2018 - spørgsmål fra regionsrådets medlemmer til administrationen

​Her finder du de spørgsmål, som regionsrådets politikere har stillet administrationen i 2018 samt administrationens svar.

Find sva​r på spørgsmål stillet i 2017 ​

Leder du efter noget specifikt?

Brug din browsers søgefunktion til at søge efter specifikke ord. 
I nyere Microsoft-browsere skal du bruge Ctrl + F. På Mac skal du bruge æble + F.Nr.

​​

​Spørger


​Dato


Spørgs​mål​​


​028

​Tormod Olsen (Ø)
​20/2-2018
​Opfølgende spørgsmål på svar om CWG af 5 december
Jeg ønsker at stille følgende opfølgende spørgsmål til (RR-214-17 og RR-226-17) Angående svaret til spørgsmål 1:
Jeg er uforstående overfor, at beslutninger til en værdi af 1 millioner kr. træffes uden at der tages referat. Om muligt ønsker jeg indblik i den pågældende forretningsorden, som gør dette muligt.
Læs hele spørgsmålet
Svar mangler

​027
​Torben Kjær (Ø)
​19/2-2018
​Politikerspørgsmål - Fyring grundet Cannabisolie
Ifølge TV2 Bornholm den 18. februar 2018 er medarbejder på Psykiatrisk Center bornholm fyret, fordi medarbejderen har fortalt til Bornholms Tidende, at hun bruger Cannabisolie mod rygsmerter. På den baggrund vil jeg bede følgende spørgsmål besvaret:....
Læs hele spørgsmålet
Svar mangler

​026
​Annie Hagel (Ø)
​19/2-2018
​Enhedslisten ønsker en redegørelse af forløbet, der har ført til, at der på Hvidovre Hospital ikke tilbydes jordemoderkonsultationer før graviditetsuge 28. Endvidere ønsker vi en gennemgang af planen for hvordan situationen skal afhjælpes, således at Hvidovre hospital igen lever op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for svangreomsorg.
 Jeg linker til debatten her:

http://fogf.dk/wp/ret-tidlige-jordemoderkonsultationer/

https://www.tv2lorry.dk/artikel/line-ser-foerst-jordemoder-i-7-maaned-det-er-frustrerende

Svar mangler

​025
​Annie Hagel (Ø)
​19/2-2018
​Jeg vil gerne have en oversigt over ubesatte læge – og sygeplejerskestillinger på regionens hospitaler, fordelt på afdelinger.
Svar mangler
​024
​Martin Geertsen (V)
​19/2-2018
​Administrationen bedes oplyse om og i givet fald i hvilken form, man har dialog med Københavns Kommunes vedrørende parkeringsforhold i forbindelse med de hospitaler, der er beliggende i den Københavns Kommune f.eks. henset til det store antal parkeringsbøder, der er uddelt på Juliane Maries Vej ved Rigshospitalet, som ifølge denne artikel fra Lorry 7. februar 2017 er den gade i København, hvor der uddeles fjerde flest P-bøder? 
Svar mangler

​023
​Anne Ehrenreich (V)
​19/2-2018
​Administrationen bedes redegøre for, om det er i overensstemmelse med reglerne og hvorvidt det er forekommet, at Rådgivningsenheden for Sygehusvalg eller andre instanser i Region Hovedstaden overfor borgere/patienter har oplyst, at de 4 ugers udredningsret kun gælder inden for patientens eget optageområde forstået således, at en borger, der f.eks. bor i Hørsholm, fortaber sin ret til max 4 ugers ventetid på udredning, såfremt vedkommende ønsker behandling på Gentofte/Herlev Hospital eller Rigshospitalet, hvormed vedkommende altså både taber retten til at blive indkaldt til Gentofte/Herlev Hospital indenfor 4 uger, men også retten til, såfremt det ikke kan tilbydes, retten til udredning på privathospital? 
Svar mangler

​022
​Susanne Due Kristensen (A)
​14/2-2018
​Vedr. rekruttering og fastholdelse på de medicinske afdelinger.
I 2009 blev der afholdt et medarbejdertopmøde i Frederiksborgcenteret vedr. rekruttering og fastholdelse af personale på de medicinske afdelinger. I 2014 blev regionsrådet på et Temamøde om udfordringerne på det medicinske område orienteret om, at der fortsat var store udfordringer med at rekruttere og fastholde erfarent personale på Regionens hospitaler. Bl.a. havde en stor andel af sygeplejerskerne på Nordsjællands medicinske afdelinger under 2 års anciennitet. Jeg vil derfor gerne have svar på følgende spørgsmål: .....
Læs hele spørgsmålet
Svar mangler

​021

​Susanne Due Kristensen (A)
​14/2-2018
​Politikerpørgsmål vedr. ambulancetjenesten
Jeg vil gerne have svar på følgende spørgsmål:
1) I 2017 afsatte regionen 19,3 millioner kroner årligt til at indkøbe ekstra ambulanceberedskaber. Dette primært i relation til at kunne bringe responstiden ned, men også for at kunne overholde de belastningsgrader der er anført i ambulancekontrakterne. Nu hører jeg fra flere reddere, at disse ekstra ambulanceberedskaber ikke er sat i drift.....
Svar mangler

​020
​Jacob Rosenberg (I) og Niels Høiby (I)
​12/2-2018
​Spørgsmål: Vi har fået en række henvendelser fra sundhedspersonale, som undrer sig over muligheden for adgang til personfølsomme sundhedsdata for personer uden behandlingsansvar. Dette er bl.a. omtalt i en række artikler på net-mediet version2.dk (vedhæftet).
Vi vil derfor gerne spørge om følgende:
Læs hele spørgsmålet
Svar mangler

​019

​Annie Hagel (Ø)
​9/2-2018
​Jeg har et par opfølgende spørgsmål til nr. 224-17 og 212-17, som jeg håber, I kan svare på.
1. Hvilke patienter bør fagligt set henvises til behandling i Akutklinikken i Helsingør og hvilke til Akutmodtagelse i Hillrød?
2. Hvilke faglige kompetencer findes i Akutklinikken i Helsingør?
3. Er det muligt at se, om der henvises flere til Akutklinikken i Helsingør efter den konstruktive dialog? Hvis det er for tidligt, hvornår forventer...
Læs hele spørgsmålet
Svar mangler


​018
​Annette Randløv (B)
​8/2-2018

​Jeg forstår ikke, hvorfor man igen anvender udtrykket gevinstrealisering i samme sætning som sundhedsplatformen. Det er en rød klud i ansigtet på de mange klinikere, som kan se, at alt fungerer langsommere og utilfredsstillende. Sundhedsplatformen er mange steder i virkelig "Bad standing" og skal dette vendes, må budgettet afspejle, at vi både i det politiske og administrative niveau signalerer, at vi er klar over, at der skal en massiv, håndholdt indsats til for få alle afdelinger til at få systemet gjort intuitivt og smart. Jeg har netop læst om Stenos relative succes på området. Kan man ikke overveje at kopiere modellen og så lave en lignende indsats afdeling for afdeling. Det er en investering, som formentlig "æder" den gevinstrealisering, der omtales. Men den er helt nødvendig. 
Svar mangler


​017
​Hanne Andersen (A)
​7/2-2018
​Da jeg har fået en henvendelse fra en borger angående forskellige former Screeningstilbud, til mennesker med handikap. Har jeg følgende spørgsmål:
Hvordan sikre man at mennesker med forskellige former for handikap får de samme muligheder for at deltage i forskellige Screeningstilbud?
Jeg tænker her på mennesker med forskellige former for spasmer, med fx. CP (spastiske lammelser) hvor der måske er tale om en brystkræft-screening? Men det kan også være mennesker med andre former for spasmer, måske ifb med diagnoser som Apopleksi , Parkinson eller andet!
Måske mennesker med meget svære fysiske- og eller psykiske handikap?
Svar mangler


​016
​Karsten Skawbo-Jensen (C)
​6/2-2018
Med mellemrum blusser diskussionen og de etiske overvejelser op i forhold til brug af anonym sæddonation versus sæddonation fra kendt donor.
Jeg skal i den forbindelse stille følgende spørgsmål:
1)  På hvilke fertilitetsklinikker i Region Hovedstaden udføres fertilitetsbehandling, hvor donorsæd indgår i behandlingen?....
Læs hele spørgsmålet 
Svar mangler

​015
​Anne Ehrenreich (V)
​6/2-2018
​Der er desværre tegn på, at borgerne i Nordsjælland udsættes for ret uheldige og langvarige forløb, når de henvender sig til Sundhedshuset i Helsingør. Baseret på en konkret oplevelse på Sundhedshuset i Helsingør har jeg følgende spørgsmål om samarbejdet mellem Sundhedshuset i Helsingør og Hillerød Hospital...
Læs hele spørgsmålet
Svar mangler

​014
​Jacob Rosenberg (I) og Niels Høiby (I)
​6/-2018
​Vi har fået en henvendelse fra en patient, som har beskrevet et problem omkring blodprøvesvar:
Tidligere kunne der gå et par uger, før man som patient kunne se sine blodprøvesvar på nettet. Dette skulle for nylig være ændret, så man burde kunne se blodprøvesvarene straks samtidig med sin læge - uden forsinkelse. Faktum er imidlertid anderledes. De udkommer ...
Læs hele spørgsmålet
Svar mangler

​013
​Annette Randløv (B)
​2/2-2018
​Jeg kan se at der er udloddet en pulje til brug for indsatsen i fht spiseforstyrrede fra staten. Er det noget de enkelte behandlingssteder før eller er det noget vi gør centralt fra i regionen ?
Svar mangler
​012
​Martin Geertsen (V)
​1/2-2018
​Kan Administrationen oplyse, hvorvidt man har skelet til erfaringerne fra de store landsdækkende udbud på scannerudstyr til hospitalerne i 2009 og 2011, i forberedelsen af det kommende billeddiagnostiske udbud i Region H?  
Kan Administrationen bekræfte, at man har en plan om at køre det kommende billeddiagnostiske udbud således, at man kun vil udpege en leverandør til både Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital og Herlev Hospital f.s.v.a. både MR and CT-scannere? Og i bekræftende fald om der er foretaget en risikovurdering ift. at udpege kun en leverandør?
Læs svar fra administrationen

​011
​Martin Geertsen (V)
​31/1-2018
​Administrationen bedes oplyse det samlede årlige budget for ”Supercykelstier” samt Region Hovedstadens andel heraf? 
Læs svar fra administrationen
​010

​Annie Hagel (Ø)
​23/1-2018
​En pårørende fortæller, hvordan hans kræftsyge far blev kørt rundt i en ambulance fra hospital til hospital i to timer, fordi hospitalerne ikke ville tage imod ham, de mente ikke, patienten hørte hjemme hos dem.
Hvordan kan det gå til? Hvordan, hvornår og hvem afgør, hvor en ambulance skal køre hen? Jeg mener at have hørt om et lignende tilfælde for nogle år siden? Er det sket flere gange i de senere år og i så fald i hvilke sammenhænge? Og er der gjort noget for at undgå gentagelser?
Svar mangler

​009
​Annette Randløv (B)
​22/1-2018
​Jeg er blevet gjort opmærksom på, at der er forskel på hvor lang tid man står på venteliste til at få en nyretransplantation alt efter om denne skal udføres på Rh, Odense eller Århus.
Jeg vil gerne spørge, hvor lang ventetiden er på hvert af de 3 hospitaler og om der er nogen indlysende årsag til det, hvis det ligger forskelligt?
Endelig vil jeg spørge om der er "frit valg" for patienter, der skal nyretransplanteres.
Svar mangler 

​008
​Annette Randløv (B)
​22/1-2018
​Efter at have modtaget opdatering om sundhedsplatformen vil jeg gerne spørge om følgende: 
Hvad omfatter basal uddannelse i SP. Hvor lang tid tager det. Hvem har ansvaret for at gøre det?
Hvor mange kliniske byggere mangler der. 
Er der nogen specialer, som er dårligere repræsenteret end andre. 
Hvem kan være klinisk bygger. Bliver der tilført afdelingerne en særlig pulje penge til at frikøbe evt, byggere.
Læs svar fra administrationen

​007
​Henrik Thorup (O)
​17/1-2018
​På et tidspunkt blev der sidste år adviseret for Regionsrådet, at der skulle laves 100 p-pladser på Gentofte Hospital, til aflastning for de mange biler der holder på de nærmeste sideveje, til gene for beboerne.
Hvor påtænkes p-pladserne opført på grunden?
Hvornår forventes arbejdet at kunne gå i gang?
Svar mangler

​006​Marianne Frederik(Ø)16/1-2018​Politikerspørgsmål vedr. medicinmodulet i SP
Spørgsmål stillet af Marianne Frederik, Enhedslisten
 - Hvad gøres der for at sikre, at Sundhedsplatformen ikke sender persondata til USA?
Her tænkes specielt på, at sikre dokumentation for at danske patientdata ikke misbruges eller kommer i uvedkommende hænder. Se nedenstående.
Læs hele spørgsmålet
Svar mangler

​005​Marianne Frederik (Ø)16/1-2018

​Politikerspørgsmål vedr. medicinmodulet i SP
Spørgsmål stillet af Marianne Frederik, Enhedslisten
 - Hvorvidt er det Fælles Medicinkort (FMK) blevet bedre integreret i Sundhedsplatformen?
- Hvorvidt er medicinmodulet i Sundhedsplatformen blevet forbedret?
Læs svar fra administrationen

​004
​Karin Friis Bach (B)16/1-2018​Fra en borger i Hillerød er jeg blevet oplyst om følgende problem:
Når en handicappet kørerstolsbruger skal på hospitalet og bliver hentet af en ambulance, kan vedkommende ikke få sin egen kørestol med sig på grund af de aftaler, der ligger mellem Falck og regionen. Patienten får i stedet en kørestol til låns på hospitalet, som ikke er tilpasset vedkommendes krop, hvilket giver ekstra gener....
Læs svar fra administrationen
 
​003
​Niels Høiby & Jacob Rosenberg (I)
11/1-2018
​Der blev af budgetforligspartierne ved møde d. 27-11-2017 bevilliget 22 mio. kr. til ansættelse af lægesekretærer m.v. for bl.a. at understøtte lægernes arbejde med Sundhedsplatformen (SP) og sikre øget aktivitet på regionens hospitaler. Vi har imidlertid erfaret, at ....
Læs svar fra administrationen

​002
​Randi Mondorf (V)
​9/1-2018
​1. Hvis man vil lave en særlig indsats i relation til integration / ghettoer som indeholder et trænings-/ uddannelses element,  - er der så nogen regionale midler, der kan gå den vej ?
2. Den store budgetpost Social- og Specialundervisningsområdet 4.16 er vel udelukkende til børn med meget særlig behov og fysisk eller psykiske handicaps ?
Læs svar fra administrationen

​001
​Torben Kjær (Ø)
​4/1-2018
​Politikerspørgsmål - Respiratorer og individuelle behov
Vedrørende udbud af respiratorer er jeg af brugere gjort bekendt med, at der opleves problemer med at få et udstyr, som tilgodeser respiratorbrugerens individuelle behov eksempelvis for at kunne tale frit og ubesværet.
  Respiratorcenter Øst har ved læge over for respiratorbruger oplyst, at de kun kan tilbyde behandling med Trilogy respirator, og at det først kan blive ændret ved fornyet udbud. Samme respiratorbruger har af regionens administration fået oplyst, at der i nogle få tilfælde er mulighed for efter et lægeligt skøn at købe et andet produkt.
På denne baggrund vil jeg bede om besvarelse af følgende spørgsmål:
Læs svar fra administrationen

Redaktør