder findes der, hvis man skal indgå uddannelsesaftaler med de private klinikker, der udfører urologisk udredning og behandling, og hvilke faggrupper ville det være relevant for?

​062​Susanne Due Kristensen (A)​21/3-16Spørgsmål vedrører øjenoperationer.
1. Hvad er fordelingen af operationer på grå stær, der udføres på henholdsvis offentligt og private klinikker? 
2. Hvis private klinikker og hospitaler udfører mere end 70- 80 procent af grå stær operationer, kan vi så fortsat uddanne læger nok og have ekspertise til at stille krav i fremtidige udbud? 
3. Hvordan vil administrationen undgå et privat monopol?
​4. Hvilke muligheder findes der, hvis man skal indgå uddannelsesaftaler med de private øjenlæger, og hvilke faggrupper ville det være relevant for?

​061​Anne Ehrenreich (V)​21/3-16​Hvilke kompetencer har kommunerne til at behandle børn med psykiatriske lidelser? Hvordan sikres det, at kommunerne kun modtager børn fra BUC, som har afsluttet den lægelige behandling? Hvor ligger grænsen mellem hvilke opgaver kommunen skal løse, og hvilke opgaver BUC skal løse? ​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​060
​21/3-16​Spørgsmålet er trukket tilbage.
​059​Henrik Thorup​15/3-16​Jeg skal bede oplyst til førstkommende FU, hvilke servitutter der er på benyttelse af Gentofte Hospitals område, herunder om der er klare bestemmelser for om hospitalet, som Region Hovedstaden ejer, kan udleje -16dele til andet formål på grunden, eksempelvis fremleje bygninger til andet formål end hospitalsdrift? Hvilke begrænsninger forefindes? ​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​​058​Per Seerup Knudsen (A)​14/3-16En borger med bopæl i Frederikssund har skrevet således til mig:
”Hallo Per Seerup Knudsen, nu må du altså hanke lidt op i dem. 
Kan det virkelig være rigtig at man skal til Hillerød med sit barn for at blive tjekket for halsbetændelse, når man har et sygehus lige ved siden af hvor man bor. Det er fint hvis det er mere komplicerede sygdomme hos børn at man skal til en børnelæge men for at blive podet i halsen behøver det jo ikke være en børnelæges tid man bruger. 
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​057​​Karsten Skawbo-Jensen (C)​14/3-16Spørgsmål vedrørende mængden af/nytten af kontrolundersøgelser efter udskrivning fra hospital
Det er mit indtryk, at der er en stigende erkendelse – ikke kun lægefagligt, men også økonomisk – af, at rigtig mange kontrolbesøg langt fra altid giver værdi for patienterne, og at de koster sundhedskroner, som kunne være brugt meget bedre andre steder i sundhedsvæsenet.
​1.  Hvad fortæller udviklingen os – er der sket en stigning i antallet af kontroller over årene?   

​056
Nummer ej benyttet.
​055​Martin Geertsen (V)​14/3-16​Administrationen bedes redegøre for, om der i regionen findes en besluttet administrativt/politisk besluttet strategi for offentligt-privat samarbejdet, herunder hvad strategien i givet fald består i?​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​054​Martin Geertsen (V)​14/3-16Administrationen bedes be- eller afkræfte, om det er fast praksis på regionens hospitaler at desinficere sengestel men ikke madrasser?
Administrationen bedes redegøre for erfaringerne med brug af damp og ultralyd til desinficering af madrasser på Hvidovre Hospital, som beskrevet i Hospital Drift & Arkitektur den 6. august 2015?
Administrationen bedes redegøre for, om damp og ultralyd til desinficering af madrasser som metode har medført færre hospitalserhvervede infektioner?
Administrationen bedes redegøre for, om administrationen har kendskab til alternativer til damp og ultralyd i forbindelse med desinficering af hospitalsmadrasser, samt hvilke fordele og ulemper disse metoder har?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​053​Tormod Olsen (Ø)​14/3-16Jeg vil gerne vide, hvordan det forholder sig med de sociale klausuler i vores indkøbspolitik og betydningen for den resultatkontrakt vi har lavet med Cop.cap. I forbindelse med Lets Sushi´s konflikt med 3F lykkes det at få fjernet Lets Sushi fra WOCO´s hjemmeside. Der havde været domme i arbejdsretten. Kan der drages nogen parallelitet? 
 Jeg vil også gerne vide, om vi har mulighed for at korrigere/genforhandle kontrakten i perioden. Så vidt jeg husker blev den indgået med et element af evaluering enten i første eller sidste år.
Såfremt du er enig heri, vil jeg sørge for at disse tages videre som et politikerspørgsmål og du får en besvarelse hertil.
​052​Torben Kjær (Ø)​10/3-16Politikerspørgsmål om fortrolighed
At sager fremlægges for det politiske niveau i fortrolighed, synes at have mange forskellige begrundelser, og synes ind i mellem at være unødvendigt og at være i strid med offentlighedens demokratiske interesse. Derfor vil jeg bede om besvarelse af følgende spørgsmål:
1. Findes der lovgivning, vejledninger etc. om behandling af sager i fortrolighed?
2. Hvilke retningslinier har regionen for, at sager skal eller kan fremlægges i fortrolighed?
3. Hvem hos regionen - det politiske og/eller det administrative niveau har kompetence til at beslutte, at en sag skal fremlægges/behandles i fortrolighed?
​4. Har det politiske niveau ved administrativ beslutning om fortrolighed kompetence til at ændre beslutningen og flytte sagen til åben dagsorden?

​051​Charlotte Fischer (B)​10/3​BDO har været Region Sjællands revisionsselskab og har ifølge medierne fejlet i forbindelse med IT-skandalen. Da Region Hovedstaden også bruger BDO, ønsker jeg at vide, hvordan Region Hovedstaden vil sikre sig revision af høj kvalitet leveret af BDO eller et helt andet revisionsselskab?​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​050​Karin Friis Bach (B)​10/3​​​​Jeg vil hermed gerne bede om at få oplyst, hvor mange møder, der har været afholdt i regionens Forsknings Advisory Board i hhv 2015 og 2016, og hvornår disse har fundet sted.
Hvis der er planlagt møder i første halvdel af 2016, som endnu ikke har fundet sted, vil jeg også gerne have dette oplyst.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil ,åbner i nyt vindue)

​049​Anne Ehrenreich (V)​10/3​I lyset af artikel i Politiken den 9. marts 2016 om stigende anvendelse af medicin til børn mod psykiske lidelser, vil vi høre, hvordan udviklingen i medicinforbruget har været i Region Hovedstaden. Vi vil også gerne vide, hvad man gør for at begrænse medicinforbruget og hjælpe børn og unge med  andre former for terapi, bl.a. psykoterapi, som kan fremme recovery. http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/ECE3107200/eksperter-unge-er-ikke-blevet-mere-skroebelige-de-er-blot-pressede/​ 
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
 
​048​Torben Kjær (Ø)​10/3​Politikerspørgsmål - insulin efter skema. Ved egne og andres erfaringer fra regionens såvel somatiske som psykiatriske afdelinger opleves følgende håndtering af patienters diabetes.....
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
 
​047​Susanne Due Kristensen (A)​9/3Markant flere tvangsindlægges: Psykisk syge hentes af politiet | Nyheder | DR 
Med baggrund i ovenstående indslag på DR 1 omtales en markant udvikling i antallet af tvangsindlæggelser, som jeg opfatter det , på landsplan.

​046​Charlotte Fischer (B)​9/3-16Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden 2015-2018.
1) Hvad er Region Hovedstadens andel af det samlede beløb på 2.2 mia. – og hvor mange af denne andel har vi indtil nu fået udbetalt?
2) Hvad er den tilsvarende nettovækst i udgifterne i vores psykiatri i perioden? Eller sagt med andre ord: Hvor meget har vores psykiatri netto fået tilført sammenholdt med de midler, vi har fået fra centralt hold? 
​3) Har vi en oversigt over, hvad satspuljemidlerne ind til nu er investeret i (gerne med angivelse af beløb)?

​045​Torben Kjær (Ø)​8/2-16Politikerspørgsmål om sundhedsdata
Medierne skrev i starten af marts om, at ca. 20.000 personer har haft uretmæssig adgang til borgernes sundhedsdata i Region Hovedstaden.

​044​Anne Ehrenreich (V)​7/2-16​Det fremgår af Dagens Medicin, at "Overlægeboom koster regioner millioner". Jeg skal derfor høre, hvad vores praksis er i Region Hovedstaden, når det gælder ansættelse af afdelingslæger og overlæger. Jeg vil også gerne vide, om vi har ændret praksis inden for de sidste 5 år, og hvem der har besluttet det. ​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​043​Anne Ehrenreich (V)​7/2-16​I forlængelse af svar på Regionsspørgsmål 20 den 29. februar 2016 så er det positivt, at Lean arbejdet er en integreret del af arbejdet med Fokus og Forenkling. Jeg vil gerne vide, om det betyder, at den Lean strategi Regionsrådet vedtog for et par år siden ikke længere er i kraft, og hvornår det er blevet besluttet. Jeg vil også gerne have en vurdering af de konkrete resultater, som blev opnået med Lean strategien.​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue​)

​042​​Finn Rudaizky (O)​​6/2-16Regionsrådet har den 27/1-2016 modtaget orientering om "lange ventetider på Akuttelefonen 1813 den 24. januar 2016".
Af brevet fremgår det, at "de lange svartider skyldtes fortrinsvis akut opstået sygdom blandt personalet -både sygeplejersker og læger"

​041​Anne Ehrenreich (V)​1/3-16​Jeg erfarer fra patienter, at der en ventetid på op til en time og ofte 100 ventende patienter i køen for at få taget en blodprøve ambulant på Herlev Hospital. Jeg vil gerne vide, om det er den normale ventetid, og hvad baggrunden er for det? Jeg vil også høre, om der vil blive taget skridt for at nedbringe ventetiden? Det virker ikke fornuftigt, at patienterne skal vente så længe​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​040​Anne Ehrenreich (V)​29/2-16​Som opfølgning på sagen fra sommeren 2015 om lukning af sengepladser og overbelægninger på døgnafsnit, og øget belastning i ambulatorierne, vil vi gerne høre, om der er sket en stigning i antallet af selvmord og selvmordsforsøg blandt patienter i Region Hovedstadens Psykiatri.​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)​

​039​Charlotte Fischer (B)​29/2-16​Jeg har i dag 28.2 læst Jyllands-Postens artikel om det nye akuthusprojekt på Bispebjerg Hospital “Det virker, som om alle kneb tages i anvendelse”
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​038​Finn Rudaizky (O)​22/2-16​Regionsformanden bedes redegøre for, hvorfor Bispebjerg Hospitals ledelse har annulleret den betænkning som kårede vinderen af udbuddet vedrørende Akuthuset på Bispebjerg Hospital?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​037​Finn Rudaizky (O)​22/2-16Spørgsmål vedrørende udbud på Ny Bispebjerg Hospital.
”Hvad mener regionsformanden om det forhold, at udbuddet vedrørende Akuthuset på Ny Bispebjerg Hospital nu er annulleret​...

​036​Anne Ehrenreich (V)​I Venstre er vi bekymret for lægesituationen i Halsnæs Kommune. Vi er bekendt med, at Halsnæs pt. mangler 4 læger, og at manglen i 2016 kan stige til 5, hvis der ikke tages initiativer til at forbedre situationen.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​035​Anne Ehrenreich (V)​22/2-16​I opfølgning af svaret på regionsspørgsmål nr. 222 af 13. december 2015 vil jeg gerne have oplyst, hvad det vil koste at få etableret mulighed for at bruge e-post også ved indkaldelser af børn, og om situationen som beskrevet gælder for alle afdelinger, hospitaler. Jeg vil også gerne vide, om problemet med indkaldelse af børn forbedres, når vi snart får Sundhedsplatformen​.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​034​Charlotte Fischer (B)​22/2-16​Jeg vil gerne vide, hvorfor Region Hovedstaden ikke åbent har udbudt de øjenoperationer, som i går i TV2 Lorry blev kritiseret for at være givet til privatleverandør uden udbud.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​033​Flemming Pless (A)​19/2-16​Politikerspørgsmål angående kræftpakker, almindelige screeninger og ferieperioder på mave/tarm afdelinger.......
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​032​Susanne Due Kristensen (A)​17/2-16​Jeg får løbende spørgsmål vedr. forplejningen på vores akutmodtagelser. Senest fra en borger der i sommers lå 4 dage i akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital.​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​031​Lise Mü​ller (F)​17/2-16​I en artikel i Dagens Medicin problematiseres det at man med overgangen til RHEL er overgået til signalværdier istedet for referenceværdier på kolesterol.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​030​Abbas Razvi (B)​11/2-16Journalist Anne Ringgaard skrev i en artikel i 2012 ”Ingen gider forske i indvandreres sundhed” 
I denne artikel citerer hun Allan Krasnik: Professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab:
”der har været tendens til, at man ikke har haft flygtninge og indvandrere med i forskningsprojekter om befolkningens sundhed...

​029​Flemming Pless (A)​10/2-1​6Jeg skal bede om et svar på følgende:
​Har Region H en samlet politik rettet mod medarbejdere, der kommer ud for truende adfærd eller voldelige oplevelser. Jeg tænker her på især lægers og sygeplejerskers borgerkontakt

​028​Flemming Pless (A)​9/2-16​Jeg skal bede om en redegørelse for følgende problematikker:
​Hvilke regler gælder der for videooptagelse og billeder på hospitaler, klinikker, venterum, behandlerrum, sengestuer og hospitalsafdelinger...
​027​Per Roswall (V)​8/2-16Supplerende spørgsmål til nr. 012-16.
​Hvis det på et tidspunkt besluttes, at flytte Psykiatrisk Hospital Hillerød, ud ved siden af Nyt Hospital Nordsjælland.
Er det så muligt, at benytte den samme services bygning?

​026​Marianne Frederik (Ø)​8/2-16I TV2Nyhederne 6.februar 2016 omtales det, at hospitalslæger tager betaling for blodprøver til politiet, mens de er på arbejde. Er det en ordning der også findes i Region Hovedstaden?
Findes der andre typer af bijob i hospitalslægernes arbejdstid?
Hvis ja, hvad gøres der for at få ændret den parksis?
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-02-06-laeger-scorer-kassen-paa-blodproever-tager-4000-kr-for-faa-minutters-arbejde.
Læs svar fra administrationen (pfd-fil, åbner i nyt vindue)
​025​Lise Mülle​r (F)​8/2-16​10. september spurgte jeg til ændringer i medicinsk indtag på Frederiksund Hospital (spm174). Jeg fik svaret dateret 2. oktober, sådanne planer ikke var på vej, ”Et eventuelt forslag om lukning på Frederikssund matriklen for medicinske patienter i tidsrummet 20-08 ville altid blive forelagt politisk”
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​024​Anne Ehrenreich (V)​8/2-16​​Jeg har læst i en avis, at politiet betaler høje lægehonorarer til sygehuslæger for blodprøver i forbindelse med mistanke om spirituskørsel. Jeg mener også at kunne huske, at disse regler er ved at blive ændret. Kan I oplyse mig, hvad status er, og om reglerne er ved at blive ændret, så disse prøver fremover bliver billigere for politiet?​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​023​Charlotte Fischer (B)​8/2-16​Ugeskrift for Læger har i dag artikel om "Efter DDKM: Læger registrerer lige så meget som altid". Derfor vil jeg vide, hvordan administrationen vil sikre sig, at nedlæggelsen af DDKM fører til reelle og mærkbare lettelser i registreringsarbejdet på hospitalerne?​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​022​Charlotte Fischer (B)​5/2-16​Kræfter i Københavns Kommune vil skaffe sig af med alle kommunens investeringer i fossil energi, dvs. kul-, olie- og gasindustrien. Dermed vil kommunens investeringspolitik være i tråd med dens ambition om at blive CO2-neutral. Jeg vil på den baggrund bede om en redegørelse for Region Hovedstadens eventuelle investeringer i fossil energi-sektorer/-virksomheder.​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​021​Anne Ehrenreich (C)​5/2-16I lyset af rapport fra KORA af d.d. som beskrevet i denne artikel i Politiken

http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/ECE3041130/overlaege-vi-ved-ikke-hvor-meget-genoptraening-der-er-bedst-for-patienterne/  vil jeg gerne kende Region Hovedstadens retningslinjer for henvisning af patienter til genoptræning. 
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​020​Anne Ehrenreich (V)​4/2-16​I forlængelse af regionsspørgsmål nr. 79 af 25. august 2014 har jeg et par spørgsmål vedr. Region Hovedstadens arbejde med gennemførelse af LEAN strategien, som har til formål at forbedre arbejdsmiljø samt effektivisere arbejdsgange.​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil ,åbner i nyt vindue)​​

​019​Tormod Olsen (Ø)​3/2-16Jeg ønsker at vide følgende:
1) Hvor mange passagerer anslås at være blevet berørt af busomlægningerne i Hillerød og Halsnæs kommuner?

​018​Tormod Olsen (Ø)​3/2-15​Jeg vil gerne vide, hvornår det blev besluttet, at cykler skulle være gratis med lokalbanerne. Dertil om der blev lavet et en økonomisk estimat af udgifterne, og om lokalbanerne eventuelt blev kompenseret herfor.​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​017​Karin Friis Bach (B)​2/2-16​Jeg er blevet bekendt med, at forskerne på Herlev og Gentofte Hospital er blevet opkrævet overhead på 15% af deres eksterne forsknings finansiering,
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​016​Charlotte Fischer(B)​1/2-16​Jeg har læst KORAs nye rapport om genoptræningsplaner: http://www.kora.dk/media/4936315/10024_udviklingen-i-antallet-af-genoptraeningsplaner.pdf​.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​015

​Henrik Thorup  (O)


 

​28/1-16
Jeg skal bede oplyst hvad der sker med den tomme villa på Annemonevej 54 i Gentofte, der siden November 2015 har stået tom?
Der har tidligere været Kolesterol Laboratorium i Huset, der hører under Gentofte Hospital.
​014​Per Roswall (V)​28/1-16Supplerende spørgsmål til nr. 004.
​Kan det oplyses, om der findes en liste over, hvad der er af kunst på det nuværende Hospital Nordsjælland, Hillerød og Frederikssund.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​013​Annie Hagel ​(Ø)​27/1-16​Inden for de seneste måneder har to patienter begået selvmord ved at springe ud af et vindue på Rigshospitalet.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åner i nyt vindue)
​012​Per Roswall (V)​27/1-16Vedr. Nyt Hospital Nordsjælland.
​Jeg ønsker oplyst, om det er muligt, at tage servicebygningen, som ikke er en integreret del af hospitalsbygningen, ud af projektet og bygge det som et OPP-projekt.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​011​Leila Lindén (A)​​25/1-16​Jeg har fået henvendelse fra en bornholmsk patient, der skal betjene sig af det frie sygehusvalg mhp MR-scanning, idet Bornholms Hospital først kan foretage en sådan sidst i marts.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​010​​Per Seerup Knudsen (A)​21/1-16En borger har skriftligt oplyst mig om følgende:
”Der blev lukket for udførelse af Hæmocultesten for spor af blod i afføringen, da De praktiserende lægers laboratorium i Pilestræde lukkede for nogen tid siden. Siden da har denne test praktisk taget ikke kunne rekvireres af praktiserende læger...
 
​009​Martin Geertsen (V)​21/1-16​1) Kan Region Hovedstaden afvise en eksperimentel behandling til en enkelt patient, hvor et givent præparat i et konkret tilfælde forudgående er godkendt af Lægemiddelstyrelsen?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)​

​008​Henrik Thorup (O)​19/1-16Vedr. Regionstandlægenævnet
Med henvisning til tidligere spørgsmål fra mig, vedrørende ventetider for sagsbehandling i regionens tandlægenævn, skal jeg bede oplyst hvor mange ubehandlede klagesager der lå til behandling 1.1.2015, hvor mange sager der indkom i 2015 og hvor mange ubehandlede sager der lå tilbage 31.12.2015?
​Hvad er det konkrete tidsmål for behandlingen og nedbringelse af venetiden på klagesager, og er denne nedbragt tilfredsstillende i forhold til de seneste par år?
 
​007​Henrik Thorup (O)​19/1-16​Jeg vil bede oplyst, om det er korrekt, at ventelisten til behandling indenfor skele kirurgi er 1 ¼ - 1 ½ år på grund af manglende behandlingskapacitet, og at der derfor er iværksat en aftale med Region Syddanmark om behandling på OUH?​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​006​Anne Ehrenreich (V)​18/1-16​S​pørgsmålet er trukket tilbage den 19.01.2016
​005​Martin Geertsen (V)​​11/1-16​Der ønskes en redegørelse for behandlingstilbuddet til patienter med korttarmssyndrom (SBS-syndrome) i Region Hovedstaden/Rigshospitalet. Redegørelsen bedes blandt andet omfatte antallet af patienter i behandling og en særskilt redegørelse for regionens udgifter til behandlingen af SBS-patienter, herunder de direkte udgifter til parenteral ernæring samt de indirekte udgifter hertil i form af eksempelvis udgifter til indlæggelse af patienterne i forbindelse med behandlingen.​
Læs svar fra administrationen (Pdf-fil, åbner i nyt vindue) 

​004​Per
Roswall (V)
​11/1-16Jeg vil gerne have oplyst om beløbet til udsmykning, er af det fulde, afsatte beløb, eller det kun er af byggesummen.
Og er der taget højde for anvendelse af den kunst, der er på det gamle hospital i dag.
​003​Anne Ehrenreich (V)​11/1-16​En ny patientundersøgelse viser, at manglende ernæringsrådgivning på hospitalerne kan skade danske kræftpatienters behandling. Undersøgelsen er udarbejdet af YouGov- se dette link:http://kostogcancer.dk/ , 
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​002​Anne Ehrenreich (V)​​6/1-16​​I forlængelse af svaret på spørgsmål 223 af 13. december 2015 vedrørende videokonsultation bedes administrationen redegøre for, om der i administrationens overvejelser indgår muligheden for, at regionen organisatorisk og/eller teknisk udvikler sit eget videokonsultationssystem? Eller er planen i givet fald at anvende TRYGS og/eller andre sundhedsudbyderes tekniske løsninger til videokonsultation?​
Læs svar fra administrationen (Pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​​001Anne Ehrenreich (V)6/1-16
Jeg har med interesse læst, at der nu bliver ryddet op i takstjunglen. Det er positivt. Jeg forstår, at det er Movia, som har stået for arbejdet med den nye takstmodel. Da RegionH sidder i Movias bestyrelse vil jeg høre, hvilken linje RegionH har lagt i dette arbejde. jeg er også interesseret i informationer om, hvordan de nye takster er beregnet.​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)​​

Redaktør